Predică la Sfinții Împărați Constantin și Elena
( 21 mai )

Versiune fara diacritice
Home Page

Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru?
Tu ești Dumnezeu Care faci minuni

(Prochimen la praznice)

Iubiți credincioși,

Cînd a binevoit Preabunul și Preamilostivul Dumnezeu să înceteze pîraiele de sînge, care se vărsau din trupurile apostolilor, ale martirilor și ale mărturisitorilor Săi și să dea deplină libertate Bisericii Sale, răscumpărată cu Sfîntul și Preascumpul Sînge al Fiului Său, atunci și-a ales pentru acest scop, dintre toți împărații lumii, pe Sfîntul împărat Constantin cel Mare și pe mama sa, Elena. Prin acești Sfinți împărați a adus Dumnezeu libertate religioasă în lume, a slăbit păgînismul și idolatria și a întărit Biserica și credința creștină pe pămînt.

Sfinții împărați și "întocmai cu Apostolii" Constantin cu maica sa, Elena, erau de neam roman. Tatăl său, împăratul Constantin Clor împărățea peste Galia și Insulele britanice. După moartea sa a lăsat urmaș la domnie pe fiul său, fericitul Constantin, ajutat de credincioasa lui maică, Sfînta Elena.

Auzind el că Maxenție, care împărățea în Roma, face multe nelegiuiri poporului, chinuind pe creștini și dărîmînd sfintele biserici, s-a pornit cu război împotriva lui. Deși avea mai puțini ostași ca Maxenție, el își punea nădejdea în ajutorul adevăratului Dumnezeu, Căruia adesea se ruga, cu toate că nu era încă botezat. Și iată că în amiaza mare, i se arătă o cruce mare pe cer, cu stele închipuită, iar dedesubt aceste cuvinte scrise: "Cu acest semn vei birui".

Apoi a poruncit ostașilor să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci pe haine, pe coifuri și pe armele lor și așa au pornit la luptă. Deci, cu ajutorul crucii lui Hristos, Sfîntul Constantin a biruit pe Maxenție, înecîndu-l în apa Tibrului, lîngă Roma, iar el a fost primit cu mare bucurie în cetate și încoronat ca împărat al întregului Imperiu roman de Apus, în anul mîntuirii 313.

Ca semn de mulțumire lui Dumnezeu, marele Constantin a dat un act împărătesc în același an, după sfatul maicii sale, cunoscut pînă astăzi sub numele de "Edictul de la Milan", prin care s-a dat desăvîrșită libertate tuturor creștinilor, lăsînd astfel pe fiecare să creadă cum voiește.

Mare bucurie a cuprins atunci întreaga creștinătate, văzînd pe sfinții episcopi și preoți ieșind de prin închisori, văzînd capiștile idolești dărîmîndu-se, iar în locul lor, biserici frumoase înălțîn-du-se. Astfel, uneltele de tortură se aruncau, cuptoarele cele aprinse în care se ardeau creștinii se lăsau în părăsire, animalele sălbatice care ucideau pe creștini în arene se slobozeau, iar creștinii, umplîndu-se de multă bucurie, mulțumeau lui Dumnezeu cu rugăciuni și lacrimi fierbinți.

Însă domnea în răsărit un împărat tiran, anume Liciniu, care deși era cumnat cu marele Constantin, dar nevrînd să cunoască pe adevăratul Dumnezeu, chinuia cumplit pe creștini și amenința să ocupe Roma. Împăratul Constantin a încercat de două ori să-l biruiască prin război, dar n-a putut și era în mare mîhnire. Rugîndu-se mult lui Dumnezeu și însemnîndu-se cu semnul crucii, toți ostașii au pornit din nou la război împotriva lui Liciniu și l-au biruit. Ultimul război l-a avut împăratul Constantin împotriva sciților, aproape de Dunăre, pe care de asemenea i-a biruit cu ajutorul Sfintei Cruci.

Deci, dorind împăratul să-și mute capitala în partea de răsărit a imperiului, și-a ales cetatea Vizantia, zidită de un grec, numit Vizas. Pe aceasta alegînd-o Sfîntul Constantin, a numit-o cu numele său, Constantinopol, și s-a așezat aici cu fericita sa mamă, Elena, în anul 324. Iar ca semn de mulțumire lui Dumnezeu, a înălțat în mijlocul cetății un stîlp înalt, avînd deasupra Sfînta Cruce.

Tot în timpul acesta a primit și botezul, în orașul Nicomidia, de la episcopul Evsevie, cînd a dat poruncă să se boteze și ostașii săi, dimpreună cu senatorii palatului, încît o nespusă bucurie cuprinsese toată lumea. A mai dat poruncă să se înalțe în curtea palatului său o măreață biserică, în numele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, iar bisericile care au fost dărîmate de păgîni a poruncit să se zidească din nou, dîndu-le tuturor bani și ajutor din destul. De la acest sfînt împărat a rămas tradiția ca domnii creștini din toată lumea să zidească biserici și mînăstiri și să le înzestreze cu danii și cu toate cele necesare.

În vremea aceea, însă, Biserica lui Hristos era sfîșiată de învățătura cea rea a ereticului Arie, care spunea că Iisus Hristos este o creatură superioară, iar nu Creator și deoființă cu Tatăl și cu Duhul Sfînt. Deci, Sfîntul Constantin îndemnat de mama sa Elena și de mulți episcopi dreptcredincioși, a hotărît să adune primul Sinod Ecumenic de la Niceea, în anul 325, pentru a hotărî adevărata credință și a condamna pe ereticul Arie și învățătura sa.

S-au adunat acolo 318 Sfinți Părinți din toate marginile Imperiului de Răsărit și de Apus, în frunte cu Sfîntul Constantin, care era considerat episcop cu treburile de afară. Vor rămîne nemuritoare minunile și cuvintele pline de învățături dogmatice ale marilor ierarhi și sfinți Nicolae, Spiridon și Atanasie de Alexandria, care au luat parte la acest Sinod. Atunci a fost blestemată învăță-tura lui Arie, iar pe el l-au dat anatema. La acest Sfînt Sinod s-au compus primele șapte articole ale Simbolului Credinței și mai multe canoane bisericești.

În anul următor, Sfînta Elena, dorind foarte mult să afle lemnul Sfintei Cruci și să se închine pe Golgota și la Mormîntul Domnului, a plecat cu mulți ostași la Ierusalim. Aici s-a rugat mult lui Dumnezeu și, împreună cu Sfîntul Macarie, episcopul Sfintei Cetăți, după multe osteneli a aflat Crucea Domnului, iar pe locul Căpățînii a înălțat o biserică preafrumoasă, care, cu unele modi-ficări, dăinuiește pînă astăzi.

Deci, luînd o parte din lemnul Sfintei Cruci, fericita Elena s-a întors înapoi la Constantinopol, iar de aici la Roma, unde a trecut la Domnul, în vîrstă de 80 de ani.

Marele împărat Constantin a împărățit 42 de ani, pînă în anul 337, cînd trece la veșnicele lăcașuri și este înmormîntat în Biserica Sfinților Apostoli din Constantinopol, zidită de el, lăsînd Imperiul roman în stăpînirea celor trei fii ai săi. Biserica noastră îi prăznuiește pe amîndoi cu mare cinste la 21 mai, socotindu-i "întocmai cu Apostolii" lui Hristos. El este al 32-lea împărat roman de la August.

Iubiți credincioși,

Pînă aici v-am prezentat pe scurt viața și activitatea Sfîntului Constantin cel Mare și a mamei sale, Elena. Acum vom vorbi, mai întîi, de legile ce s-au făcut de acest sfînt și mare împărat în favoarea creștinilor, despre care istoricul bisericesc din acea vreme, Eusebiu de Cezareea, zice: "S-au publicat atunci de împăratul Constantin legi foarte blînde și foarte favorabile pentru creștini. Aceste legi nu exprimau decît evlavie, repausul popoarelor și onoarea Bisericilor. El a chemat pe cei ce fuseseră izgoniți de guvernatorii de provincii, pentru că nu au voit să aducă jertfă idolilor. A restabilit în posesia averilor pe cei ce fuseseră lipsiți de ele și iertă pe cei care, pentru același motiv, fuseseră condamnați să facă servicii la curte. A pus în libertate pe cei ce fuseseră surghiuniți în insule și pe cei ce fuseseră surghiuniți la muncile metalelor sau întrebuințați la alte lucrări publice. A lăsat alegerea celor care, din ură pentru statornicia cu care ei făcuseră profesiune din religia creștină, fuseseră destituiți din dregătorii sau de a lua funcțiunile ca mai înainte sau de a trăi în repaus" (Istoria Bisericească de Eusebiu - Episcopul Cezareei, Viața Împăratului Constantin, București, 1896).

Printr-o altă lege făcută în favoarea martirilor și a Bisericilor, împăratul Constantin a dispus ca rudele celor ce au suferit moartea pentru apărarea credinței, să se bucure de succesiunea lor și, dacă ei nu ar avea moștenitori, Biserica să-i moștenească, iar moștenirile ce le fuseseră confiscate, să fie înapoiate vechilor proprietari, ori de ar fi în natură sau de au fost înstrăinate.

Sfîntul și marele împărat Constantin a dat o lege de grațiere a celor ce au fost exilați pentru mărturisirea dreptei credințe în Dumnezeu. Această lege zice așa: "Acei ce au fost exilați prin sentințe nedrepte a unor judecători, pentru că au refuzat cu îndrăz- neală de a renunța la credință și la cultul unui Dumnezeu, Căruia ei se consacraseră din toată inima lor, și acei ce au fost puși în numărul ofițerilor curții, deși nu fuseseră mai înainte, să aibă libertatea de a se întoarce la casele lor și să rămînă acolo în pace. Acei ce au fost despuiați de bunurile lor și reduși la o extremă mizerie, să fie restabiliți în prima lor stare și să se bucure cu fericire și cu umilite rugăciuni de mulțumire, de efectele bunătății lui Dumnezeu".

Altă lege dată de Sfîntul și marele împărat Constantin face rechemarea celor ce au fost prigoniți pentru credința cea dreaptă în Hristos și au fost trimiși departe de casele și satele lor, prin insule pustii. În această lege îl auzim pe Sfîntul și marele împărat Constantin, zicînd: "Ordon ca cei ce sînt reținuți contra voinței lor în insule, să se bucure de efectul grațierii noastre. Să iasă din aceste triste și grozave pustietăți, unde nu văd decît munți sălbatici și o mare furtunoasă, și să meargă a gusta plăcerile cele nevinovate ce le va procura, în conviețuire cu rudele lor în libertate. Acei ce au suferit lipsurile și necazurile ce i-au însoțit, să fie încărcați de bunuri și scăpați de frică, făcînd glorie cum fac eu de a fi servitorul lui Dumnezeu. Aș fi foarte mîhnit ca să se poată zice sau să se poată crede, că cineva a viețuit în frică sub domnia mea. Mă silesc pe cît pot de a reforma abuzurile ce s-au strecurat sub domniile cele dinaintea mea".

Sfîntul împărat Constantin, face rechemarea celor ce fuseseră condamnați la lucrarea metalului sau la alte lucrări publice, pentru mărturisirea credinței în Hristos, zicînd: "Acei ce au fost condamnați la lucrarea metalelor sau la alte lucrări publice, să schimbe această penibilă ocupație și acest ostenitor lucru, cu o liniște onestă și cu un repaus plăcut, iar dacă sînt unii din cei ce au fost lipsiți de libertate să fie restabiliți în posesiunea onorurilor și a drepturilor ce le aparțineau mai înainte".

Prin altă lege, Sfîntul împărat Constantin, restabilește drepturile celor ce au fost scoși din dregătoriile lor din armată, pentru dreapta credință în Hristos, și zice așa: "Acei care odinioară, posedînd dregătorii în armată, au fost lipsiți de această cinste pentru buna mărturisire a credinței lor, să aibă libertatea sau de a reintra în armată și a-și lua funcția lor ce au avut sau de a trăi în liniște. Este foarte drept ca, după ce au arătat curajul lor în mijlocul celor mai teribile munci, să nu depindă decît de alegerea lor, sau de a se bucura de onorurile dregătoriilor lor, sau de a gusta dulceața repausului".

În altă lege, Sfîntul Constantin cel Mare poruncește a se da înapoi averile sfinților mucenici și mărturisitori ai credinței lui Dumnezeu, și zice așa: "Nu pot ascunde nedreptatea ce au suferit-o acei care, sub diferite pretexte, au fost despuiați de averile lor. Dacă unii, din ură pentru că au susținut cu îndrăzneală lupte grele pentru apărarea credinței lor, au fost despuiați de averile lor, sau dacă alții, pentru că au mărturisit că erau creștini, au fost constrînși de a părăsi țara lor, sau în sfîrșit, dacă alții au fost lipsiți de cele ce posedau fără a fi condamnați la moarte, succesiunea lor trebuie să fie luată de rudele lor, legile redînd succesiunile rudelor celor mai de aproape, ei vor fi lesne de recunoscut și apoi nu e nimic mai drept decît a se împărți aceste averi moștenitorilor cărora ar fi aparținut, dacă martirii și mărturisitorii ar fi murit de o moarte naturală".

Altă lege dată de Sfîntul și marele împărat Constantin în favoarea Bisericii, în lipsă de rudenii, zice așa: "Iar, dacă nu se va găsi nici o rudenie care să poată lua moștenirea martirilor sau a mărturisitorilor, sau ale acelora care pentru păstrarea credinței lor, au părăsit țara lor, ea aparține Bisericii. Morții nu vor fi mîhniți de a o avea de moștenitoare, pe aceia pentru care ei s-au expus la tot felul de primejdii. Cred de datoria mea de a admite că dacă vreunul, din acei care voiesc, a găsit de cuviință să facă donație averea sa, intenția mea este ca ea să fie executată".

În altă lege a Sfîntului împărat Constantin cel Mare se hotărăște să se restituie pămînturile și casele cele ce au aparținut martirilor și mărturisitorilor, zicînd: "Fiindcă doresc ca această lege să fie atît de lămurită, încît să nu fie nimeni care să nu înțeleagă dispoziția, acei ce sînt deținători ai unei case sau a unui pămînt sau a unei alte moșteniri ce aparținea odinioară martirilor sau mărturisitorilor, să o declare ei înșiși și să o restituie îndată. Deși ei au primit mari venituri fără titlu legitim, nu cred ca dreptatea să permită ca ei să nu fie obligați de a le înapoia".

Sfîntul împărat Constantin a dat și alte legi în favoarea Bisericii și a creștinilor, privind restituirea bunurilor confiscate de către principi de la biserici sau restituirea locașurilor de cult și a cimitirelor, restituirea bunurilor care fuseseră înstrăinate sau vîndute și care aparțineau bisericilor, precum și alte legi pe care nu le mai putem aminti aici.

Din cele arătate pînă aici ne putem da seama cît de mare prieten și binefăcător al Bisericii lui Hristos și al creștinilor a fost alesul lui Dumnezeu, Sfîntul și marele împărat Constantin, prin care Preabunul Dumnezeu a dat libertate creștinismului în toată lumea. Legile au fost date de el în Italia, la Milan, în anul 313 și sînt cunoscute sub numele de "Edictul de la Milan". De la acest împărat sfînt, libertatea religioasă este garantată în toate țările din lume.

Împăratul Constantin, dîndu-și bine seama de întunericul și tirania care domneau mai înainte de el în Imperiul roman, zicea: "O nelegiuire atît de ciudată și atît de grozavă ca aceasta, dominînd spiritul și inima unui număr de persoane și tot statul fiind lovit de aceasta, ca de o boală molipsitoare ce reducea la o extremă primejdie și care avea nevoie de un medicament foarte puternic și folositor, iată de cine a binevoit Dumnezeu de a se servi! Cînd vorbesc de Dumnezeu, înțeleg pe Acela care este adevăratul Dumnezeu și care are o putere veșnică. Poate însă cineva să facă cunoscute binefacerile primite de la Dumnezeu fără a vătăma modestia? Dumnezeu a avut bunătatea de a se servi de mine pentru împlinirea planurilor Sale. El m-a scos printr-un act al înțelepciunii Sale și al puterii Sale nesfîrșite, din țărmurile oceanului britanic și din extremitatea țărilor unde soarele apune și mi-a dat putere de a risipi revărsarea de nenorociri ce acoperea fața pămîntului, pentru a atrage pe oameni la păzirea legii și pentru a crește credința și religia creștină".

Apoi adăugă: "Nu voi fi lipsit niciodată de recunoștință, pentru o binefacere așa de mare, privind ca o favoare deosebită, bunătatea pe care Dumnezeu a avut-o de a mă alege pe mine pentru a mă face robul și împlinitorul poruncilor Sale. M-am dus în Orient, pe care l-am găsit împovărat de nenorociri, a cărui salvare de primejdie avea nevoie de ultimile leacuri. Recunosc că Dumnezeu mi-a dat sufletul, viața, respirația, și simțămîntul. Știu foarte bine, că acei ce și-au pus speranța lor în Dumnezeu, nu au nevoie de stima, nici de dragostea oamenilor și că ei posedă onoruri cu atît mai mari, cu cît duc o viață mai scutită de greșeli și de păcate".

În alt loc Sfîntul împărat Constantin aduce mulțumiri lui Dumnezeu, zicînd: "Ție îți mulțumesc cu umilință, Dumnezeule și Domnul meu, căci cu cît privește cineva deosebirea în închinările și în simțămintele oamenilor, cu atît cei ce au descoperit adevărul sînt întăriți în religie. Dacă va fi cineva care să nu voiască a fi vindecat, să nu arunce greșala sa asupra nimănui. Remediul și vindecarea se oferă la toată lumea, numai fiecare se cuvine să ia aminte ca să nu atace o religie a cărei nevinovăție și sfințenie sînt dovedite".

Pe lîngă legile și binefacerile arătate mai sus în favoarea creștinismului, marele împărat Constantin s-a îngrijit mult și de pacea și unitatea în credința cea dreaptă a tuturor Bisericilor creștine din imperiul său. Iată ce spune într-una din legile sale: "Mi-am propus mai întîi de a uni spiritele tuturor popoarelor, în una și aceeași credință în privința dumnezeirii. Apoi, am dorit să scap universul de jugul sclaviei, sub care gemea. Mă convingeam că aș fi atît de fericit pentru a aduce pe oameni să aibă toți pe același Dumnezeu. Această schimbare a religiei ar produce o altă schimbare în conducerea imperiului".

Iată, fraților, că Sfîntul și marele împărat Constantin, își dădea bine seama și recunoștea cu toată evlavia că el este alesul lui Dumnezeu, prin care Mîntuitorul a lucrat planurile cele prea-înțelepte ale milostivirii Sale față de religia adevărată, creștină, prin care s-a întărit puterea și libertatea Bisericii lui Hristos pe pămînt.

Iubiți credincioși,

Mare este sărbătoarea de astăzi, căci astăzi cinstim pe cel dintîi și cel mai mare împărat creștin, pe Sfîntul Constantin și mama sa, Elena, cei "întocmai cu Apostolii". Ei sînt apostolii creștinismului din secolul IV. Prin ei a dobîndit libertate Biserica întemeiată de Hristos, propovăduită de Sfinții Apostoli și apărată cu jertfă, cu suferință și cu sînge de mulțimea martirilor. Prin ei, Duhul Sfînt a extins Biserica, a întărit Ortodoxia în lume, a avut loc primul Sinod Ecumenic, s-a compus prima parte din Crez și a fost dat anatema Arie cu învățătura și ucenicii lui. Prin Sfinții Constantin și Elena s-au deschis și zidit în Imperiul roman mii de biserici, s-a aflat la Ierusalim Sfînta Cruce și s-au zidit numeroase locașuri de închinare la Locurile Sfinte.

Dar Sfîntul Constantin a ajutat mult la răspîndirea creștinismului în Europa, Asia și Africa. La porunca lui au fost trimiși misionari - episcopi și călugări - la gurile Dunării să convertească pe înaintașii noștri daci, dintre care unii nu știau de Hristos. Se crede că, chiar orașul Constanța din Dobrogea, ar fi fost înnoit de el, unde apoi se înființează prima episcopie din țara noastră, Episcopia Tomisului. Trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru acest mare împărat și apărător al creștinătății. Să ne bucurăm că o parte din țara noastră, gurile Dunării și Dobrogea, făceau parte din Imperiul roman de sub stăpînirea lui.

Se cuvine, deci, să cinstim cu cuvinte de laudă pe Sfinții împărați Constantin și Elena și să înălțăm rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ce au făcut ei în lume. Iată, că și țara noastră a fost sub influența lui. Iată, că și pămîntul nostru are multe biserici, unele din primele secole, și că sîntem ortodocși și cinstitori de Dumnezeu. Avem în țară multe biserici cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Iar în mai toate familiile noastre sînt creștini și creștine care le poartă numele. Aceasta arată de cîtă cinste se bucură Sfinții Constantin și Elena în țara noastră.

Să nu uităm, însă, ce mare rol a avut Sfînta Elena, la creșterea, formarea și sfătuirea fiului ei, Constantin. După Hristos și Biserică, mama este aceea care dă educație creștină fiilor ei. Sfînta Elena a dat viață, educație și îndemnuri bune fiului ei. Datorită mamei sale a ajuns el cel dintîi împărat creștin, Sfînt și "întocmai cu Apostolii", tare în credință, apărător al Bisericii, viteaz în războaie, eliberator al creștinilor persecutați pentru Hristos și ctitor al primului imperiu creștin și a nenumărate biserici.

Vă amintesc că am avut și noi, românii, mari domni creștini, care după exemplul lui, au fost apărători de țară, iubitori de pace, păzitori ai dreptei credințe și neîntrecuți ctitori de biserici și mînăstiri. Dintre aceștia amintim pe Mircea cel Bătrîn, Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare și Sfînt, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, Matei Basarab, Petru Rareș, Vasile Lupu și mulți alții.

Ce sînt evlavioasele domnițe românce, ca Despina lui Neagoe, Teofana, mama lui Mihai Viteazul, Elena lui Matei Basarab sau Ana lui Alexandru cel Bun, Maria lui Ștefan cel Mare, Elena lui Petru Rareș și Ruxandra lui Alexandru Lăpușneanu și atîtea altele, dacă nu urmașele Sfintei împărătese Elena? Căci ele, alături de domni, zideau biserici, ctitoreau mînăstiri, făceau danii prețioase pe la sfintele locașuri, care se văd pînă astăzi. Ce este Constantin Brîncoveanu cu cei patru fii ai lui, alături de vrednica soție, Maria, cu cei încă șapte fii, dacă nu martiri ai lui Hristos și apărători ai credinței Ortodoxe în țara noastră?

Deci, și noi, să urmăm întru toate lui Hristos, Apostolilor, sfinților și înaintașilor noștri. Să apărăm cu bărbăție dreapta credință a Bisericii noastre Ortodoxe. Vor apărea mulți eretici și urmași ai lui Arie, care vor încerca să ne strice unitatea credinței și să ne tulbure sufletele. Să nu-i ascultați. Țineți la Biserica lui Hristos, iubiți sfintele slujbe, ascultați de păstori și de mai-marii noștri rînduiți de Dumnezeu. Apoi fiți statornici în faptele bune, blînzi, smeriți, pașnici și iubitori de sfinți, ca niște fii ai lui Dumnezeu și urmași ai Sfinților Împărați. Bărbați, urmați Sfîntului Constantin în toate și luați în viață toiagul Sfintei Cruci! Iar femeile să urmeze exemplul Sfintei Elena, devenind mame credincioase, bune educatoare ale copiilor, fiice evlavioase ale Bisericii.

Să rugăm pe Sfinții Împărați Constantin și Elena și prin ei pe marele Împărat Iisus Hristos, să rînduiască pace în lume, domni și conducători înțelepți peste popoare, întăritori ai dreptei credințe, păstori vrednici de Evanghelie și mîntuire sufletelor noastre. Amin.


Home Page


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.