Predică la Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorîtorul de Mir
( 26 octombrie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor și Eu îl voi mărturisi pe el
înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri
(Matei 10, 32)

Iubiți credincioși,

Astăzi Biserica Ortodoxă prăznuiește pe unul din cei mai mari mucenici, anume pe Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie, izvorîtorul de mir.

Acest mucenic vrednic de laudă, s-a născut în cetatea Solonul sau Tesalonic din nordul Greciei. Tatăl său a fost voievod și comandant al cetății Tesalonic și era creștin, dar ținea în taină dreapta credință, pentru marea prigoană ce era atunci asupra creștinilor. El avea un copil anume Dimitrie, pe care l-a crescut de mic în dreapta credință și în dragoste pentru Iisus Hristos. Tatăl lui Dimitrie avea în casa lui două icoane frumoase, cu chipul Domnului nostru Iisus Hristos și a Preacuratei Sale Maici, la care se închina el și soția sa. La aceste sfinte icoane duceau adesea părinții pe copilul Dimitrie, încă din pruncie, ca să se închine Mîntuitorului și Maicii Domnului, învățîndu-l să se roage și descoperindu-i taina adevăratei credințe în Hristos.

Pe cînd era Sfîntul Dimitrie în vîrstă de 20 de ani, a murit tatăl lui, binecredinciosul voievod al Tesalonicului. Auzind împăratul Maximilian de aceasta, a chemat la el pe Dimitrie, fiul voievodului, pe care văzîndu-l înțelept și viteaz în războaie, l-a făcut voievod în locul tatălui său; apoi Sfîntul Dimitrie mergînd în patria sa Tesalonic, în loc să prigonească pe creștini, cum îi poruncise Maximilian, a început înaintea tuturor a mărturisi pe Hristos și a învăța dreapta credință, slăvind pe Dumnezeu Cel în Treime închinat și cinstit. Astfel, el s-a făcut tesalonicenilor ca un alt Apostol Pavel, căci pe mulți îi aducea la cunoștința adevărului, risipind închinarea la idoli.

Iar împăratul Maximilian, întorcîndu-se biruitor de la un mare război contra sciților și a sarmaților, a voit să aducă jertfă de mulțumire necuraților zei în Tesalonic. Cu acest prilej l-a chemat și pe Dimitrie să jertfească zeilor înaintea tuturor. Atunci viteazul ostaș al lui Hristos a înțeles că a sosit ceasul să mărturisească înaintea tiranului împărat credința în adevăratul Dumnezeu, Care a făcut cerul și pămîntul și toate cele văzute și nevăzute. Apoi și-a adus aminte și de cuvintele Sfîntului Apostol Pavel care zice: Cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mîntuire (Romani 10, 10). Adică nu-i de ajuns să crezi în taină în Dumnezeu, ci trebuie să-L mărturisești și cu cuvîntul în public, ca să te poți mîntui. Această credință cu darul Duhului Sfînt avînd-o Dimitrie în inima sa, a ieșit în mijloc și a mărturisit cu mare îndrăzneală, că nu zeii, ci Dumnezeul creștinilor este adevăratul Dumnezeu. El a făcut cerul și pămîntul și pentru nemăsurata Sa milostivire a trimis pe Fiul Său în lume și a luat trup omenesc din Fecioara Maria, dar fără de păcate, și a mîntuit pe oameni din robia diavolului prin moartea Sa pe cruce și prin înviere.

Auzind împăratul că Sfîntul Dimitrie, în loc să-l laude pe el, a mărturisit că Hristos este adevăratul Dumnezeu, s-a mîniat tare și l-a aruncat în temniță, spre judecată și osîndă la moarte. Într-o zi împăratul făcînd mare spectacol în aer liber, după obiceiul romanilor, a pus pe un vestit luptător, anume Lie, să se lupte cu creștinii pe un pod înalt și să-i arunce jos în niște sulițe cu vîrful în sus, spre veselia spectatorilor. În acest timp Sfîntul Dimitrie era păzit în temniță din ordinul împăratului. Atunci un tînăr creștin cu numele Nestor, ucenicul mucenicului, s-a aprins de rîvnă pentru Dumnezeu și nemaiputînd să rabde uciderea creștinilor, s-a dus în temniță la Sfîntul Dimitrie și i-a spus: "Robule al lui Dumnezeu, mare nedreptate se face împotriva creștinilor, deci roagă-te pentru mine, că vreau să lupt cu Lie, și să izbîndesc sîngele nevinovat al creștinilor".

Sfîntul Dimitrie fiind legat în lanțuri, a binecuvîntat pe Nestor și, însemnîndu-l cu semnul Sfintei Cruci, i-a zis: "Du-te, frate, și te luptă cu Lie, că și pe Lie îl vei birui și pe Hristos Îl vei mărturisi!" Tînărul Nestor fiind întărit cu rugăciunea Sfîntului Dimitrie și-a făcut cruce și ducîndu-se în acea priveliște a strigat: "Vreau să lupt cu Lie!" Zadarnic încercau toți să-l oprească pe Nestor de la lupta cu Lie că el striga în auzul tuturor: "Vino, Lie, să te lupți cu mine!" Apoi începînd a se lupta cu el, a zis fericitul Nestor: "Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi".

Și îndată, cu ajutorul rugăciunilor marelui mucenic, l-a aruncat pe Lie în sulițe și l-a omorît. Atunci împăratul, mîniindu-se a poruncit să-i taie capul Sfîntului Nestor, împlinindu-se profeția dascălului său Dimitrie. Apoi a trimis ostași în temniță să-l ucidă cu sulițele și pe Marele Mucenic Dimitrie. Văzînd că i-a sosit sfîrșitul, Sfîntul Dimitrie s-a închinat și a mulțumit lui Dumnezeu pentru toate, apoi și-a ridicat mîna dreaptă în sus și a fost străpuns cu sulițele de ostași în tot corpul, dîndu-și sufletul cu pace în mîinile lui Hristos pe care L-a mărturisit.

În clipa aceea un alt ucenic al său a luat mantia și inelul Sfîntului Dimitrie și înmuindu-le în sîngele mucenicului, tămăduia cu ele pe mulți bolnavi.

Iubiți credincioși,

Ajungînd împărat Sfîntul Constantin cel Mare care a dat libertate tuturor creștinilor, s-a făcut o mare biserică din lemn în Tesalonic, peste moaștele Sfîntului Dimitrie, unde alergau mulți credincioși orbi, șchiopi, bolnavi de tot felul și cu rugăciunile sfîntului se întorceau sănătoși la casele lor. Printre aceștia a fost și un dregător împărătesc anume Leontie, care, venind la biserica Sfîntului Dimitrie, s-a făcut îndată sănătos. Drept mulțumită, a început să facă o biserică mare din piatră în locul bisericii mici din lemn, în cinstea Sfîntului Marelui Mucenic Dimitrie.

Pe cînd săpau temeliile bisericii, cu rînduiala lui Dumnezeu, au descoperit și racla cu moaștele Sfîntului Dimitrie, din care izvora mir binemirositor cu care se ungeau cei suferinzi și se vindecau. Biserica făcută de Leontie a fost mărită mai tîrziu, ajungînd cea mai mare și mai veche biserică din Tesalonic, care se păstrează pînă astăzi. Tot Leontie, fiind iubitor de Dumnezeu, a făcut o raclă nouă din argint și a așezat în ea moaștele Sfîntului Dimitrie, care se păstrau sub altarul marii biserici. Mormîntul Sfîntului Dimitrie se află și astăzi la biserica sa din Tesalonic unde merg zilnic credincioșii în pelerinaj și cer ajutorul lui.

Un alt lucru minunat s-a întîmplat și în timpul împăratului Justinian cel Mare. După ce a zidit biserica Sfînta Sofia din Constantinopol, împăratul voia să aducă în ea moaștele Sfîntului Dimitrie de la Tesalonic. Deci, trimițînd cîțiva clerici și credincioși la biserica sa, cînd să se atingă de raclă, îndată a ieșit din ea lumină de foc și scîntei, încît toți au căzut la pămînt. Apoi s-a auzit un glas ca acesta: "Stați și nu îndrăzniți!" Cuprinși de spaimă, și-au cerut iertare de la Sfîntul Dimitrie și luînd puțin pămînt din biserica lui, s-au întors la Bizanț.

Altădată era mare secetă și foamete în Tesalonic. Atunci Sfîntul Dimitrie, călare pe un cal se arăta corăbierilor care transportau grîu pe mare și le zicea: "Duceți grîul în cetatea mea, Tesalonic, căci este lipsită".

În viața Sfîntului Dimitrie se spune că era un paraclisier, anume Onisifor, la biserica sa, care îngrijea de sfintele moaște. Dar avea obiceiul să fure din darurile aduse la biserică de credincioși. Sfătuindu-l preoții multă vreme, el nu se lăsa de acest păcat. Odată, pe cînd lua din cele aduse de credincioși, îndată a fost pedepsit de Sfîntul Dimitrie și a căzut jos greu bolnav. Apoi rugîndu-se preoții pentru el și mărturisindu-și păcatul, s-a făcut sănătos.

Odată au năvălit barbarii să prade orașul Tesalonic și toți creștinii plîngeau la moaștele Sfîntului Dimitrie să-i scape de robie și de moarte. Într-o noapte s-au văzut doi tineri luminați trimiși de Mîntuitorul să-i poruncească sfîntului să plece din cetatea sa și să lase Tesalonicul în mîinile păgînilor pentru păcatele poporului. Dar Sfîntul Dimitrie nu a voit să părăsească patria sa, ci, rugîndu-se mult lui Dumnezeu pentru creștini, îndată oastea păgînilor s-a depărtat și Tesalonicul a scăpat de distrugere și robie. Și multe asemenea semne, vindecări de boli și fapte minunate făcea Sfîntul Mucenic Dimitrie. Mai tîrziu însă, înmulțindu-se păcatele creștinilor, marele mucenic s-a întristat pentru împuținarea credinței în cetatea sa și cu voia lui Dumnezeu au dispărut sfintele moaște din Tesalonic.

Iubiți credincioși,

Astăzi sărbătorim pe Sfîntul Mare Mucenic Dimitrie, ostașul cel viteaz al lui Hristos, bărbatul dumnezeieștilor doriri, lauda mucenicilor, bucuria îngerilor, podoaba Bisericii Ortodoxe, mustrătorul necredincioșilor, întărirea nevoitorilor și rugător fierbinte înaintea Preasfintei Treimi pentru sufletele noastre.

Astăzi Sfîntul Dimitrie mărturisește cu tărie pe Hristos înaintea împăraților și a păgînilor. Astăzi Lie, sluga întunericului, este învins, iar fiii luminii sînt izbăviți. Acum diavolul a fost biruit de Sfinții Dimitrie și ucenicul său Nestor care se roagă în cer pentru noi. Astăzi mucenicul lui Hristos Dimitrie este împuns în coastă ca și Stăpînul său și se jertfește pentru Evanghelie, ca un miel nevinovat.

Pentru aceasta îl cinstim pe Sfîntul Dimitrie și-i cîntăm cîntări de laudă, căci el a biruit pe vrăjmașul cel nevăzut și a luat cununa biruinței de la Hristos, Dumnezeu. În această zi se face mare pelerinaj cu icoana Sfîntului Dimitrie la mormîntul lui din Tesalonic și toți creștinii aduc flori de dumitriță la biserici și prin casele lor.

Dar nu numai în Grecia, ci și în țara noastră este foarte mult cinstit de credincioși. Avem în țară numeroase biserici cu hramul Sfîntului Dimitrie și mulți frați creștini poartă numele lui.

Însă nu numai astăzi, ci în toate zilele se cuvine să cerem ajutorul Sfîntului Mare Mucenic Dimitrie, pentru că este grabnic ajutător. Să avem în casă icoana lui și cînd putem să-i citim acatistul. Apoi să nu uităm că și noi sîntem ostași ai lui Hristos și fii ai Bisericii Ortodoxe. Deci, să avem curaj și să nu dăm înapoi în fața ispitelor și necazurilor vieții. Fără rîvnă și bărbăție, fără rugăciune și smerenie, fără iubire creștină și biserică, fără răbdare și ajutorul sfinților nu ne putem mîntui.

Să-l rugăm pe Marele Mucenic Dimitrie să ne fie călăuză, ajutător, model de jertfă și rugător înaintea lui Dumnezeu pentru mîntuirea sufletelor noastre. Amin.


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.