Predică la Sfîntul Prooroc Ilie Tesviteanul
( 20 iulie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Ilie, în adevăr va veni și va așeza la loc toate (Matei 17, 11)

Iubiți credincioși,

Astăzi Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare prăznuiește pe sfîntul, slăvitul și marele prooroc al lui Dumnezeu, Ilie Tesviteanul, pe marele rîvnitor al adevărului, pe mustrătorul împăraților celor fără de lege. Astăzi cinstim pe cel mai rîvnitor prooroc al Legii Vechi, pe învățătorul poporului celui depărtat de Dumnezeu, pe pedepsitorul proorocilor mincinoși, pe marele făcător de minuni Ilie, căruia stihiile i s-au supus și s-a învrednicit să vorbească cu Dumnezeu pe muntele Horeb și cu Iisus Hristos pe Tabor.

Patria acestui mare prooroc a fost țara Galaadului, de cealaltă parte de Iordan care se mărginește cu Arabia și cu cetatea Tezvi, după care s-a chemat și Tesviteanul. Acest prooroc era din seminția lui Aaron și, încă de la naștere, s-a arătat că va sufla cu focul dumnezeirii și va arde pe cei fără de lege cu foc. La naștere, tatăl său, cu numele de Sovac, a văzut niște bărbați îmbrăcați în haine albe vorbind cu pruncul și învelindu-l cu foc și băgîndu-i foc în gură să mănînce.

Acestea văzîndu-le tatăl său, s-a dus la Ierusalim și a spus preoților vedenia aceea, iar unul dintre preoți, bărbat înainte văzător, i-a zis: "Nu te teme, omule, că vedenia pe care ai văzut-o pentru pruncul tău este spre slava lui Dumnezeu, căci acest prunc va fi locaș al luminii darului lui Dumnezeu și cuvîntul lui va fi ca focul de puternic și lucrător. Rîvna lui către Dumnezeu va fi fierbinte și el va judeca pe Israel cu sabia și cu focul". Deci, crescînd pruncul și ajungînd în vîrsta desăvîrșită, a devenit un mare prooroc și propovăduitor al dreptei credințe în Dumnezeu și un prea rîvnitor al poruncilor Lui.

Pe vremea aceea împărățea peste Israel împăratul Ahab. Acesta, urmînd în răutate celorlalți împărați închinători la idoli care au fost de la Ieroboam, a ascultat de soția sa, Izabela, și a silit poporul să se închine idolului Baal adus de ea din Sidon, nelăsîndu-l să se închine adevăratului Dumnezeu, în templul din Ierusalim. Văzînd Ilie atîta rătăcire de la credință a poporului Israel și atîta orbire și întunecare, umplîndu-se de rîvnă dumnezeiască, s-a dus înaintea lui Ahab și, după ce l-a mustrat pentru nebunia și idolatria lui, l-a amenințat, atît pe el, cît și pe tot poporul cel orbit și înșelat de el, că vor fi pedepsiți cu mare pedeapsă de Dumnezeu.

Apoi i-a zis: Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel înaintea Căruia slujesc eu; în acești ani nu va fi nici rouă, nici ploaie, decît numai cînd voi zice eu! (III Regi 17, 1). Acestea zicînd, a plecat dinaintea lui Ahab.

Dar, o dată cu cuvîntul proorocului, s-a încuiat cerul și s-a făcut mare secetă, încît nici o picătură de ploaie sau de rouă n-a picat de sus pe pămînt, timp de trei ani și jumătate. Apoi a urmat nerodirea pămîntului, lipsa de hrană și foamete în tot poporul, încît sufereau și oamenii și animalele. S-a împlinit atunci cuvîntul marelui prooroc Moise către Israel, care zicea: "Va fi cerul deasupra capului tău de aramă și pămîntul sub tine, de fier".

În timpul acestei cumplite secete Domnul a zis lui Ilie: Du-te de aici, îndreptează-te către răsărit și te ascunde la pîrîul Cherit, care este în fața Iordanului. Apă vei bea din acel pîrîu, iar mîncare am poruncit corbilor să-ți aducă acolo (III Regi 17, 3-4). Domnul a făcut aceasta cu robul său cel iubit, pentru două lucruri: ca să-l păzească de răzbunarea Izabelei și, pe de altă parte, ca să-l cruțe de foamete și sete. Dar, Preabunul Dumnezeu care Se milostivește pururea spre cei păcătoși și nu voiește să-i piardă, cînd s-a împlinit vremea pedepsei celei drepte, a început a-l trage pe Ilie rîvnitorul spre milă, ca să se roage Lui și cu cuvîntul său să se deschidă cerul spre ploaie. Apoi a secat pîrîul din care bea apă Ilie și corbii nu-i mai aduceau de mîncare. Văzîndu-se strîmtorat de foame și de sete, a fost trimis de Dumnezeu la Sarepta Sidonului, la o femeie văduvă și săracă, spre a cunoaște cîtă lipsă este pe pămînt din cauza secetei, nu numai asupra celor bogați, ci și asupra celor săraci și astfel să-l întoarcă spre milă.

Proorocul și rîvnitorul lui Dumnezeu, Ilie, ascultînd porunca, s-a dus la acea văduvă să-i ceară de mîncare. Și fiind foarte flămînd și însetat, a chemat-o și i-a zis: Adu-mi puțină apă ca să beau! Apoi a strigat-o din nou și i-a zis: Adu-mi și o bucată de pîine să mănînc! Și a răspuns femeia: Viu este Domnul Dumnezeul tău, n-am nici o fărîmitură de pîine, ci numai o mînă de făină, într-un vas și puțin untdelemn într-un urcior. Și iată, am adunat cîteva vreascuri și mă duc să o gătesc pentru mine și pentru fiul meu și apoi să mîncăm și să murim! Atunci i-a zis Ilie: Nu te teme, ci du-te și fă cum ai zis; dar fă mai întîi de acolo o turtă pentru mine, și adu-mi-o, iar pentru tine și fiul tău vei face mai pe urmă. Căci așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Făina din vas nu va scădea și untdelemnul din urcior nu se va împuțina, pînă în ziua cînd va da Domnul ploaie pe pămînt! Și s-a dus ea și a făcut așa, cum i-a zis Ilie; și s-a hrănit ea și el și casa ei o bucată de vreme. Deci s-a împlinit cuvîntul lui Ilie care l-a spus către văduvă: Căci făina din vas n-a scăzut și untdelemnul din urcior nu s-a împuținat, după cuvîntul Domnului grăit prin gura lui Ilie (III Regi 17, 10-16).

Apoi s-a îmbolnăvit copilul văduvei și a murit. Și a zis văduva către Ilie: Ce ai avut cu mine, omul lui Dumnezeu! Ai venit la mine ca să-mi pomenești păcatele mele și să-mi omori fiul! Iar Ilie i-a zis: Dă-mi pe fiul tău! Și l-a luat din brațele ei și l-a suit în foișor unde ședea el și l-a pus pe patul său. Apoi a strigat Ilie către Domnul și a zis: Doamne Dumnezeul meu, să se întoarcă sufletul acestui copil în el! Și suflînd de trei ori peste copil l-a înviat și l-a dat mamei sale, zicînd: Iată, copilul tău este viu! (III Regi 17, 18-24).

Vedeți, fraților, că și moartea copilului văduvei la care găzduia Ilie era o rînduială plină de înțelepciune a lui Dumnezeu, ca să-l silească pe rîvnitorul Ilie spre milă și să dezlege Cerul cu cuvîntul său, ca să dea Domnul ploaie pe pămînt. După aceea a zis Dumnezeu lui Ilie: Mergi și spune lui Ahab că voi da ploaie pe pămînt. (III Regi 18, 1).

Iubiți credincioși,

Vedeți cît iubește Dumnezeu pe cei ce Îl iubesc pe El? Vedeți cît ascultă Preabunul Dumnezeu pe cei ce Îl ascultă pe El? Vedeți că Dumnezeu face voia celor ce se tem de El și se nevoiesc cu mare rîvnă pentru dragostea Lui? Nu voia să-l mîhnească pe Ilie pentru rîvna sa cea sfîntă. Dar, cu înțelepciunea Sa cea nemărginită, îl aduce încet, încet spre milă, ca el de bunăvoie să dezlege Cerul pe care îl legase cu limba sa. Și astfel, pe lîngă credința lui cea înfocată și rîvna lui cea fierbinte pentru adevăr, îl învață să fie și milostiv spre a se asemăna după a sa putere cu Cel Preaînalt și Preamilostiv, cu adevăratul nostru Dumnezeu. Să vedem acum în ce fel a dezlegat Ilie cerul ca să plouă pe pămînt și ce minuni a mai făcut Dumnezeu prin el, pînă l-a luat la cer cu căruța de foc.

După ce Ahab s-a smerit din cauza mîniei Domnului, a fost trimis la el Ilie, pe care mustrîndu-l proorocul, i-a poruncit să adune pe cei 850 de prooroci mincinoși ai Izabelei pe muntele Carmel, dimpreună cu tot poporul. Și, stînd Sfîntul Ilie înaintea lor, le-a zis cu asprime: Pînă cînd veți șchiopăta de amîndouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu urmați-I Lui, iar dacă este Baal, urmați acestuia! (III Regi 18, 21). Și a poruncit Ilie să-i aducă doi viței din care unul să fie jertfit de închinătorii lui Baal, iar celălalt să fie jertfit de Ilie adevăratului Dumnezeu. Deci, care dintre ei va reuși să pogoare foc din cer peste jertfa sa, aceluia să se închine, că Dumnezeul Care va răspunde cu foc, Acela este Dumnezeu (III Regi 18, 24). Și au făcut așa.

Deci, mai întîi jertfind proorocii lui Baal, nu au putut pogorî foc pentru jertfa lor, căci ei se închinau la idoli și nu credeau în adevăratul Dumnezeu. Apoi s-a pregătit Ilie să aducă jertfă. Deci a poruncit să-i aducă 12 pietre, din care a zidit altar Domnului Savaot. Peste el a pus lemne, iar deasupra, vițelul înjunghiat. Împrejurul altarului a săpat un șanț ca de două măsuri de sămînță. Apoi a poruncit să umple patru vase cu apă și să le toarne peste jertfă, o dată, de două ori, pînă a treia oară, încît tot jertfelnicul s-a udat și șanțul dimprejur s-a umplut cu apă pînă sus.

Altarul făcut de Sfîntul Ilie pe muntele Carmel închipuia altarul Bisericii creștine întemeiate de Hristos prin jertfa Sa de pe Golgota. Astfel, cele 12 pietre ale altarului simbolizau pe cei 12 Apostoli, care stau la temelia Bisericii. Lemnele de pe jertfelnic simbolizau mulțimea mucenicilor uciși pentru Evanghelie. Vițelul de jertfă este Însuși Hristos care se jertfește pe altarele sfintelor biserici în timpul Liturghiei pentru mîntuirea lumii. Șanțul săpat împrejurul altarului este valea acestei lumi în care încape sămînța învățăturii Vechiului și Noului Testament. Cele patru vase în care se căra apă peste jertfelnic, sînt cei patru evangheliști. Cele trei turnări arată cele trei persoane ale Preasfintei Treimi. Apa care a umplut șanțurile este învățătura Evangheliei, iar focul ce s-a pogorît din cer și a mistuit altarul și jertfa, închipuiește revărsarea Duhului Sfînt care sfințește, luminează și înnoiește toate.

La urmă s-a rugat Ilie, zicînd: Auzi-mă, Doamne, auzi-mă acum cu foc, ca să cunoască astăzi poporul acesta că Tu singur ești Dumnezeu în Israel și că eu sînt slujitorul Tău (III Regi 18, 36). Deci, pogorîndu-se foc din cer, a mistuit toate: jertfa, pietrele și apa, încît tot poporul căzînd la pămînt, a strigat: Domnul este Dumnezeul meu! Domnul este Dumnezeu! (III Regi 18, 39). Apoi poporul a prins pe proorocii mincinoși și i-a ucis la rîul Chișon. Iar Ilie, suindu-se pe vîrful muntelui Carmel, s-a rugat lui Dumnezeu să dea ploaie și îndată a venit un vifor mare și a plouat pe fața a tot pămîntul.

Auzind Izabela de uciderea proorocilor ei, s-a mîniat foarte tare pe Ilie și căuta să-l omoare, iar el de frică, căci și el "era om neputincios", a fugit în Iudeea și se ruga să-i trimită Dumnezeu moarte, ca să nu mai vadă fărădelegile poporului închinător de idoli. După ce a fost hrănit de un înger, a mers 40 de zile și 40 de nopți, pînă la muntele lui Dumnezeu, Horeb (III Regi 19, 8). Acolo i s-a arătat Domnul, în adiere de vînt subțire (III Regi 19, 12). Apoi a luat poruncă să se întoarcă și să ungă pe Elisei prooroc în locul său.

Ascultînd Sfîntul Ilie pe Dumnezeu, s-a întors în Samaria, a uns pe Elisei prooroc în locul său, a mustrat din nou pe Ahab și pe Izabela pentru că au omorît pe un om sărac, anume Nabot și i-a luat via. A mustrat, de asemenea, pe Ohozia pentru închinarea la idoli, apoi, luînd pe Elisei, ucenicul său, s-a dus în părțile Iordanului și, despărțind apa în două cu cojocul său, a trecut de cealaltă parte și i-a zis lui Elisei: Cere de la mine ce să-ți fac, înainte de a fi luat de la tine. Duhul care este în tine, să fie îndoit în mine, a răspuns Elisei. Și, pe cînd vorbeau, iată, căruță de foc și cai de foc au răpit pe Ilie și l-au ridicat spre cer. Iar Elisei, privind, a strigat: Părinte, părinte, caii și căruțele lui Israel! (IV Regi 2, 12). Deci, luînd cojocul care căzuse de la Ilie, a despărțit Iordanul în două și s-a dus către muntele Carmel.

Așa s-a urcat dumnezeiescul Ilie cu trup cu tot la locașurile cerești, fără a gusta moartea, de unde apoi va fi trimis în vremea de pe urmă, să vestească lumii apropierea judecății de apoi și va găti calea venirii lui Hristos la judecată, ca un al doilea Înaintemergător. Atunci va fi omorît Ilie de sabia lui Antihrist, împreună cu Enoh. Nu după mulți ani ticălosul Ahab a murit într-un război, al cărui sînge i l-au lins cîinii. La fel și femeia sa, Izabela, care de atîtea ori a voit să omoare pe marele prooroc, căzînd dintr-un turn, a murit, iar trupul ei i l-au mîncat cîinii înaintea cetății, după proorocia Sfîntului Ilie.

Iubiți credincioși,

Iată ce mare prooroc a fost Sfîntul Ilie Tesviteanul. Cel mai rîvnitor prooroc și sfînt al lui Dumnezeu din Vechiul și Noul Testament. El a combătut mai întîi idolatria din Samaria, adusă de regele Ahab și soția sa. Că nu putea răbda proorocul să se închine poporul idolului Baal, în locul lui Dumnezeu. Nu putea să vadă cum piere un popor de la mic pînă la mare, din cauza necredinței unui împărat. De aceea a stat Ilie înaintea regelui Ahab de mai multe ori și îl mustra pentru închinarea la idoli, îndemnîndu-l să lase poporul să se închine adevăratului Dumnezeu. Dar, văzînd împietrirea inimii împăratului și soției sale, Ilie s-a rugat lui Dumnezeu să nu plouă pe pămînt pînă nu se va întoarce poporul din nou la Dumnezeu. Căci foametea, seceta, boala, sărăcia și suferința sînt "toiagul și varga" lui Dumnezeu, cu care ceartă și întoarce la adevăr pe cei răi și necredincioși.

Așa a făcut și Sfîntul Ilie. A folosit toiagul secetei și varga foametei ca să smerească pe cei răi și închinători la idoli. Că este firesc la Dumnezeu să-i îmblînzească pe neascultători și necredincioși cu frîul foametei și cu zăbala suferinței. Astfel, după trei ani și șase luni de secetă, s-a smerit Ahab și s-a milostivit Dumnezeu spre poporul cel amăgit de el, dînd ploaie pe fața pămîntului.

Vedeți, fraților, rîvna lui Ilie pentru credință, pentru adevăr și pentru mîntuirea oamenilor? Cine dintre noi are măcar o picătură din credința Sfîntului Ilie, din sfințenia vieții lui și din rîvna lui pentru cele sfinte? Cine dintre noi are atîta rîvnă cît aveau părinții și sfinții noștri pentru Biserică, pentru rugăciune, pentru cinstirea cărților sfinte și pentru ajutorarea aproapelui? Să nu slăbim cu totul în credință și rîvnă, că fără acestea nu ne putem mîntui. Dacă nu mergem mai des la biserică, să avem rîvnă măcar o dată pe săptămînă să luăm parte. Să avem rîvnă și pentru dreapta credință, pentru buna creștere a copiilor și pentru milostenie la cei lipsiți. Dacă pierdem rîvna rugăciunii, îndată slăbim și în credință, la biserică ne ducem tot mai rar și lucrul nostru nu este cu spor, pentru că ne-am depărtat de calea pocăinței. Deci să apărăm această virtute de sectanții care caută să ne jefuiască rîvna pentru a deveni goi sufletește, plictisiți la rugăciune, leneși la biserică, greoi la citit și fără spor la cele bune.

Să învățăm astăzi de la Sfîntul Ilie cît de mare este puterea rugăciunii, precum și puterea de a lega și dezlega, dată de Dumnezeu oamenilor sfinți și preoților. Ilie a legat cerul să nu plouă, iar Dumnezeu nu voia să dezlege legătura proorocului, ci a respectat legătura și canonul dat de el samarinenilor. Iar cînd Ilie a dezlegat norii pentru ploaie, prin cuvîntul gurii sale, îndată s-au adunat nori pe cer cu vifor mare și a udat fața pămîntului.

Vedeți puterea cuvîntului la prooroc? Vedeți cît de mare este puterea, pe care o avea Ilie, de a lega și dezlega cerul? Însă proorocii Vechiului Testament aveau acest har prin voia lui Dumnezeu, dar pînă la Hristos nimeni nu putea să lege și să dezlege păcatele oamenilor. Căci puterea de a dezlega păcatele este cu mult mai mare decît aceea de a dezlega cerul. Iată, deci, că mai mult decît Ilie este preotul Legii Noi, care leagă cerul și adîncul și dezleagă raiul și iadul prin Taina Sfintei Spovedanii. Ilie leagă cerul să nu plouă, iar preotul leagă raiul ca să nu intre păcătoșii în el fără pocăință. Ilie dezleagă norii să plouă, iar preotul dezleagă, nu norii cerului, ci păcatele oamenilor, ca să poată intra în împărăția lui Dumnezeu. Iată, deci, că mult mai mare este puterea și harul dat preotului, decît puterea dată proorocului Ilie. Să ascultați, fraților, de preoții și duhovnicii voștri, că fără ei nimeni nu ne poate dezlega păcatele, nici chiar îngerii din cer. Primiți canonul dat la spovedanie și-l faceți, ca să nu rămîneți sub legătură nedezlegată. Dacă vă este canonul greu, cereți altul mai ușor și nimic să nu faceți fără sfatul și dezlegarea duhovnicului.

Ați înțeles încă din predica de astăzi că Ilie a adus jertfă sîngeroasă pe muntele Carmel, ca semn de împăcare a samarinenilor cu Dumnezeu, adică a săvîrșit în chip simbolic liturghie de împăcare pe Carmel, ca să ne amintească nouă cît de mare este puterea Sfintei Liturghii. Să prețuim jertfa lui Hristos, adică dumnezeiasca Liturghie, pe care numai preoții pot să o săvîrșească. Să nu uitați că nu este mîntuire pe pămînt fără Sfînta Liturghie. Ea a fost simbolizată chiar de la începutul creației, prin jertfa lui Abel și a lui Avraam, care a adus jertfă pe însuși fiul său, Isaac, precum și prin celelalte jertfe de mulțumire aduse de Moise, de Aaron, de Isus Navi, de David și de toți drepții Legii Vechi.

Să prețuim Sfînta Liturghie, ascultînd-o cu mare evlavie, căci ea repetă jertfa Domnului de pe cruce și ne menține în strînsă legătură cu Dumnezeu prin Sfînta Împărtășanie. De aceea, fără jertfă liturgică nimeni nu se poate mîntui. Cînd auzim clopotele bisericii să mergem la slujbă, că Hristos rămîne cu noi mai ales prin Sfînta Liturghie. Mare păcat fac acei creștini care stau sărbătoarea acasă și nu vin la biserică să asculte Sfînta Liturghie.

Altă învățătură folositoare de suflet ne dă Sfîntul Ilie astăzi prin cuvintele adresate poporului pe muntele Carmel, cînd le-a zis: Pînă cînd veți șchiopăta cu amîndouă picioarele? (III Regi 18, 21). Care sînt cele două picioare cu care mergem la Dumnezeu? Sînt credința și faptele bune. Și precum nu putem merge într-un picior, tot așa nu putem merge la Dumnezeu numai prin credință, fără fapte bune. Să ne silim a păstra cu sfințenie dreapta credință și a lucra după putere faptele bune. Una fără alta ne împiedică mîntuirea. Fără amîndouă, șchiopătăm de ambele picioare și nu putem urca scara mîntuirii care ne duce la împărăția lui Dumnezeu.

Ați văzut apoi soarta proorocilor mincinoși care au înșelat poporul și l-au atras la închinarea de idoli? Pe toți aceștia i-au prins oamenii și i-au ucis pe Carmel. Iată soarta profeților și învățătorilor mincinoși din zilele noastre, care caută să amăgească pe credincioși, să-i rupă de Biserică, de Tradiție, de icoane, de Maica Domnului, de Sfintele Taine, de dreapta credință și de tot ce avem noi mai scump pe lume, răstălmăcind Sfînta Evanghelie după capul lor. Să nu-i ascultați, nici să-i primiți în casă, nici să vă duceți la adunările lor, ca să nu vă înșele și să vă ajungă pedeapsa lui Dumnezeu.

Să rămînem în Biserică cu Hristos și cu toți sfinții Lui. Aici este mîntuirea, bucuria, pacea și speranța noastră. Iar afară de Biserică, sînt cei căzuți din credință, apostații, necredincioșii, ereticii, proorocii mincinoși, trădătorii, bețivii, desfrînații și toți cei ce sînt stăpîniți de patimi și nu vor să se pocăiască. Soarta lor o amintește cel mai bine Sfîntul Apostol Pavel, care zice: Nu vă amăgiți. Nici desfrînații, nici închinătorii la idoli (adică cei robiți de patimi), nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici hulitorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu (I Corinteni 6, 9-10).

În țara noastră Sfîntul Ilie este foarte cinstit de credincioși. Avem biserici și mînăstiri cu hramul lui și creștini care-i poartă numele. Însă nu avem destui păstori, monahi și credincioși care să-i urmeze viața și rîvna lui Ilie pentru Hristos și pentru Evanghelie. Dar "întru smerenia noastră ne va pomeni și pe noi Domnul".

Să-l rugăm pe Sfîntul Prooroc Ilie, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru noi și pentru toată lumea, ca să ne dea Domnul pace, ploaie timpurie și tîrzie, să sporească credința noastră, dragostea, rugăciunea și rîvna noastră pentru Biserică și pentru faptele bune, spre slava lui Dumnezeu și mîntuirea sufletelor noastre. Amin.


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.