Predică la Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
( 8 noiembrie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5)

Iubiți credincioși,

Biserica lui Hristos dreptmăritoare prăznuiește, odată pe an, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil împreună cu soborul tuturor îngerilor. Prin cuvîntul "arhanghel" înțelegem "mai mare peste îngeri" sau "cel dintîi dintre îngeri". Iar "înger" înseamnă "vestitor", pentru că îngerii vestesc pe pămînt și fac cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu. Îngerii sînt "duhuri slujitoare" cum spune proorocul David: Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5). Ei au fost creați de Dumnezeu mai înainte de om și de lumea văzută, dar nu prin cuvînt, ci numai cît a gîndit, Dumnezeu i-a și creat.

Îngerii sînt împărțiți, după Sfinții Părinți, în nouă cete și fiecare ceată are o anumită misiune de împlinit în cer și pe pămînt. Îngerii sînt duhuri, adică au trupuri nemateriale, nemuritoare sau, cum spune Sfîntul Apostol Pavel, au "trupuri cerești" adică trupuri îngerești, care sînt deosebite de cele pămîntești și sufletești ale oamenilor, care sînt muritoare. Scopul principal pentru care au fost creați îngerii, care formează lumea nevăzută, este pentru a-L slăvi neîncetat pe Dumnezeu. Apoi pentru a împlini întru toate voia Lui, pentru a face cunoscută oamenilor voia lui Dumnezeu și pentru a ajuta pe oameni să împlinească poruncile Lui.

Au fost cazuri atît în Legea Veche, cît și în legea Darului, cînd oamenii au făcut din îngeri idoli și îi adorau, adică se închinau lor ca lui Dumnezeu (IV Regi 17, 16). Biserica din început a combătut acest eres, învățînd că îngerii nu sînt creatorii lumii, ci sînt duhuri create de Dumnezeu pentru a împlini voia Lui.

Sfinții Părinți au fixat, însă, o zi de cinstire închinată Sfinților Îngeri și Arhangheli pentru că ei ne ajută să cunoaștem voia Domnului și s-o putem împlini. Această zi este astăzi 8 noiembrie, pentru că numărul 8 este simbolul vieții veșnice; iar noiembrie este a noua lună de la creație, care s-a săvîrșit în luna martie, ca un simbol al celor nouă cete îngerești.

Dintre toți Sfinții Părinți cel mai bine vorbește despre îngeri Sfîntul Dionisie Areopagitul, ucenicul Sfîntului Apostol Pavel. El spune că îngerii se împart în nouă cete, fiecare avînd numele și misiunea sa. Cetele îngerești sînt împărțite în trei ierarhii sau grupe și anume: ierarhia cea mai de sus, aproape de Preasfînta Treime, este formată din Serafimi, Heruvimi și Tronuri. Ei stau în jurul tronului lui Dumnezeu înconjurați în văpaie de foc și fac cunoscută voia Lui îngerilor de mai jos. Ierarhia din mijloc este formată din Domnii, Puteri și Stăpînii, cum îi numește și Sfîntul Apostol Pavel, vasul cel ales al lui Hristos. Ei domnesc peste îngerii de mai jos și stăpînesc puterile iadului și întreg universul. Ierarhia cea mai de jos este formată din Începătorii, Arhanghelii și Îngeri. Aceștia sînt cei mai aproape de oameni, cărora le fac cunoscută voia lui Dumnezeu și-i ajută să scape de cursele și atacurile îngerilor răi, adică de ispitele și amăgirile diavolilor.

Marele Prooroc Isaia spune că serafimii stau împrejurul Lui, avînd cîte șase aripi (Isaia 6, 2). Ei sînt în chipul focului, precum spune proorocul David: Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc (Psalm 103, 5). Serafimii aprind pe oameni, cu focul dumnezeieștii dragoste, precum și numele lor îi arată, că în limba evreiască "Serafim" se tălmăcește "cel ce aprinde" sau "încălzește".

După Serafimi, stau înaintea lui Dumnezeu înțelepții Heruvimi, cei cu ochi mulți, care, mai mult decît alte cete de mai jos, strălucesc neîncetat cu lumina înțelegerii și a cunoștinței de Dumnezeu. Heruvimii fiind luminați în tainele lui Dumnezeu, ale cunoștinței adîncului și înțelepciunii divine, luminează și pe alții; căci însuși numele de "Heruvim", în aceeași limbă evreiască, se tîlcuiește "multă înțelegere" sau "revărsare de înțelepciune". Prin Heruvimi se revarsă înțelepciunea cea de sus și se dă ochilor sufletești luminare spre cunoștința lui Dumnezeu.

Ceata a treia numită a Tronurilor stă înaintea celui ce șade pe scaun înalt și preaînălțat (Isaia 6, 1). Se numesc așa căci pe dînșii, ca pe niște scaune înțelegătoare, se odihnește Dumnezeu gînditor, precum scrie Sfîntul Maxim Mărturisitorul; adică nu cu ființa, ci cu slujirea și cu darul.

În ierarhia din mijloc, prima ceată se numește ceata Domniilor, pentru că domnesc peste ceilalți îngeri care sînt sub dînșii. Ei "fiind liberi și lepădînd toată temerea de rob, de bunăvoie și cu bucurie slujesc neîncetat Domnului". Ei revarsă oamenilor, care sînt puși de Dumnezeu ca stăpînitori, puterea stăpînirii cu bună înțelegere și a iconomiei celei înțelepte, ca să domnească bine și cu dreptate peste țările încredințate lor. Acești îngeri ajută pe oameni să-și stăpînească simțirile și să-și smerească patimile cele fără de rînduială, supunînd pe trup duhului.

Ceata Puterilor cerești, împlinește fără odihnă voia cea tare și puternică a Domnului Savaot, stăpînește planetele și stelele universului; dă oamenilor puterea proorociei și darul facerii de minuni și îi ajută pe creștini să rabde cu tărie necazurile vieții și să păzească poruncile lui Hristos.

Ceata Stăpîniilor, se numește așa pentru că acești îngeri au mare stăpînire peste diavoli. Ei risipesc stăpînirea lor și izbăvesc pe oameni să nu cadă în ispitele cele cumplite care îi duc la moarte și la osînda iadului.

În ierarhia cea mai de jos prima ceată este a Începătoriilor. Se numesc așa pentru că ei stăpînesc pe îngerii care sînt sub ascultarea lor, făcîndu-le cunoscută voia lui Dumnezeu. Ei au misiunea de a îndrepta toată lumea; ei păzesc țările, tronurile celor ce conduc; ei păzesc hotarele neamurilor, orașele, cetățile, satele, limbile, bisericile și păstorii de suflete. Ei îi ajută pe cei ce conduc popoare și Biserici să facă voia lui Dumnezeu și să nu asuprească pe cei de sub ascultarea lor.

Arhanghelii au misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari ale lui Dumnezeu, de a descoperi proorociile cele înalte ale îngerilor și prin ei oamenilor. Sfîntul Grigorie Dialogul zice despre Arhangheli: "Aceștia sînt cei care înmulțesc sfînta credință între oameni luminînd înaintea lor cu lumina Sfintei Evanghelii, descoperindu-le tainele credinței celei drepte".

Ultima ceată și mai apropiată de oameni este ceata Îngerilor. Aceștia vestesc oamenilor tainele lui Dumnezeu și voințele Lui cele mai mici chiar, povățuindu-i să trăiască în dragoste, în fapte bune și cu dreptate, împlinind întru toate voia Domnului. Îngerii sînt rînduiți să păzească pe fiecare credincios, căci de la botez, fiecare creștin are un înger păzitor. Pe cei buni îngerii îi ajută să nu cadă, iar pe cei căzuți îi ridică, prin pocăință și spovedanie și niciodată nu ne lasă pe noi, deși uneori greșim. Îngerii sînt gata să ne ajute întotdeauna numai să voim și să cerem ajutorul lui Dumnezeu.

Iubiți credincioși,

Pînă aici am vorbit mai pe larg despre îngeri, împărțirea lor, însușirile și chemarea lor, dar întrucît ceata Sfinților Arhangheli s-a arătat slujitoarea celor mai mari dumnezeiești taine, care au înlesnit mîntuirea neamului omenesc prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, vom vorbi în continuare numai despre Sfinții Arhangheli, a căror pomenire o avem astăzi.

Sfinții Arhangheli sînt în număr de șapte, care stau înaintea tronului slavei lui Dumnezeu, după cum spune însuși Sfîntul Ioan Evanghelistul: Ioan, celor șapte Biserici care sînt în Asia ... și de la cele șapte Duhuri care stau înaintea Scaunului Lui (Apocalipsa 1, 4). Și aceștia sînt: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil. Fiecare arhanghel are o anumită misiune divină de îndeplinit.

Mihail, ce se tîlcuiește "puterea lui Dumnezeu", este voievodul oștilor cerești și cel dintîi din ceata Sfinților Arhangheli. El poartă sabie de foc și are slujba de a păzi legea lui Dumnezeu și de a birui puterea vrăjmașilor. Cînd Lucifer a greșit în cer și au început a cădea mulțime de îngeri, atunci toate puterile cerești tulburîndu-se, a stat Arhanghelul Mihail în mijloc și a strigat: Să luăm aminte! Din clipa aceea a încetat căderea îngerilor, căci toți luînd aminte de glasul lui și la greșeala îngerilor răi, au căzut înaintea slavei lui Dumnezeu, preamărind numele Lui. Tot Mihail s-a certat cu diavolul în pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, zicînd: Certe-te pe tine Domnul! (Iuda 1, 9). De asemenea, el a însoțit pe poporul ales din Egipt în pămîntul fădăduinței. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon. El s-a arătat păzitor oștilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: Eu sînt Voievodul oștilor Domnului și acum am venit (Iosua 5, 14).

El a stins cuptorul celor trei tineri din Babilon. El a păzit pe Daniil cu viață, în groapa cu lei. El a adus foc și pedeapsă peste cetățile cele desfrînate, Sodoma și Gomora. El a dat biruință lui Ghedeon în luptă. El a scos viu pe Lot din Sodoma. El a făcut multe minuni, precum cea din Colose, minunea din Mînăstirea Dochiarul (Sfîntul Munte) etc. Iar la sfîrșitul veacului, tot el, împreună cu ceata arhanghelilor, va suna din trîmbiță, va scula pe cei morți și va aduna toate limbile la judecată, după mărturia Sfîntului Apostol Pavel care zice: Că Însuși Domnul, întru poruncă, cu glasul Arhanghelului și întru trîmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer (I Tesaloniceni 4, 16).

Gavriil, ce se tîlcuiește "bărbat-Dumnezeu", este arhanghelul bunelor vestiri de bucurie, care are misiunea de a vesti oamenilor tainele cele mari dumnezeiești. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neîntinată bucurie. El este foarte dulce la vedere și plin de dumnezeiască blîndețe. Pentru aceasta a și fost ales și trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. Tot el a adus vestea zămislirii Maicii Domnului dumnezeieștilor ei părinți Ioachim și Ana. El a vestit în templu Sfîntului Zaharia că soția lui va naște la bătrînețe pe Sfîntul Ioan Botezătorul. El a dus vestea cea bună Anei, mama proorocului Samuil.

Sfîntul Arhanghel Gavriil a dus la cer rugăciunea Fecioarei Maria cînd petrecea în templu. El i se arăta adesea și-i descoperea taine negrăite. Îi aducea hrană îngerească la Sfînta Sfintelor. El a auzit cel dintîi despre taina întrupării lui Hristos, mai înainte decît toți îngerii. El a rostit cel dintîi numele Preadulcelui Iisus. El a pus nume Sfîntului Ioan Botezătorul. El a vestit păstorilor că în Betleem s-a născut Mesia. El a cîntat cel dintîi Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pămînt pace, între oameni bunăvoire! (Luca 2, 14). El a învățat pe păstori să cînte. El a descoperit magilor taina întrupării. El a liniștit pe Iosif cînd voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul și iarăși să se întoarcă în Nazaret.

Sfîntul Gavriil ocrotește pe fecioare, acoperă pe mame, păzește pe prunci, duce rugăciunile cele fierbinți la Dumnezeu și aduce înapoi împlinirea cererilor. El slujește tainelor celor mari și ajută la înmulțirea și mîntuirea neamului omenesc.

Rafail, al treilea arhanghel, este tămăduitor al neputințelor omenești.

Uriil este luminător al celor întunecați.

Salatiil este rugător fierbinte pentru neamul omenesc.

Gudiil este slăvitor al lui Dumnezeu și întăritor al celor ce se nevoiesc la fapte bune.

Varahiil, ultimul arhanghel, este aducător de binecuvîntare dumnezeiască pe pămînt.

Dintre toți Sfinții îngeri, cei mai mari binefăcători ai oamenilor s-au arătat Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, din care pricină se și pomenesc astăzi cu alese prăznuiri și cîntări de laudă, dimpreună cu toate cetele îngerești. Se cuvine deci și nouă păcătoșilor, ce sîntem păziți de îngeri, să ne adunăm la sfintele biserici și să lăudăm astăzi soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, cerînd ajutorul lor.

Să nu uităm că Sfinții Arhangheli sînt cei dintîi îngeri mijlocitori între Dumnezeu și noi oamenii. Ei au grijă și milă de creștini și-i ajută pe calea mîntuirii mai mult decît ceilalți îngeri. Sfîntul Mihail este protectorul direct al călugărilor, al armatelor creștine, al voievozilor, care purtau cu ei pe cîmpul de luptă icoana Marelui Arhanghel. Sfîntul Gavriil este, mai ales, protectorul fecioarelor creștine, al familiei creștine, protectorul mamelor care nasc copii, ca și protectorul copiilor și al călugărițelor iubitoare de feciorie și iubitoare de Hristos.

În țara noastră cultul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil este foarte răspîndit. Numeroase sînt bisericile cu hramul Sfinților Arhangheli, numeroși sînt și credincioșii români care le poartă numele. În multe case se vede icoana Sfinților Arhangheli și nu puțini din bunii noștri creștini citesc acatistul lor. Părinții noștri aveau mare evlavie și pentru îngerii păzitori pe care-i primeau de la botez și se îngrijeau cu mare atenție să nu facă vreun păcat ca să nu alunge de la ei pe îngerii buni.

Înaintașii noștri iubeau rugăciunea, milostenia și Biserica, știind că îngerii păzitori ne numără și ne scriu pașii noștri spre biserică, spre rugăciune, spre cel sărac și spre tot lucrul sfînt și plăcut lui Dumnezeu.

Iubiți credincioși,

Bun lucru este a lăuda pe îngeri, precum și ei fără odihnă laudă pe Dumnezeu. Dar mai bun lucru am face dacă le-am urma și petrecerea, printr-o trăire sfîntă, neîntinată, îngerească. Deci, dacă voim să primim mai mult ajutor de la sfinții îngeri, să ne silim a-i imita prin fapte bune, după putere.

Sfinții îngeri neîncetat slăvesc pe Dumnezeu; să ne rugăm și noi neîncetat, lăudînd ziua și noaptea pe Preabunul nostru Dumnezeu. Sfinții îngeri sînt într-o veșnică mișcare, împlinind din dragoste voia lui Dumnezeu. La fel și noi, să ne trezim din somnul nesimțirii, să alergăm mereu la Biserică, să facem voia lui Dumnezeu cu bucurie, iar nu din silă, nici cu cîrtire sau pentru răsplată. Sfinții îngeri se iubesc desăvîrșit unii pe alții. Ei iubesc și pe sfinții din cer și pe noi cei de pe pămînt. La fel și noi, să ne iubim ca niște frați, lăsînd ura, mînia, bătăile, judecățile, minciunile.

Sfinții îngeri ascultă unii de alții, cei mai de jos de cei mai de sus și toți de Dumnezeu. La fel și noi să ascultăm de mai-marii noștri, de părinții care ne-au născut, de cei ce ne învață și ne ajută la mîntuire. Să ascultăm și de glasul conștiinței cînd ne mustră pentru păcate, cînd ne trimite la biserică, la spovedanie și la cele bune. Să ascultăm și de îngerii noștri păzitori. Să nu-i mai întristăm cu tot felul de păcate. Sfinții îngeri se bucură de mîntuirea noastră (Luca 15, 10), ajută la îndreptarea noastră și plîng cînd noi păcătuim sau sîntem aruncați în gheenă. La fel și noi să facem. Să ne bucurăm pentru sporul aproapelui și să plîngem pentru căderea lui. Să dăm sfat celui ce are nevoie de el. Să nu mințim pe nimeni. Să îndemnăm și pe alții la pocăință, la biserică, la post și rugăciune.

Sfinții îngeri nu se bîrfesc, nu se răzvrătesc, nu se mînie, trăiesc în bună rînduială. La fel și noi, să nu ne mîncăm cinstea unul altuia, să avem răbdare în toate ispitele, să fugim de tulburare, de mînie, de ceartă, de pofte și patimi trupești. Să trăim ca frații, în dragoste unii cu alții, că sîntem fiii Tatălui ceresc.

De vom trăi în armonie, în iubire, în viață curată și în rugăciune, vom imita pe îngeri și vom deveni creștini adevărați, iar Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil ne vor acoperi cu acoperămîntul aripilor lor cele îngerești de tot răul și primejdia.

Să rugăm, deci, pe sfinții îngeri și Arhangheli să ne fie ajutători în viață și izbăvitori de duhurile cele rele, iar înaintea Tatălui ceresc calzi rugători pentru mîntuirea sufletelor noastre. Amin.


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.