Predică la Cuviosul Părintele nostru Dimitrie cel Nou
( 27 octombrie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Sufletele drepților sînt în mîna lui Dumnezeu și nu se va atinge de dînsele munca (Înțelepciunea lui Solomon 3, 1)

Iubiți credincioși,

Cuviosul părintele nostru Dimitrie cel Nou de la București, a cărui prăznuire o avem astăzi, era de la sudul Dunării, născut într-un sat neînsemnat cu numele de Basarabov. Fiind sărac la părinții săi și neavînd cu ce se hrăni, multă vreme în tinerețile sale a păscut vitele acelui sat, ducînd o viață singuratică de rugăciune și înfrînare.

Mai tîrziu, văzînd că toate cele omenești sînt deșertăciuni, a părăsit grija cea lumească și s-a retras într-o peșteră, nu prea departe, unde era o mică mînăstire. Acolo, Cuviosul a primit schima monahală, acolo a început a trăi în cele mai aspre nevoințe pustnicești, acolo a ajuns în scurtă vreme la o viață desăvîrșită, prin privegheri de toată noaptea, prin post aspru și metanii, prin rugăciuni neîncetate și lacrimi, prin multă sărăcie și adînc de smerenie. Dar cine va putea ști și povesti toate nevoințele cele de taină ale Cuviosului Dimitrie?

Simțindu-și dinainte sfîrșitul, Cuviosul s-a ascuns, neștiut de nimeni, între două pietre mari, pe marginea unui rîu ce se chema Lomul și acolo și-a dat sufletul în mîinile lui Dumnezeu. Multă vreme trupul său nu a putut fi aflat. Dar odată, venind apa rîului mare, a rupt malurile sale și s-au risipit și cele două pietre cu moaștele Cuviosului în apă, unde au stat neștiute, ascunse în prundiș, pînă au fost aflate printr-o minune ca aceasta: era în partea locului un om care avea o copilă bolnavă de duh necurat. Deci, într-o noapte s-a arătat Cuviosul Dimitrie în vis copilei și i-a zis: "De mă vor scoate părinții tăi din apă - arătîndu-i și locul - eu te voi tămădui pe tine!" Și îndată copila a spus tatălui ei, care, adunînd mai mulți preoți, a plecat la locul arătat și a aflat comoara cea ascunsă și neprețuită, adică sfintele moaște întregi și neputrezite ale Sfîntului Dimitrie. Deci, luîndu-le, le-a dus în satul Basarabov și multe minuni de vindecare se făceau prin ele, celor ce veneau acolo cu credință.

Auzind despre aceasta domnul Valahiei, a dorit să le aducă cu mare cinste în Țara Românească, ca să le aibă spre ajutor și mîngîiere. Deci, trimițînd cîțiva boieri și preoți la Basarabov, aceștia au încercat să aducă moaștele Cuviosului peste Dunăre, dar nu au putut, căci sfîntul nu a voit să părăsească satul său. Auzind de aceasta, domnul a poruncit să se facă, cu a sa cheltuială, o frumoasă biserică în Basarabov deasupra moaștelor Sfîntului Dimitrie.

Între anii 1769-1774, fiind război între ruși și turci, un general, anume Petru Salticov, din partea armatelor rusești, a trecut Dunărea și a ocupat o mare parte din părțile Bulgariei, printre care și Basarabovul. Apoi auzind de moaștele Cuviosului, a poruncit să le trimită în țara sa. Dar un oarecare locuitor român cu numele Hagi Dimitrie, fiind foarte credincios, s-a rugat de acel general să le dea Țării Românești, ca despăgubire pentru mulțimea pagubelor de război. Și așa, sfintele moaște ale Cuviosului părintelui nostru Dimitrie, au ajuns în pămîntul țării noastre și au fost așezate în biserica Mitropoliei din București, în anul 1773, fiind primite cu mare evlavie de mitropolitul Grigorie și de mulțimea credincioșilor. Apoi, îndată a încetat războiul și boala ciumei care era în țară.

Iubiți credincioși,

Pentru mulțimea darurilor sale, Biserica Ortodoxă Română la Catedrala Patriarhală din București a avut grijă întotdeauna să cinstească pe Cuviosul părintele nostru Dimitrie cu alese slujbe, privegheri, acatiste și cîntări de laudă. Și aceasta mai ales în ziua de astăzi, 27 octombrie, cînd se face prăznuirea cea de peste an a Sfîntului Dimitrie la Catedrala Patriarhală din București și cînd vin mii de credincioși din toate colțurile țării, la cinstitele lui moaște, ca să se închine și să le sărute.

Bucură-te astăzi, Țară Românească, că nu te-a trecut cu vederea Bunul nostru Dumnezeu, în primejdii și ispite, și te-a îngrădit cu ajutorul cel neprețuit al rugăciunilor multor sfinți, cuvioși și mucenici.

Bucură-te astăzi, Țară Românească, că te-a binecuvîntat Dumnezeu cu cîmpii roditoare, cu munți împodobiți, cu păduri și izvoare, cu fii binecredincioși și milostivi, cu biserici așa de frumoase și cu sfinte moaște de mare preț.

Bucură-te astăzi, Țară Românească, și te îmbracă în haină de aleasă sărbătoare, căci astăzi a sosit prăznuirea cea de peste an a preacuviosului părintelui nostru Dimitrie, ocrotitorul poporului nostru binecredincios.

Sfintele moaște ale Cuviosului părintelui nostru Dimitrie strălucesc ca un luceafăr și ca un mărgăritar de mare preț în sînul Bisericii noastre. Privind spre ele, ne simțim mai întăriți în credință, ne simțim deșteptați la o viață mai curată, ne simțim îndemnați la rugăciune, la smerenie, la post și singurătate. Dar într-un chip de taină, parcă ne simțim îndemnați spre o viață de smerenie în Iisus Hristos, de umilință și înfrînare pe pămînt. Că cine a fost mai sărac decît Cuviosul Dimitrie? Cine a purtat haine mai rupte decît el? Cine a dus o viață mai lipsită decît el? Cu trudă se ostenea să pască vitele satului, lovindu-și picioarele de pietre, răbdînd frigul, ploaia și zăduful soarelui, pentru a-și dobîndi pîinea vieții. Apoi adăugînd la aceasta și celelalte osteneli duhovnicești, ca rugăciunea, viața curată și smerenia, așa a pășit pe calea desăvîrșirii creștine. Și acest fel de nevoință l-a continuat Cuviosul Dimitrie cu prisosință și în viața pustnicească, ajungînd să petreacă ca un înger pămîntesc.

După Sfinții Părinți sînt două feluri de sărăcii: prima este sărăcia cea materială, lipsa celor de prisos, negrija vieții, neagoniseala etc., iar a doua este sărăcia cea duhovnicească, adică smerenia inimii, prin care creștinul se socotește că nu are nici o faptă bună și este mai păcătos decît toți.

Amîndouă sărăcii sînt de nevoie și obligatorii pentru mîntuirea noastră. Prima, adică lipsa celor pămîntești, face începutul desăvîrșirii, iar a doua, adică smerenia, face sfîrșitul ei. Pe aceasta o fericește însuși Domnul, zicînd: Fericiți sînt cei săraci cu duhul, că a acelora este împărăția cerurilor (Matei 5, 3). Dar, întrucît nimeni nu poate ajunge la sărăcia cea desăvîrșită a duhului, fără sărăcia cea din afară a materiei, Domnul ne poruncește și pentru aceasta, zicînd: Nu vă grijiți, zicînd: ce vom mînca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Că acestea toate neamurile le caută... Ajunge zilei răutatea ei (Matei 6, 31-34). Iar David zice: Bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea (Psalm 61, 10).

Mare dar este neagoniseala și de multe primejdii și păcate scapă pe creștin în viață! Dar cine din noi o mai iubește? O, fericită sărăcie și negrijă, cine te mai prețuiește astăzi? Care din creștini mai întreabă de tine acum? Cine mai cunoaște astăzi prețul tău? Cine mai rîvnește la folosul tău? Cu adevărat, cel ce iubește sărăcia lui Hristos, așa cum au iubit-o sfinții și caută să și-o agonisească în viața sa, acela este un adevărat creștin, acela este un filosof al veacului de acum.

Sărăcia, viața cît mai modestă naște în sufletul creștinului duhul smereniei lui Hristos, duhul rugăciunii, al dragostei, al cugetării la moarte, al pocăinței. Lipsa de agoniseală și fărădegrija îmbogățesc sufletul cu multe virtuți, izbăvesc pe om de multe căderi și îl învață adevărata rugăciune. Însă această virtute nu mai poate încăpea între creștinii de astăzi. Acum toți aleargă după bani cît mai mulți, după haine cît mai scumpe, după un trai cît mai îndestulat. Agoniseala celor de prisos este idolul veacului de acum, este pricina atîtor certuri între oameni și popoare. Grija vieții este prăpastia cea adîncă în care se cufundă și mor istoviți mulți fii ai pămîntului.

Fraților, să luăm aminte cum trăim. Adevărata bogăție pentru noi este Iisus Hristos, Mîntuitorul lumii. Iar adevărata fericire este a merge pe urmele Lui și ale sfinților Lui. Să iubim deci, sărăcia Domnului ca să dobîndim viața cea veșnică. Să ne îndestulăm cu cît ne dă El. Să nu ne facem idoli din materie. Să nu ne ostenim numai pentru trup. Să nu ne facem robi ai plăcerilor, ai hainelor, și banilor, căci toate trec sub soare. Să nu căutăm mai mult decît ne trebuie, căci altfel nu mai putem fi numiți copiii Lui. Iar dacă sîntem fii ai Tatălui ceresc, apoi știe El de ce avem nevoie.

Desigur, avem datoria sfîntă să îngrijim de casa și copiii noștri, să cîștigăm cele de nevoie, să muncim cinstit și să nu aducem în casele noastre ban și pîine străină, că ne adunăm osîndă la Dumnezeu. Apoi să dăm din osteneala noastră și la săraci și la cei bolnavi ca să avem plată în cer. Să ne aducem aminte de nevoința Sfîntului Dimitrie, care a trăit îngerește pe pămînt, în desăvîrșită sărăcie, în post, în rugăciune și cugetare la cele veșnice. Să ne închinăm la moaștele Sfîntului Dimitrie ori de cîte ori avem prilejul și să citim acatistul lui că este grabnic ajutător.

Așadar, să privim mereu la sfîrșitul vieții lui Iisus Hristos, și la pilda sfinților Lui, care s-au nevoit în multe lipsuri. Să ne silim "a le urma credința" și să avem mereu în minte cuvintele Domnului care zice: Căutați mai întîi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga vouă (Matei 6, 33). Amin.


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.