Predică la Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare
( 1 ianuarie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii; cei fără minte disprețuiesc
înțelepciunea și stăpînirea de sine
(Pilde 1, 7)

Iubiți credincioși,

Astăzi, la începutul Anului Nou, prăznuim pe Sfîntul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, unul dintre cei mai vestiți păstori ai Bisericii și propovăduitori ai Evangheliei lui Hristos.

Acest mare ierarh este un adevărat stîlp al dreptei credințe, numit de Sfîntul Grigorie Teologul "împăratul cuvintelor duhovnicești", "Ochiul Bisericii" și "Gura de foc a Duhului Sfînt". O adevărată icoană a păstorilor de suflete care a strălucit în lume, atît prin înțelepciunea cuvintelor, cît mai ales prin puterea faptelor, prin numărul minunilor sale și prin tăria Duhului Sfînt, care ardea în inima lui. Apoi cu trăirea sa cea mai presus de om, s-a făcut ca un fulger al luminii. Toate sinoadele Sfinților Părinți, atît ecumenice cît și locale, ce s-au ținut în diferite vremuri, au ținut cont de autoritatea canoanelor sale. Toți Sfinții Părinți l-au cinstit și toți binecredincioșii creștini de pretutindenea sărbătoresc cu mare evlavie pînă în ziua de azi numele lui. El a fost și este ochiul și dreptarul duhovnicesc al Bisericii lui Hristos și pildă vrednică de urmat pentru toți ierarhii ei.

Sfîntul Ierarh Vasile s-a născut în Cezareea Capadociei din Asia Mică. Părinții lui se numeau Vasile și Emilia și au avut zece copii, dintre care cinci au devenit sfinți împreună cu părinții lor și cu bunica lor Macrina. Prietenul său iubit, Sfîntul Grigorie Teologul, zice că familia lor a fost binecuvîntată de Dumnezeu cu marele Vasile, cu toate că și ceilalți frați ai lui nu au rămas cu mult mai prejos decît el. Toți cei patru frați și cinci fete din familia lor duceau viață în sfințenie, evlavie, în dumnezeiască iubire, în rugăciune, milostenie și bună așezare a sufletului. Familia Sfîntului Vasile a fost o familie de sfinți. Cînd s-a născut pe lume, era atît de mic și de slab, încît era gata să moară. Dar mama sa, Emilia, o femeie bună și tare în credință, s-a aruncat cu fața la pămînt înaintea icoanei Mîntuitorului și a zis: "Doamne, dăruiește-mi copilul acesta și ți-L voi da Ție, spre slujbă", și îndată copilul a început a se face sănătos și a crește în frică de Dumnezeu.

Frații Sfîntului Vasile au fost: Sfîntul Grigorie, episcop de Nîssa, cel mai mare dintre ei; după el a urmat Sfîntul Vasile, apoi Sfîntul Navgratie, mare pustnic și făcător de minuni în pustia Sinaiului și apoi Sfîntul Petru, episcopul Sevastiei. Deci, trei ierarhi sfinți și un pustnic.

Dintre fete, Sfînta Macrina, cea vrednică de laudă, a fost mai mare cu vîrsta decît toți. Ea a ajutat pe mama lor Emilia la creșterea tuturor copiilor, învățîndu-i pe toți dreapta credință în Iisus Hristos, din pruncie. Apoi, intrînd în nevoința monahală, a fost stareță la o mînăstire de călugărițe din Pont, unde s-a săvîrșit. Celelalte patru surori ale ei s-au căsătorit, au avut copii și au dus viață cu totul creștinească și sfîntă.

Primul dascăl care a contribuit la formarea duhovnicească a Sfîntului Vasile a fost mai întîi fericita sa mamă Emilia. Apoi au fost sora și bunica lui, care se numeau amîndouă Macrina. Iar în cunoașterea Sfintei Scripturi cel dintîi povățuitor i-a fost tatăl său Vasile, care era un dascăl creștin renumit în Pont.

La vîrsta cuvenită feciorul Vasile a fost dat să învețe carte la Cezareea Capadociei, un oraș de cultură vestit din centrul Asiei Mici. De aici a fost dus la studii mai înalte la Constantinopol, capitala Imperiului Romano-Bizantin, unde a deprins retorica și filosofia greacă, după obiceiul de atunci. Apoi a fost dus la Atena, capitala înțelepciunii grecești, pentru a studia filosofia antică. Aici se întîlnește cu iubitul său prieten și compatriot, Sfîntul Grigorie Teologul, prietenie care a durat toată viața. Amîndoi învățau, se rugau și mergeau împreună încît se poate spune că aveau o minte și un suflet înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Ei cunoșteau numai două drumuri în Atena: unul care ducea la școală și altul la biserică. Aici au învățat mai mulți ani, avînd un dascăl vestit, anume Eubul, pe care Sfîntul Vasile l-a convertit la credința în Hristos. Odată l-a întrebat dascălul său Eubul pe Sfîntul Vasile: "Care este adîncul filosofiei?" Iar el i-a răspuns: "Adîncul filosofiei este cugetarea neîncetată la moarte!" Acest răspuns i-a uimit pe toți, aflînd că cea mai înaltă înțelepciune sau filosofie este să ne aducem aminte întotdeauna de ceasul morții și al judecății, că aceasta ne păzește de păcat.

Din Atena, Sfîntul Vasile s-a întors în patrie unde a înființat o școală de retorică. În anul 357, însă, face o lungă călătorie pe la toate mînăstirile din Egipt, Palestina și Sinai, se închină la Mormîntul Domnului și primește botezul în rîul Iordan, după obiceiul primelor secole. De la Sfintele Locuri, Sfîntul Vasile se întoarce din nou în Cezareea Capadociei și este hirotonit preot de arhiepiscopul Ermoghen. Apoi, murind bătrînul păstor, a venit altul în locul lui care îl invidia pe Sfîntul Vasile pentru viața și înțelepciunea lui. El însă, fugind de invidie, împreună cu fericitul Grigorie Teologul, s-au retras la nevoință pustnicească în părțile Pontului.

Aici au întemeiat o vestită mînăstire, au adunat în jurul lor sute de monahi și au dus o fericită viață duhovnicească în desăvîrșită dragoste, bucurie și liniște. În această mînăstire a comentat Sfîntul Vasile cărțile Sfintei Scripturi și a scris vestita sa carte numită "Hexaimeron", precum și "Rînduielile vieții monahale". Nu departe a întemeiat și o mînăstire de călugărițe, unde era egumenă Sfînta Macrina, sora sa. Prin aceasta Sfîntul Vasile a dat o nouă regulă de viață monahală, în care se pune accentul mai ales pe viață de obște desăvîrșită, pe rugăciune, pe cugetare la cele duhovnicești și pe trăire în deplină dragoste și lepădare de sine.

După cîțiva ani de nevoință, cei doi sfinți și frați în Hristos au fost chemați de Duhul Sfînt să apere dreapta credință în lume că se înmulțiseră eresurile în Biserică și mulți fiind amăgiți părăseau credința ortodoxă și se făceau arieni. Apoi, nu se putea să stea lumina sub obroc. Nu se cuvenea ca asemenea mari luminători să stea la liniște în pustie, iar lumea să fie trasă la rătăcire și pierzare. Deci Sfîntul Grigorie s-a dus în Nazianz să ajute pe tatăl său, care era episcop, în apărarea dreptei credințe, iar Sfîntul Vasile a venit la Cezareea și amîndoi combăteau învățăturile ereticilor și întăreau credința ortodoxă în Biserică. Murind episcopul Evsevie, pe scaunul arhiepiscopiei din Cezareea a fost ales Sfîntul Vasile cel Mare, lauda Bisericii lui Hristos.

Iubiți credincioși,

Ca păstor de suflete, Sfîntul Vasile îi uimea pe toți clericii și credincioșii cu viața sa îngerească. Nimeni din eparhia sa nu postea, nici se ruga mai mult ca Sfîntul Vasile. Nimeni nu era mai milostiv și mai iscusit în cunoașterea Sfintelor Scripturi ca el. Pentru nevoința sa atît de înaltă Sfîntul Vasile s-a învrednicit de la Dumnezeu de multă înțelepciune duhovnicească, de darul frumoasei vorbiri și de darul facerii de minuni, vindecînd mulți bolnavi și izgonind duhurile cele rele din oameni cu rugăciunea sa. El este considerat de Sfinții Părinți ca cel mai mare exorcist din Biserica Ortodoxă, adică izgonitor de duhuri rele din oameni. Tot el a compus acele rugăciuni de alungare a diavolilor, cunoscute sub numele de "exorcisme" sau "Molitfele mari ale Sfîntului Vasile".

Cele mai mari fapte de iubire și milostenie creștină pe care le-a făcut Sfîntul Vasile cel Mare, în Cezareea, au fost azilele de bătrîni, orfelinatele de copii, de săraci și, mai ales, spitalele pentru bolnavi de tot felul, numite după numele său "Vasiliade". Un cartier întreg al orașului Cezareea era destinat pentru această mare operă creștină filantropică de ajutorare a celor lipsiți și tratare gratuită a celor bolnavi, cu cheltuiala episcopiei care purta grijă de toate.

Pentru îngrijirea bolnavilor, a bătrînilor și a orfanilor, Sfîntul Vasile a adus în spitalele întemeiate de el călugări și mai ales călugărițe, care se numeau "surori de caritate". De la el a rămas pînă astăzi în spitalele din toată lumea tradiția "surorilor" și îngrijitoarelor de bolnavi, care pînă în secolul nostru erau călugărițe de mînăstire. El a întemeiat și școli pentru copii orfani, devenind prin aceasta cel mai mare fondator și ctitor de spitale întreținute de Biserică. Nimeni pînă la el nu mai făcuse așa ceva.

Sfîntul Vasile este, de asemenea, cel dintîi și cel mai mare organizator al monahismului ortodox cu viață de obște, după Cuviosul Pahomie cel Mare din Egipt. Mînăstirile întemeiate de el în Pont, transformarea călugărilor în preoți misionari pentru credincioși, în scriitori și apărători ai Ortodoxiei, în slujitori și predicatori devotați ai Bisericii lui Hristos, fac din Sfîntul Vasile cel Mare cel mai profund ctitor și înnoitor al monahismului creștin.

Ca apărător al vieții monahale în Biserică, Sfîntul Vasile a făcut și a lăsat Bisericii 91 de canoane care sînt valabile și astăzi. Canoanele lui întăresc credința ortodoxă în trăirea morală după Evanghelie, în familie, în cinul călugăresc, în cler și în rîndul credincioșilor. Ca nimeni altul el pedepsește cel mai greu pe cei ce se leapădă de credință și le dă Sfînta Împărtășanie, dacă se căiesc, numai înainte de moarte. La fel pedepsește greu păcatul desfrînării. Pe tineri, dacă păcătuiesc, îi oprește șapte ani de la Sfintele Taine. Pe cei căsătoriți îi oprește pînă la cincisprezece ani, iar pe cei care ucid și avortează cu voia lor douăzeci de ani.

Sfîntul Vasile este considerat cel mai mare și mai aspru canonist al Bisericii lui Hristos. Și aceasta pentru că mai întîi era foarte aspru cu sine; mînca o dată pe zi pîine, apă și puține legume. Avea pe el numai o haină și o mantie, iar pe sub ea purta o cămașă aspră de sac. Dormea cîteva ore pe un pat tare pînă la miezul nopții, apoi se ruga, citea Sfînta Scriptură, scria și medita la cele duhovnicești pînă dimineața. Rugăciunea lui cea mai iubită era cîntarea psalmilor cu bucurie și liniște. Apoi era foarte sărac de cele materiale, că nu avea nimic al său decît hainele de pe el și cărțile, căutînd întru toate să urmeze lui Hristos și marilor sfinți. Pentru viața sa așa de înaltă, unii dintre prietenii săi îl asemănau pe Sfîntul Vasile cu Ilie cel mult postitor și cu marii cuvioși ai Egiptului, precum Antonie și Pahomie. Toate aceste osteneli le făcea ca să-și poată înfrîna trupul și mintea de la toate patimile și cugetele cele rele.

Această aspră nevoință a dus-o Sfîntul Vasile atît la mînăstirea sa din Pont, unde s-a nevoit patru ani, cît și ca arhiepiscop al Cezareei. Că și aici nimeni nu postea mai mult ca el, nimeni nu priveghea în fiecare noapte și nu se ruga mai cu putere ca Marele Ierarh Vasile. Pentru toți era un model viu de bunătate, de răbdare, de smerenie, de rugăciune, de frumoasă vorbire și de profundă cunoaștere a Sfintei Scripturi. Cînd predica el, toți îl ascultau cu lacrimi în ochi și se umpleau de credință și evlavie, că le vorbea de la inimă, ca un adevărat părinte plin de puterea Duhului Sfînt, înaintevăzător și făcător de minuni. În viața lui se spune că predica zilnic, seara și dimineața, chiar și în zilele de lucru. Și aceasta, pentru că Biserica era amenințată de eretici și era însetată după învățăturile mîntuitoare ale Sfintei Scripturi.

Avînd darul facerii de minuni și al înaintevederii, Sfîntul Vasile cel Mare a făcut numeroase vindecări de boli, mai ales izgoniri de demoni din oameni, precum și alte fapte minunate pe care le amintim mai jos.

Într-o zi, cînd Sfîntul Vasile săvîrșea dumnezeiasca Liturghie, a intrat în biserică un iudeu. Cînd se sfințeau Sfintele Taine, iudeul a văzut că plăcutul lui Dumnezeu, Vasile, ținea în mîinile sale un prunc pe care îl sacrifică și-l așează în potir și din el îi împărtășea pe toți cei vrednici. Uimindu-se de această taină dumnezeiască, a zis: "Mare este puterea lui Hristos și taina credinței creștine!" Apoi, descoperind Sfîntului Vasile cele văzute, a dorit să se facă creștin și a fost botezat în numele Preasfintei Treimi.

Odată a venit o foamete mare peste provincia Capadociei, încît mureau oamenii de foame, iar cei bogați nu voiau să-și vîndă grîul pînă nu se ridica prețul. Atunci marele păstor alergă pe la cei avuți și cu multe rugăminți și scrisori abia i-a convins să împartă grîul la cei săraci. Ba chiar el însuși ajuta la împărțirea hranei, potolind foametea și salvînd oamenii de la moarte.

Într-o vară, împăratul Iulian Apostatul (cel lepădat de credință) mergea cu oaste împotriva perșilor și a poposit aproape de Cezareea. Atunci, Sfîntul Vasile împreună cu tot poporul, l-a întîmpinat cu cinstea cuvenită, oferindu-i, după obicei, pîine de orz. Dar împăratul s-a mîniat tare pe el și i-a spus că după ce se va întoarce de la război va distruge cetatea Cezareea, iar pe Vasile îl va exila. Marele bărbat nu s-a înfricoșat, ci, adunînd credincioșii le-a spus primejdia și se ruga în fiecare noapte la biserica Sfîntului Mucenic Mercurie. Cum stăteau în genunchi noaptea, deodată Sfîntul Mucenic Mercurie pictat pe icoană cu sulița în mînă, a ieșit din biserică în văzul tuturor. După puțin timp Mucenicul Mercurie s-a reîntors în biserică avînd sulița însîngerată. Atunci Sfîntul Vasile, înțelegînd că Dumnezeu l-a trimis pe marele mucenic să-l ucidă pe vrăjmașul lui Hristos, Iulian Apostatul, cu sulița, a zis către popor: "Bucurați-vă, fraților, și vă veseliți, că a auzit Domnul rugăciunea noastră, că împăratul cel rău și necredincios și-a luat cuvenita pedeapsă fiind ucis de Sfîntul Mercurie". Așa a scăpat cetatea Cezareea de mînia și răzbunarea împăratului.

Împăratul Valens, care a luat tronul după Iulian Apostatul, era arian și nu putea răbda pe Sfîntul Vasile pe scaunul Cezareei pentru că îl rușina cu viața și învățătura sa. De aceea căuta în tot felul să-l tragă de partea arienilor, dar nu a reușit să amăgească pe apărătorul și diamantul Bisericii lui Hristos. Atunci a trimis la el pe eparhul Modest să-l amenințe cu închisoarea, cu exil și cu confiscarea averilor lui. Iar Sfîntul Vasile i-a răspuns: "Averile mele vrei să le iei? Nici pe tine nu te vei îmbogăți, nici pe mine nu mă vei sărăci. Dar socotesc că aceste haine vechi ale mele și aceste puține cărți în care este toată bogăția mea, nu-ți trebuie. De izgonire nu mă tem, pentru că tot pămîntul este al lui Dumnezeu. De munci nu port grijă, că mă voi duce mai degrabă la doritul sfîrșit și cu aceasta îmi vei face bine că mă vei trimite mai degrabă la Dumnezeul meu!" Atunci a zis eparhul către el: "Nimeni nu mi-a vorbit cu așa îndrăzneală!" Iar Sfîntul Vasile i-a răspuns: "Pentru că pînă acum n-ai vorbit cu un episcop!"

Auzind de aceasta, împăratul a hotărît să-l scoată din scaun și să-l exileze. Dar cînd să semneze hotărîrea i s-a stricat condeiul. A luat al doilea și al treilea condei și la fel i s-au rupt, iar mîna a început să-i tremure. Atunci a cunoscut că este pedeapsa lui Dumnezeu asupra lui și, temîndu-se, a renunțat.

Același împărat eretic a făcut și altă nedreptate. Trecînd prin orașul Niceea, a luat biserica ortodocșilor și a dat-o în mîinile arienilor. Atunci, mîhnindu-se credincioșii, au cerut ajutorul Sfîntului Vasile, apărătorul dreptei credințe. Iar el a venit la împăratul Valens și i-a spus: "Cinstea împăratului iubește dreptatea. Pentru ce, împărate, ai făcut judecată nedreaptă, de ai luat biserica ortodocșilor și ai dat-o arienilor eretici?" Iar mai marele bucătarilor auzind cum vorbește sfîntul, l-a mustrat. Marele păstor însă i-a răspuns: "Lucrul tău este să te îngrijești de mîncări, iar nu să tulburi dogmele Bisericii!" La urmă împăratul l-a trimis pe Sfîntul Vasile la Niceea să facă el dreptate și i-a dat și scrisoare de întărire.

Sosind în Niceea, Sfîntul Vasile a adunat pe ortodocși și pe arieni, le-a citit scrisoarea împăratului și au hotărît ca împreună să încuie biserica, să-i sigileze ușile și să pună străji de ambele părți. Apoi să se roage arienii lui Dumnezeu trei zile și trei nopți și de li se va deschide biserica singură, în chip minunat, să fie a lor. La urmă să se roage ortodocșii o noapte și de li se va deschide lor biserica, să fie a ortodocșilor; iar dacă nici lor nu se va deschide biserica, să fie tot a arienilor. Și au făcut așa. Dar nu s-a deschis biserica arienilor. Atunci, Sfîntul Vasile a adunat pe toți ortodocșii la o biserică afară din oraș și s-au rugat acolo toată noaptea. Dimineață, au venit cu toții la biserica încuiată, în frunte cu Sfîntul Vasile îmbrăcat în veșminte, cîntînd: "Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!" Cum au ajuns la ușa bisericii s-au rugat cîntînd: "Doamne miluiește".

Apoi Sfîntul Vasile a însemnat ușa încuiată cu Sfînta Cruce și a zis: "Binecuvîntat este Dumnezeul creștinilor, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor". Cînd a strigat tot poporul "Amin", îndată s-a făcut cutremur, s-au zdrobit zăvoarele, s-au rupt pecețile, s-au deschis ușile singure cu ajutorul lui Dumnezeu și au intrat în biserică ortodocșii cîntînd "Doamne miluiește". Apoi Sfîntul Vasile a săvîrșit Sfînta Liturghie și, văzînd minunea, toți arienii s-au făcut ortodocși.

Altădată a venit la Marele Vasile o femeie plîngînd și i-a spus că soțul ei a luat-o în căsnicie cu ajutorul vrăjmașului diavol, după ce mai întîi s-a lepădat de Hristos și i-a dat scrisoare aceluia că va face voia lui. Acum soțul ei se căia de ceea ce făcuse și nu știa cum să revină la Hristos. Auzind acestea, Sfîntul Vasile l-a chemat la sine pe tînăr, l-a mărturisit și l-a întrebat: "Voiești să te întorci din nou la Domnul nostru Iisus Hristos?" Iar el i-a răspuns: "Voiesc, dar nu pot, pentru că m-am dat în mîinile satanei cu scrisoare". "Dar crezi că Domnul te iartă și te primește?", l-a întrebat Sfîntul Vasile. "Cred, Doamne, ajută necredinței mele".

Atunci Sfîntul Vasile l-a închis într-o cameră pe tînărul acela și l-a învățat să se roage ziua și noaptea. Dar în primele zile a suferit grele ispite de la diavoli, că strigau către el: "Tu ai venit la noi, iar nu noi la tine". După multe zile de post și rugăciuni a venit Sfîntul Vasile la el și i-a zis: "Cum te afli, fiule?" "Acum sînt bine, sfinte părinte, că te-am văzut în vis cum l-ai biruit pe diavolul". Adunînd pe clerici și pe credincioși, Sfîntul Vasile a luat pe acel tînăr și l-a dus la biserică cîntînd: "Doamne miluiește".

Dar vrăjmașul diavol s-a pornit cu mînie asupra tînărului să-l răpească din mîinile sfîntului și striga: "Mă nedreptățești, Vasile, că nu eu am venit la dînsul, ci el a venit la mine să-mi ceară ajutor. Deci, al meu este, că s-a lepădat de Hristos!" Și a zis păstorul cel bun: "Binecuvîntat este Domnul Dumnezeul meu, că nu-și va lăsa poporul mîinile în jos de la rugăciune, pînă nu vei da, diavole, scrisoarea tînărului înapoi". Și în timp ce toți se rugau cu mîinile în sus și ziceau cu lacrimi "Doamne miluiește!", îndată hîrtia dată de tînăr vrăjmașului a căzut din văzduh în biserică. Așa se jertfea bunul păstor pentru mîntuirea fiilor săi sufletești.

Odată, s-a rugat lui Dumnezeu Cuviosul Efrem Sirul să-i arate cum este Sfîntul Vasile. Și noaptea a văzut un stîlp de foc care ajungea pînă la cer și i-a zis un glas de sus: "Efreme, Efreme, cum este acest stîlp de foc, așa este Vasile!" Apoi s-a dus Cuviosul Efrem la Marele Vasile în Cezareea Capadociei, și, cu toate că nu voia, a fost hirotonit preot de dînsul.

Așa era viața Sfîntului Vasile, ca o făclie aprinsă în mijlocul Bisericii, spre luminarea tuturor, încît și îngerii se minunau de sfințenia vieții lui, iar diavolii și necredincioșii se cutremurau și fugeau.

Simțindu-și aproape ceasul morții Sfîntul Vasile a chemat la el un doctor evreu, anume Iosif, să-l cerceteze și i-a spus că pînă seara va muri. Dar el a trăit pînă a doua zi, a săvîrșit Sfînta Liturghie, a botezat pe acel doctor, apoi binecuvîntînd pe toți și-a dat duhul în mîinile lui Iisus Hristos la 1 ianuarie anul 379, fiind în vîrstă de 51 de ani. Apoi adunîndu-se mulți arhierei, călugări și credincioși, au plîns mult pentru plecarea dintre ei a unui așa de mare luminător și dascăl al Bisericii și l-au îngropat cu cinste în biserica Sfîntului Mucenic Evpsihie din Cezareea.

Iubiți credincioși,

Astăzi, o dată cu Sfîntul Vasile cel Mare, prăznuim și Tăierea Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos. Este unul din cele douăsprezece praznice împărătești de peste an. Astăzi, la opt zile după naștere, Domnul este dus la templul din Ierusalim, unde primește botezul Legii Vechi, adică tăierea împrejur, cînd I S-a pus și numele de Iisus, căci numele copiilor dintotdeauna se pune la botez. Prin aceasta Mîntuitorul se arată împlinitor al Legii Vechi, iar nu călcător al ei. Ba mai mult, prin venirea Sa în lume, Fiul lui Dumnezeu desăvîrșește Legea, o înnoiește, o îndumnezeiește printr-o nouă Lege, care este Legea harului, adică Sfînta Evanghelie. Pe aceasta toți credincioșii sîntem datori s-o respectăm pentru a deveni și noi fii ai lui Dumnezeu și moștenitori ai Împărăției cerurilor.

Tot astăzi avem Anul Nou. A mai trecut un an din viața noastră, din viața lumii și astăzi am început altul, pe care îl dorim să fie pentru lume, pentru Biserica lui Hristos, pentru fiecare familie și om, un an de pace, de înțelegere între oameni, un an de întărire, de roade bogate atît pămîntești cît și cerești. Roadele pămîntului sînt: pîinea cea de toate zilele, sănătatea, pacea în lume, copiii, speranța și bucuria acestei vieți. Iar roadele cerești sînt credința în Dumnezeu, iubirea creștină, rugăciunea, milostenia și celelalte fapte bune. Pe toate aceste virtuți dorim să le sădească Dumnezeu în inimile noastre, să le adape prin rugăciune și să le facă să crească, să se desăvîrșească în noi prin harul Duhului Sfînt. Iată ce vă dorim astăzi, la început de an nou. Iată urarea Bisericii și a păstorilor ei către fiii ei sufletești, acum, de Anul Nou. Să sporim în credință și în fapte bune, frații mei. Să nu stăm pe loc, ci să creștem ca un copac, ca o floare, urcînd din treaptă în treaptă, din putere în putere, dintr-o faptă bună în alta și mai bună.

Să nu ne mulțumim cu ce am făcut pînă acum. Să nu ne odihnim, nici să stăm pe loc. Iată anii trec mereu și se înnoiesc; viața noastră trece și ea și noi trebuie să mergem la Dumnezeu, unde mai avem de trăit o viață. O viață veșnică, nouă, fără dureri, fără lacrimi și moarte, o viață care nu are sfîrșit. O viață împreună cu Hristos și cu Maica Domnului, la un loc cu îngerii și cu toți sfinții.

La început de an nou, Biserica Ortodoxă ne pune înainte un model vrednic de urmat, ne pune viața și faptele Sfîntului Vasile cel Mare. El este unul din cei trei dascăli și ierarhi ai lumii, împreună cu Sfîntul Grigorie Teologul și cu Sfîntul Ioan Gură de Aur.

Să urmăm și noi lui Hristos și sfinților Lui. Să urmăm după a noastră slabă putere, credinței, bărbăției, curajului, tăriei, răbdării, smereniei, milosteniei, înfrînării, postului și rugăciunii Sfîntului Vasile cel Mare. Postul, rugăciunea și viața curată au avut un mare rol în creșterea duhovnicească a marelui ierarh. Să le iubim și noi după putere. Apoi să adăugăm tăria credinței, milostenia, ascultarea de păstorii Bisericii, cinstea, omenia și ajutorarea săracilor. La formarea Sfîntului Vasile a avut mare rol și cunoașterea cuvîntului lui Dumnezeu, hrana sufletului spre care cugeta ziua și noaptea. Să ne hrănim și noi sufletul cu ascultarea slujbelor Bisericii și citirea Sfintei Scripturi și a învățăturii Sfinților Părinți. Cel puțin cîte un capitol, o pagină pe zi să citim din sfintele cărți. Cel puțin cîțiva psalmi să spunem pe zi, iar "Tatăl nostru" să-l repetăm de mai multe ori sau rugăciunea "Doamne Iisuse..." și vom primi mare folos și ajutor de sus.

Apoi să ținem la Biserică și la dreapta credință ca la însăși viața și sufletul nostru. Vedeți cu cît curaj și tărie apăra Sfîntul Vasile credința ortodoxă? Nu se rușina de împărați și de eretici; nu se lăsa amăgit de laude sau de daruri, nu se temea nici de diavoli, nici de moarte cînd era vorba de credință și de sufletele oamenilor. Cînd era vorba de el era foarte blînd, smerit și răbdător, chiar dacă cineva îl ocăra. Dar cînd era vorba de stricarea dogmelor credinței, cînd se hulea Dumnezeu și se lovea Biserica de către eretici, atunci Sfîntul Vasile era aspru și curajos ca un sfînt, îndrăzneț ca un episcop, iubitor de credincioși ca un adevărat păstor de suflete, gata să-și dea și viața pentru Evanghelie.

Să ne apărăm sufletul de patimi, trupul să-l păzim curat de necurăția păcatelor, iar credința noastră străbună, ortodoxă, s-o apărăm pînă la jertfă de eresuri, de indiferentism și necredință care bîntuie tot mai mult în prezent.

Să-L rugăm pe Dumnezeu să binecuvinteze cununa Anului Nou cu pace între popoare, cu sănătate și pîine. Iar pe noi, Biserica Sa, să ne binecuvinteze cu păstori buni, cu credință tare, cu fapte bune și mîntuire. Amin.


Home Page


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.