Predică la Sfinții Trei Ierarhi
( 30 ianuarie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința Celui Sfînt (Pilde 9, 10)

Iubiți credincioși,

Cu mila și cu îndurarea Preabunului nostru Dumnezeu Cel în Treime închinat și mărit, am ajuns și în anul acesta la prăznuirea marilor ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvîntătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur. De aceea ne-am adunat astăzi la Sfînta Biserică pentru a cinsti după cuviință pe această treime de ierarhi, apărătorii Preasfintei Treimi, pe care îi laudă toată creștinătatea. Cinstim astăzi pe Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan, lauda Ortodoxiei, cununa Bisericii lui Hristos, apostolii pocăinței, tîlcuitorii cei mai adînci ai Sfintei Scripturi. Lăudăm astăzi pe acești trei mari ierarhi, învățători și luminători ai lumii, vase alese ale Sfîntului Duh, părinți ai evlaviei noastre, păstori plini de rîvnă ai creștinilor, dascăli ai dreptei credințe, hrănitorii săracilor, apărătorii văduvelor și povățuitorii călugărilor.

Sfinții Trei Ierarhi sînt cele trei vîrfuri ale ierarhiei Bisericii Ortodoxe, care au întrecut cu înălțimea vieții și a învățăturii lor pe mulți și ca niște apostoli după Apostoli au strălucit în lume. Toți trei fiind luminați de Duhul Sfînt, au avut aceeași înțelegere a Bisericii, au întărit canoanele și învățăturile dumnezeieștii Scripturi. Aceste trei vase ale Duhului Sfînt, pline de sfințenie și binecuvîntate cu darul facerii de minuni și al frumoasei vorbiri, au mărturisit în lume dreapta credință, au explicat dogmele Bisericii, au îmbogățit sfintele slujbe și au vindecat și alinat multe boli și suferințe trupești și sufletești ale oamenilor. Fiind luminați de Dumnezeu și dăruiți cu multă înțelepciune, au uimit pe filosofii timpului lor, au mustrat pe împărații răucredincioși, au smerit pe cei mîndrii, au împărțit la săraci averile bogaților, au mustrat cu mare îndrăzneală păcatul, mai ales necredința, eresul, mîndria, desfrîul, lăcomia și zgîrcenia, scriind multe învățături creștinești. Ei au lăsat Bisericii lui Hristos, pe lîngă viața lor sfîntă, zeci de cărți teologice, care apără dogmele ortodoxe și viața morală și care formează un mare tezaur al lumii creștine.

Și acum să vă amintesc pe scurt viața și faptele fiecăruia din cei trei sfinți ierarhi:

Sfîntul Vasile cel Mare a văzut lumina zilei în Cezareea Capadociei (Turcia de astăzi), dintr-o familie aleasă de creștini. Părinții săi, Vasile și Emilia, au avut zece copii. Îndemnați de Dumnezeu, au dat pe Vasile din copilărie la învățătura cărții, crescîndu-l de mic în frica lui Dumnezeu.

Fire adînc gînditoare, evlavioasă, tăcută, Sfîntul Vasile a străbătut cu multă ușurință toată învățătura cea ritoricească și filosofia ce se putea oferi pe atunci de cea mai înaltă școală a faimoasei Atene. Aici s-a împrietenit cu marele Grigorie; aici a uimit pe dascălii săi; aici a deprins "firea filosofiei, care este - după cum singur spunea - gîndul morții".

Îndemnat de Duhul Sfînt, a plecat apoi să viziteze toate mînăstirile și pustietățile Egiptului, iar de aici s-a dus la Ierusalim să se închine la Mormîntul Domnului. După ce a primit botezul în rîul Iordanului, s-a dus în Cezareea Capadochiei - patria sa - unde a fost făcut preot. Dar el, iubind mult liniștea și rugăciunea, s-a retras în părțile Pontului, unde a întemeiat o aleasă mînăstire, cu viață de obște. Venind aici și Sfîntul Grigorie, au trăit împreună cele mai alese clipe de bucurii duhovnicești, pe care apoi adesea și le aminteau unul altuia. Aici au scris împreună neîntrecute cuvinte ascetice despre rugăciune, post, viață de obște, preoție, dragoste etc.

Nevoia în care se afla Biserica din Cezareea, strîmtorată de eretici, l-a silit pe marele Vasile să lase pustia și să vină în ajutorul Bisericii lui Hristos. În scurtă vreme, fiind ales episcop, cu multă putere și osîrdie, biruiește pe începătorii eresurilor, împacă pe ortodocși, unește Biserica dezbinată, mîngîie inimile păstoriților, hrănește pe cei săraci din hambarele bogaților, adapă pe cei însetați din izvoarele bunei credințe.

Sfîntul Vasile era mare, nu atît ca statură, cît mai ales cu darul ce era într-însul, cu viața sa aspră, cu mintea sa adînc gînditoare. Avea și darul facerii de minuni, cu care adesea scotea duhurile necurate din oameni, vindeca boli grele, spunea cele viitoare. Viața lui era mai mult îngerească decît omenească. Neîncetat se ruga, învăța mereu, mîngîia pe toți. Pentru aceasta s-a făcut doctor bolnavilor, hrănitor flămînzilor, păstor adevărat al oilor celor risipite.

Aur pentru sine nu strîngea, dar cu aurul învățăturilor sale pe toți îi îmbogățea. Haine bune nu purta, dar pe toți săracii Capadociei îi îmbrăca. Pîine de prisos pe masă nu avea, dar nimeni nu se întorcea de la el flămînd și nemiluit.

Cine altul ca Sfîntul Vasile a purtat atîta grijă de cei săraci, cine a făcut ca el din Cezareea o adevărată casă de oaspeți pentru străini, cu spitale pentru bolnavi, cu azile pentru bătrîni și locuri de vindecare pentru suferinzi. Apoi îi înfrunta pe împărați, îi rușina pe eretici, îi smerea pe filosofi, uimea pe ritori, pe călugări îi povățuia, pe văduve le asculta, pe necredincioși îi aducea la credință, pe păcătoși îi primea și cu canon de pocăință îi vindeca.

Fiind din tinerețe bolnăvicios, în anul 379, Sfîntul Vasile cel Mare s-a mutat la Domnul în vîrstă de 51 de ani, după ce a păstorit Biserica lui Hristos, mai bine de opt ani.

Sfîntul Grigorie Teologul s-a născut în orașul Nazianz, aproape de orașul Cezareea Capadociei. Părinții săi, Grigorie și Nona, fiind binecredincioși, l-au crescut de mic în buna credință, dîndu-l la învățătura cărții. Iubind mai mult frumusețea vorbirii, a învățat și a deprins mai mult ca oricare meșteșugul retoricei, de la cei mai aleși dascăli ai Atenei.

Întors la Nazianz, a fost făcut preot de tatăl său, ce era episcop acolo, apoi s-a retras cu Vasile la o mînăstire întemeiată de ei în Pont. Fiind chemat de tatăl său și de nevoile Bisericii împresurată de eretici, Sfîntul Grigorie s-a reîntors în Nazianz. După multă stăruință, fiind făcut episcop de însuși prietenul său, Vasile, nu a primit scaunul cel încredințat lui, ci petrecea lîngă bătrînul său tată, ajutîndu-l să biruiască pe înverșunații eretici.

Fiind iubitor de liniște, nu a primit episcopia Nazianzului, dar cu gura sa cea plină de dar și cu măiestria cuvîntului, pe toți ereticii i-a îmblînzit și i-a adus la credința cea adevărată. Apoi, fiind ales episcop al Constantinopolului, marele Grigorie a făcut aici adevărate minuni. Cine a vorbit mai frumos ca Sfîntul Grigorie? Cine a apărat mai bine dogmele Bisericii? Cine a rostit cuvinte mai înalte despre Duhul Sfînt, despre dragoste, despre credința cea adevărată? Cine a uimit în Sinodul al II-lea Ecumenic pe toți episcopii? Cine a rușinat pe filosofi și a smerit pe ritori, mai mult ca el, cu adîncimea gîndirii sale și cu dulceața vorbirii?

Dornic de singurătate, după doisprezece ani de păstorie, se retrage în satul său natal, Nazianz, pentru a vorbi numai cu Dumnezeu, pe care Îl iubea atît de mult.

Cu toate că Sfîntul Grigorie Teologul era o fire mult mai sensibilă, adînc gînditoare, însetată după liniște, nimeni nu a vorbit vreodată mai frumos ca el din amvonul bisericii, nimeni nu a apărat mai cu tărie dogma Preasfintei Treimi, nimeni nu s-a ridicat mai mult cu vorbirea de Dumnezeu, decît Sfîntul Grigorie. Din aceste pricini s-a și numit "Teolog", adică "Cuvîntător de Dumnezeu".

Împăcat cu sine și cu Dumnezeu, în anul 389, Sfîntul Grigorie Teologul trece la Domnul în vîrstă de 60 de ani, lăsînd Bisericii un neprețuit tezaur de cuvinte și învățături dogmatice.

Sfîntul Ioan Gură de Aur s-a născut în vestita cetate Antiohia Siriei, din părinți creștini, Secund și Antuza. Fiind singur la părinți, a fost dat la învățătura cărții, la cei mai aleși dascăli ai vremii de atunci. Murind tatăl său din tinerețe, fericitul Ioan și-a ales viața cea îngerească, retrăgîndu-se la o mînăstire și de aici într-o peșteră, unde singur s-a nevoit în post și rugăciune patru ani.

Fiind apoi hirotonit preot de episcopul Flavian, slujea cu multă osîrdie în Biserica cea Mare a Antiohiei. Aici rostea neîncetat cuvinte de învățătură, de pocăință și de mîngîiere poporului însetat, încît s-a făcut cunoscut în toată cetatea. Pentru buna lui învățătură și frumusețea vorbirii a fost numit de toată creștinătatea "Gură de Aur". Ales patriarh al Constantinopolului, Sfîntul Ioan, deși a primit cu sila această mare cinste, a păstorit turma lui Hristos cu mare osîrdie, timp de nouă ani, ducînd-o la vreme la apă și hrănind-o cu cuvintele sale cele aurite.

Sfîntul Ioan Gură de Aur, zis și Hrisostom, a întrecut pe toți dascălii Bisericii noastre, nu atît prin înălțimea cuvintelor, nu prin asprimea învățăturilor, cît mai ales prin dulceața vorbirii sale, atît de curgătoare și pe înțelesul tuturor. Nimeni nu a vorbit mai mult ca Sfîntul Ioan Hrisostom despre pocăință, despre folosul rugăciunii, despre mergerea cît mai regulat la biserică, despre păcat, despre moarte, despre judecată și răsplata viitoare. Nimeni nu a tîlcuit mai bine ca el Sfînta Scriptură. Nimeni nu a hrănit turma sa cu mai multe învățături, nimeni nu a apărat mai bine pe săraci și pe văduve, nimeni nu s-a nevoit cu postul și rugăciunea mai mult decît Sfîntul Ioan Gură de Aur.

El era păstorul cel adevărat, tatăl săracilor, apărătorul văduvelor, mîngîietorul sărmanilor, hrănitorul flămînzilor, mustrătorul boierilor, primitorul izgoniților și învățător prealuminat a toată lumea. Doctor minunat al sufletelor, el știa să scoată cu cuvîntul spinii patimilor din inimile oamenilor și apoi să pună alifie pe răni, prin învățăturile sale cele aurite.

Dar, ca întotdeauna, curajul și îndrăzneala cuvintelor sale i-au adus multe necazuri și încercări la sfîrșitul vieții. Astfel, izgonit din scaun și exilat de împărat și de soția sa, Eudoxia, marele dascăl și păstorul cel bun, Sfîntul Ioan Gură de Aur, moare în grea suferință, departe de oile sale în anul 407, avînd pe buze aceste cuvinte: "Slavă lui Dumnezeu pentru toate!"

Iubiți credincioși,

După ce am amintit, pe scurt, viața Sfinților Trei Ierarhi, să vă spun în puține cuvinte cum a luat naștere praznicul de astăzi.

Pe vremea împăratului bizantin Alexios Comnenul (secolul XI), s-a născut o neînțelegere între credincioșii din Constantinopol, privind cinstirea Sfinților Trei Ierarhi. Unii dintre ei cinsteau mai mult pe Sfîntul Vasile, zicînd despre el că este mai înalt în cuvinte, ca unul ce a încercat și a ispitit firea lucrurilor prin sine, și cum că era atît de îmbunătățit, încît puțin lipsea de a-l asemăna cu îngerii. Nu făcea pogorămînt legii, nici nu ierta cu ușurință, ci era aspru, neavînd la el nici un lucru pămîntesc. Aceștia îl micșorau pe Sfîntul Ioan Gură de Aur, ca și cum ar fi fost oarecum împotriva marelui Vasile, fiindcă era îngăduitor și atrăgător la pocăință. Alții înălțau pe dumnezeiescul Hrisostom, precum că ar fi fost în învățături mai iertător și sfătuia cu ușurință pe toți, chemîndu-i la pocăință. Pentru aceasta îl cunoșteau mai mult ca pe Sfinții Vasile și Grigorie, atît pentru mulțimea cuvintelor celor curgătoare de miere, cît și pentru iscusința cugetărilor.

Alții cinsteau mai mult pe Sfîntul Grigorie, ca cel ce a întrecut prin înțelepciune, prin frumusețea vorbirii și prin învățătura elinească pe toți dascălii cei vestiți. Ziceau, deci, că înțeleptul Grigorie îi întrecea pe toți și de aceea i se cuvenea întîietatea. Din această pricină s-au împărțit și credincioșii, încît unii se chemau ioaniteni, alții vasiliteni, iar ultimii grigorieni.

Văzînd Sfinții Trei Ierarhi că se dezbină Biserica din cauza lor, s-au arătat în vis și în chip văzut, cîte unul deosebit, apoi toți trei împreună, lui Ioan, mitropolitul cetății Evhaitelor, un păstor îmbunătățit și preaînțelept, zicîndu-i:

"După cum ne vezi, noi sîntem una la Dumnezeu și nu este între noi nici o ceartă sau împotrivire, ci fiecare fiind călăuziți de dumnezeiescul Duh, am învățat și am scris spre mîntuirea cea de obște și folosul oamenilor. Tot ce am învățat noi am dat și altora spre înmulțirea talantului nostru și nu este între noi nici unul întîi sau al doilea, ci, dacă veți vorbi de unul, cei doi urmează. Deci, scoală-te și poruncește acestora ce se ceartă și se dezbină din cauza noastră, să nu se mai certe pentru noi, căci pentru aceasta și noi ne-am sîrguit, atît în viață, cît și după moartea noastră să împăcăm lumea și s-o aducem la unire. Deci rînduiește-ne la toți trei o zi, cînd ți se va părea de cuviință și ne fă praznic cuviincios odată. Apoi spune și celorlalți creștini, care vor fi mai pe urmă, că noi sîntem una la Dumnezeu și vom fi mijlocitori în cer înaintea Preasfintei Treimi, pentru mîntuirea celor ce vor săvîrși praznicul și pomenirea noastră".

Zicînd acestea i se părea lui Ioan că Sfinții Trei Ierarhi se urcă la cer, strălucind cu lumină nemărginită și chemîndu-se unul pe altul pe nume. Deci, sculîndu-se arhiereul evhaitenilor, a făcut precum i-au poruncit Sfinții Vasile, Grigorie și Ioan, potolind mulțimea și pe toți care se certau pentru ei. Astfel, Sfîntul Episcop Ioan, aflînd că în luna ianuarie se prăznuiesc toți acești sfinți: în ziua întîi, Sfîntul Vasile, la 25, Sfîntul Grigorie și la 27, Sfîntul Ioan Gură de Aur, i-a unit pe toți trei, la 30 ianuarie, făcîndu-le slujbă, canoane, tropare și cîntări de laudă precum se cuvenea. Deci, de aproape zece secole avem în Biserică sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi.

Sîntem datori deci, fraților, să ținem cu evlavie această sărbătoare și să cinstim pe făcătorii noștri de bine, mulțumindu-le după putere, căci după datorie, nu putem. Să cinstim cu cuvinte de laudă pe cei trei cuvîntători de Dumnezeu și să le urmăm credința, rîvna pentru Biserică, dragostea lor pentru oameni, viața lor sfîntă. Dar cum vom putea lăuda îndeajuns pe acești mari sfinți, dascăli și ierarhi ai Bisericii? Atît se cuvine să zicem, că dacă nu s-ar fi ostenit atît de mult acești sfinți cu viața, cu cuvîntul și cu scrisul, nu ar fi scăpat creștinătatea de slujirea idolească, de eresurile cele cumplite împotriva Preasfintei Treimi și de atîtea tulburări și grele păcate care nelinișteau obștea creștinilor. Dar Dumnezeu a rînduit de sus pe acești mari luminători să trăiască tocmai atunci cînd Biserica lui Hristos era învăluită și tulburată și înăuntru și în afară.

Acești oameni cerești și îngeri pămîntești, trîmbițele adevărului, preaînțelepți ritori, tunetele dumnezeirii celei nezidite, s-au sîrguit să smulgă trecutul și să risipească pe luptătorii împotriva dreptei credințe, alungînd cu praștia cuvintelor lor pe lupii cei răi, care dezbinau Biserica dreptmăritoare. Acești trei mari ierarhi și păstori, cu înțelepciunea și darul dat lor de Dumnezeu, au surpat zidurile cele rele ale vrăjmașilor și au smerit înțelepciunea elinească ce se ridica împotriva cunoștinței de Dumnezeu, schimbînd și prefăcînd totul spre bine, netezind și îndreptînd pe cele strîmbe, risipind toată asuprirea și nedreptatea.

Treimea pămîntească a Sfinților Ierarhi, ne-a învățat a ne închina Treimii celei mai presus de minte și a mărturisi, după cum scrie în Crez, un singur Dumnezeu, închinat în trei persoane: Tatăl, Care este nenăscut și pricina a toate; Fiul, născut din Tatăl și Duhul Sfînt, Care este purces din Tatăl și făcut cunoscut nouă prin Fiul. Nu sînt trei Dumnezei, ci un Dumnezeu în trei persoane, care au aceeași ființă și prin care s-au făcut toate cele văzute și nevăzute.

Dar să lăsăm pe alții să le spună înțelepciunea, adînca cunoștință, postul, rugăciunea, milostenia și celelalte fapte bune pe care le aveau Sfinții Trei Ierarhi. Noi să ne minunăm de grija lor cea mare care o aveau pentru mîntuirea oamenilor, pentru că de aceasta se îngrijeau mai mult decît toate, cunoscînd că prin fapte bune păstrează omul asemănarea cu Dumnezeu.

În ce fel au miluit Sfinții Trei Ierarhi pe mulți oameni, o să înțelegem din cele ce urmează: Dumnezeu a făcut lumea aceasta pentru oameni, iar acești sfinți au tîlcuit firea tuturor făpturilor și prin aceasta oamenii au cunoscut pe Ziditorul. Cerurile spun slava lui Dumnezeu prin frumusețea și mărimea lor, iar acești minunați dascăli explică cerurile și pămîntul, adică lumea cea văzută și nevăzută, cum este așezată, rînduiala ei și care este pricina pentru care le-a creat Dumnezeu. Ne-a dat Preabunul Dumnezeu, Testamentul Vechi și Nou spre mîntuirea noastră, și acești mari sfinți ne-au explicat mai bine ca toți Sfînta Scriptură și ne-au îndemnat să păzim poruncile Domnului.

Mîntuitorul S-a întrupat pentru noi, iar sfinții aceștia ne tîlcuiesc și ne fac cunoscută taina răscumpărării noastre prin întrupare, prin moarte și înviere. A trimis Hristos pe Sfinții Apostoli să propovăduiască în lume cunoștința de Dumnezeu, să piardă idolatria și să întoarcă lumea la dreapta credință în Dumnezeu. A trimis pe Sfinții Trei Ierarhi să propovăduiască adevărata credință, să izgonească din oameni întunericul necredinței, să rușineze pe eretici și să aducă la Hristos cît mai multe suflete.

Iubiți credincioși,

Vedeți grija Sfinților Trei Ierarhi pentru unitatea Bisericii? Vedeți grija lor pentru mîntuirea oamenilor? Atît în viață cît și după moarte, sfinții se îngrijesc de unitatea Bisericii, de păstrarea cu sfințenie a dreptei credințe, de sporirea noastră în fapte bune și de mîntuirea lumii. Vedeți cum a rînduit pronia dumnezeiască pe acești mari ierarhi, tocmai în secolul IV, secolul cel mai lovit de eresuri și dezbinări, pentru a apăra unitatea credinței în Biserică, pentru a salva creștinătatea de eresuri și de idolatrie, pentru a smeri filosofia păgînă și a întări dogmele dreptei credințe în lume?

N-au putut suferi Sfinții Trei Ierarhi dezbinarea Bisericii lui Hristos, ei care se jertfiseră să mențină corabia Bisericii în pace, să sporească sfînta credință, să risipească eresurile și să curețe sufletele oamenilor de patimi. De un gînd cu ei sînt toți sfinții și îngerii din cer, ca și toți păstorii și creștinii ortodocși. Toți se roagă înaintea Preasfintei Treimi pentru biruința Evangheliei, pentru pacea în lume și mîntuirea sufletelor noastre.

Însă la această unitate creștină, în familie, în Biserică și în lume, trebuie să contribuie fiecare dintre noi. Gîndiți-vă cît de mare păcat face un creștin - bărbat sau femeie - care strică pacea și unitatea familiei. Majoritatea divorțurilor de astăzi sînt tocmai din această cauză. Ei bine, acești creștini care distrug familia cuiva și lasă copii orfani pe drumuri, sînt blestemați de Dumnezeu și nu vor primi mîntuirea așa ușor.

Gîndiți-vă la acești creștini care sar gardurile Bisericii lui Hristos, care leapădă Sfînta Cruce, Sfintele icoane, Sfintele Taine și tot ce avem mai scump. Aceștia, nu numai că se duc la adunările sectelor, dar intră și în casele ortodocșilor, cu scopul de a-i dezbina, de a semăna tulburare, îndoială și să atragă cîți mai mulți la eresul lor. Nu sînt ei oare asemenea lui Arie și celorlați începători de eresuri? Toți aceștia nu se pot mîntui pînă nu se reîntorc în Biserică, de unde au plecat. Ei sînt îndemnați la dezbinare de diavolul, care nu poate birui decît în tulburare, ură și îndoială. De aceea se și numește vrăjmașul nostru, "diavol", care înseamnă "împotrivnic". Toți cei ce se împotrivesc adevărului, luminii, Bisericii, păstorilor, sfinților și explică Evanghelia după capul lor, sînt fii ai celui rău care a dezbinat pe îngeri în cer și dezbină mereu lumea pe pămînt.

Să ne ferim, fraților, de cei ce dezbină și tulbură casele, sufletele, obștea și Biserica Domnului și să ne rugăm permanent pentru unitatea ei. Dar, uneori, chiar copiii aceleiași mame se ceartă, se dezbină între ei. Aceasta este și mai rău. La fel și în Biserică, se dezbină uneori credincioșii noștri. Unii zic că țin sărbătorile pe stil vechi; alții zic că sînt în "Oastea Domnului". Alții zic că s-au pocăit și nu sînt ca ceilalți fii ai Bisericii. Oare de ce această dezbinare? Numai diavolul, vrăjmașul cel de obște se bucură de neunirea noastră!

Să nu ne dezbinăm unii împotriva altora, fraților. Toți sîntem ai lui Hristos, toți sîntem fiii Bisericii, dacă ascultăm de ea și de păstorii ei. Toți sîntem ostașii lui Hristos, dacă ducem lupta cea bună cu răbdare pînă la capăt. La Dumnezeu se mîntuiesc cel mai greu ereticii și cei mîndri, dacă se întorc cu căință la Biserică. Iar cel mai ușor se mîntuiesc cei smeriți, care ascultă și iartă pe toți.

Să rugăm pe Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan, care sînt foarte cinstiți în țara noastră și au la Iași cea mai frumoasă biserică din Europa închinată lor, să se roage înaintea Preasfintei Treimi pentru întărirea dreptei credințe, pentru pacea și unitatea Sfintei Biserici și pentru mîntuirea sufletelor noastre. Amin.


Home Page


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.