Predică la Binecredinciosul Voievod
Ștefan cel Mare și Sfînt
( 2 iulie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Apărător neînfricat al dreptei credințe și al patriei străbune ocrotitor,
mare ctitor de locașuri sfinte, Ștefane Voievod, roagă-L pe Hristos, Dumnezeu,
să ne izbăvească din nevoi și din necazuri
(Troparul Sfîntului)

Iubiți credincioși,

Astăzi, la 2 iulie, poporul român cinstește pe fericitul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt, Domnul Moldovei, trecut în ceata sfinților și canonizat la 20 iunie 1992, de Sfîntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Oare cine nu știe din istorie și din tradiție cine a fost Ștefan cel Mare și Sfînt? Cine nu știe cît s-a luptat el cu păgînii și cu alte neamuri care căutau să piardă țara Moldovei, s-o închine la păgîni și să-i facă pe evlavioșii noștri creștini robi la turci și să cinstească pe păgînul Mahomed în locul lui Hristos, Mîntuitorul lumii?

De aceea, cine ar putea să mulțumească destul bunului nostru Dumnezeu, Care ne-a salvat țara, Biserica, poporul și credința în cei 47 de ani de domnie a binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt și cu cele 47 de războaie cîte le-a avut? Care alt voievod ortodox a avut atît de multe războaie ca el și cine a ridicat atîtea biserici și mînăstiri în Moldova - 48 la număr - ca semn de mulțumire adusă Preasfintei Treimi și sfinților Săi. În acele vremuri grele cînd turcii ajunseseră la Dunăre, cînd tătarii prădau țara, cînd polonii și ungurii atacau Moldova, ajutorul ei venea numai de la Domnul "Cel ce a făcut cerul și pămîntul".

Or, acest "atlet al lui Hristos", cum îl numea Papa de la Roma, ținea piept în fața popoarelor păgîne și apăra Apusul Europei de păgîni, de pustiire și de profanare.

Iată pentru ce a fost canonizat Ștefan cel Mare al Moldovei! El este ca un al doilea David, împăratul lui Israel, care, la fel, s-a luptat împotriva păgînilor și a apărat țara Canaanului, poporul ales și credința în adevăratul Dumnezeu.

Pentru aceea, iubiți credincioși, se cuvine astăzi să dăm slavă lui Dumnezeu, pentru că ne-a păzit țara și poporul acesta smerit și credincios în vremuri cumplite și în necazuri. Să cinstim cu cîntări de laudă și pe binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt că, fiind întărit de Dumnezeu, a apărat țara, poporul și Biserica lui Hristos, așa cum a făcut și David, împăratul din Vechiul Testament.

Iubiți credincioși,

Astăzi este zi de sărbătoare la Mînăstirea Putna și în toată țara. Astăzi facem pomenirea cea de peste an a binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfînt, cel mai mare domn și apărător al Ortodoxiei și al neamului nostru românesc. Astăzi credincioșii aduc flori la mormîntul marelui domn și se roagă lui Dumnezeu pentru întărirea Ortodoxiei, pentru înțelegerea între oameni, pentru domni, pentru țările creștine, pentru pacea în familii și pentru cei din suferințe.

Acum se face slujba de pomenire a binecredinciosului voievod și a familiei sale în toată țara și cerem de la Dumnezeu iertare, împăcare, liniște, mîntuire și domni creștini iubitori de Hristos în toate țările creștine. Căci toți domnitorii creștini care conduc popoarele lumii sînt urmași ai împăratului David, sînt urmași ai Împăratului Hristos. De aceea trebuie să fie buni creștini ortodocși, drepți, milostivi față de popor și cu mare frică de Dumnezeu, căci vor da socoteală în fața Dreptului Judecător de felul cum au purtat grijă de poporul lui Dumnezeu. Iar cei care asupresc poporul lui Dumnezeu și își adună averi din sudoarea poporului sărac, vor da greu răspuns în ziua judecății.

Același răspuns înfricoșat vor da în fața lui Hristos toți dregătorii țărilor creștine, dacă au asuprit sau au luat ceva de la cei săraci și lipsiți.

Or, vrednicul de pomenire Ștefan cel Mare și Sfînt a avut și frică de Dumnezeu și milă de popor; a zidit și multe biserici și a iubit pe cei ce se tem de Domnul. De aceea l-a încununat Dumnezeu și l-a numărat în ceata voievozilor sfinți.

Iubiți credincioși,

Precum știți, binecredinciosul Ștefan cel Mare și Sfînt a avut și părinți credincioși, a avut și un duhovnic sfînt, pe Cuviosul Daniil Sihastrul și a avut și un popor blînd și evlavios, cum au fost dintotdeauna moldovenii. Or toți se rugau pentru marele voievod și Dumnezeu îl ajuta să biruiască în războaie și să scape țara de păgîni și de robie. Apoi întotdeauna cerea sfatul duhovnicului său și punea pe călugări să se roage pentru dînsul.

De aceea biruia în războaie. De aceea scăpa cu viață și zidea cîte o nouă mînăstire, drept mulțumire lui Dumnezeu.

La fel să facem și noi în războiul cel duhovnicesc. Căci ne luptăm în toată viața cu diavolii, cu gîndurile rele, cu duhurile răutății. Și dacă nu ne rugăm, dacă nu cerem sfatul duhovnicilor și mila lui Dumnezeu, nu putem birui pe nevăzuții diavoli. Iar cine nu se luptă după lege, nu se încununează.

Lupta noastră duhovnicească trebuie să fie îndreptată numai împotriva diavolilor și a patimilor care ne stăpînesc, iar nu împotriva fraților și părinților noștri. Altfel pierdem mîntuirea sufletelor noastre.

Să rugăm pe bunul Dumnezeu să ne dea povățuitori și părinți buni, ca întru liniștea lor să ne putem și noi mîntui, în Iisus Hristos Domnul nostru, Căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.