Predică la Tăierea Domnului împrejur
( 1 ianuarie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Și cînd s-au împlinit opt zile, ca să-L taie împrejur, I-au pus numele de Iisus,
cum a fost numit de înger....
(Luca 2, 21)

Iubiți credincioși,

Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare prăznuiește astăzi tăierea după trup a Mîntuitorului nostru Iisus Hristos și pe marele Ierarh Vasile. În cuvîntul ce urmează vom vorbi mai mult despre acest praznic al Tăierii împrejur și mai puțin despre viața și minunile Sfîntului Vasile cel Mare.

Cu 2406 ani mai înainte de venirea lui Hristos în trup, a trăit în pămîntul Caldeei, cetatea Ur, un patriarh preafericit, ales de Dumnezeu, anume Avraam, din a cărui seminție, după credință, ne tragem toate popoarele pămîntului. Căci zice Sfînta Scriptură: Și a crezut Avraam pe Domnul și i-a socotit aceasta ca dreptate (Facere 15, 6).

Deci, toți cei care cred în Dumnezeu se numesc fiii lui Avraam după credință, nu după trup, cum este poporul evreu. El este strămoșul evreilor și "părinte al multor neamuri". Dumnezeu a dat poruncă acestui patriarh, ca toți copiii ce se vor naște de parte bărbătească să fie tăiați împrejur, ca semn de legătură veșnică între seminția lui și Dumnezeu, Ziditorul său. Marele Apostol Pavel spune că "toate cele mai înainte de lege și cele din Legea Veche au fost umbre celor viitoare" (Coloseni 2, 17). Avraam trăiește înainte de Legea Veche cu 430 de ani. Deci toate cîte s-au întîmplat pe vremea patriarhilor, mai înainte de a se da Legea și în tot cursul Legii Vechi, au fost umbră și închipuire a celor ce erau să fie la împlinirea vremii, și toate aveau să se desăvîrșească în Legea Harului, prin venirea în lume a lui Dumnezeu-Cuvîntul.

Așadar, precum toate cele vechi au închipuit pe cele desăvîrșite din Legea Harului, tot așa și tăierea împrejur era un legămînt între Dumnezeu și Avraam, care închipuia Botezul din Legea Harului sau ușa tainelor creștinești. De aceea botezul se face după opt zile de la nașterea pruncului, așa cum în Legea Veche pruncii se tăiau împrejur la opt zile de la naștere, cînd li se dădea și numele. Însă tăierea împrejur nu era un lucru îndeajuns spre mîntuire, ci doar o închipuire și o umbră a Evangheliei. Ați auzit că în apostolul de azi s-a spus că ne-am tăiat împrejur cu tăiere nefăcută de mînă (Coloseni 2, 11), adică cu tăierea poftelor trupului care sînt căile păcatului. Cîți în Hristos ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am îngropat prin Botez și am primit această tăiere împrejur duhovnicească, ce se lucrează cu Duhul Sfînt fără mînă omenească.

Dar pentru care pricină Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos a primit tăierea împrejur cea trupească a Legii Vechi? Sfinții Părinți spun că pentru șase pricini a primit Hristos tăierea împrejur a trupului Său. Aceste șase pricini au fost binecuvîntate pentru a se întări Legea Darului, întrucît Însuși Dumnezeu, Care nu avea păcate, a binevoit să primească cele ale legii. Iată cele șase pricini:

Cea dintîi a fost ca să arate Hristos la toată lumea că S-a întrupat pe pămînt și că într-adevăr a avut trup omenesc, nu cum ziceau unii din eretici, că S-a născut cu trup închipuit, iar nu real. Căci dacă avea trup spiritual, atunci cum putea să Se taie împrejur și să curgă sînge din El? Deci, Hristos S-a tăiat împrejur, ca să ne încredințeze că a venit cu trup: Și Cuvîntul trup S-a făcut - cum spune evanghelistul - și S-a sălășluit între noi (Ioan 1, 14).

A doua pricină a fost ca să plinească Legea Veche dată de Dumnezeu lui Avraam, ca să nu creadă cineva că a venit în lume să strice Legea. Mîntuitorul a împlinit Legea, primind pînă și tăierea împrejur, dar fariseii și cărturarii zavistnici, invidioși și răi, spuneau că a venit să strice Legea. Atunci Hristos le-a spus: Să nu socotiți că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc (Matei 5, 17). N-a venit să strice Legea, ci s-o plinească, adică s-o facă cu totul desăvîrșită, preasfîntă și preabună.

A treia pricină a fost ca să ne elibereze pe noi de robia Legii și de tăierea împrejur cea după trup. A venit însuși Cel fără de păcate și a primit tăierea împrejur, ca pe noi, fiii Săi după har, să ne elibereze, adică să ne aducă altă tăiere împrejur mult mai sfîntă și mai curată decît Legea Veche.

A patra pricină a fost ca Hristos să meargă înainte, ca un conducător sau înaintemergător în toată fapta bună și să învețe pe fiii Săi după har și pe tot neamul creștinesc, ca din fragedă copilărie să fie gata de jertfă, să sufere toate și să plinească toate poruncile Legii, iar nu să le strice. Să plinească cele ale Legii, cum i-a spus lui Ioan la Iordan: Lasă, acum, că așa se cuvine nouă să plinim toată dreptatea (Matei 3, 15). Care dreptate? Nu cea din Legea Darului, ci cea din legea umbrei, toate ale Legii Vechi.

A cincea pricină a tăierii Domnului împrejur a fost ca să se arate mila, îndurarea și dragostea Sa cea nemărginită, ca și bunătatea Sa pentru noi. El fiind un prunc nevinovat, preasfînt și preacurat, de la cea mai mică vîrstă - că era numai de opt zile -, a început a-Și vărsa sîngele pentru noi și pentru mîntuirea noastră. Ce nevoie avea Hristos de tăiere împrejur, dacă era Fiul lui Dumnezeu după ființă, nu după har și nici după cauză, ci după voie și după putere? Dar a vrut să arate dragostea Sa cea nemărginită pentru oameni. El pare a zice: "Îndată ce M-am îmbrăcat cu trup și am primit a Mă naște din Fecioara Maria, vreau să vă arat dragostea Mea cea nemărginită. De aceea nu am pogorît numai cerul, ci M-am pogorît Eu Însumi și am venit din pîntecele unei fecioare și voiesc ca și de aici înainte să vă arat cu cîtă dragoste o să vă mîntuiesc, căci vreau să-Mi vărs sîngele cel preasfînt și dumnezeiesc, pe care l-am luat din sîngele Fecioarei celei Preacurate, pentru voi și pentru mîntuirea voastră, ca să vă povățuiesc și pe voi prin dragostea Mea. Căci mai înainte de a Mă iubi voi pe Mine, vreau să vă arat cîtă dragoste am Eu față de voi, căci încă din pruncie am voit a-Mi vărsa sîngele Meu ca să primesc cele ale Legii pentru voi".

A șasea pricină a fost pecetluirea și sfîrșitul botezului Legii Vechi a tăierii împrejur. A pecetluit Preabunul nostru Mîntuitor și a arătat sfîrșitul tăierii împrejur cea după trup a Legii, care a ținut timp de 2406 ani, de la Avraam pînă la Hristos, și în locul ei ne-a lăsat Botezul creștin prin apă și Duh.

Dumnezeu a circumscris botezul sîngeros iudaic acum, prin cuvîntul Său, și l-a înlocuit cu o altă tăiere împrejur. De acum înainte nu va mai fi tăiere împrejur făcută de mînă, ci altă tăiere împrejur mai înaltă, cum i-a spus lui Ieremia despre sărbătoarea sîmbetei: "Voi face alt popor nou și alt nume voi da și altă sărbătoare vor ține" (Coloseni 2, 16). A pus Hristos Duminica în locul sîmbetei și a dat alt nume creștinilor, "Noul Israel", în locul celui vechi, căci așa se numesc creștinii. Iată pentru care pricină s-a oprit a se mai tăia cineva împrejur după Hristos, căci trebuie să se nască o altă tăiere împrejur prin credință, cum o numește Sfîntul Maxim: "Tăierea împrejur cea în duh a inimii".

De aceea marele Apostol Pavel zice: În Hristos Iisus, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur poate ceva; ci făptura cea nouă. Dar care făptură nouă? Cînd ne-am făcut noi făptură nouă? Prin dumnezeiescul Botez. El este tăierea împrejur cea duhovnicească, nefăcută de mînă de om, prin care ne-am făcut și făptură nouă prin Iisus Hristos. Deci, Botezul creștin este tăiere împrejur, dar nu trupească, ci duhovnicească, preasfîntă și mîntuitoare și plină de toată curăția și sfințenia lui Dumnezeu. Sfîntul Maxim Mărturisitorul, marele filosof duhovnicesc și coroana teologiei ortodoxe din secolul al VII-lea, ne arată că tăierea împrejur cea duhovnicească este tăierea din rădăcină a simțurilor pătimașe ale sufletului rațional către toate cele ce se nasc și pier.

Iubiți credincioși,

Toate cîte le vedem în jurul nostru și se află în timp și spațiu, toate cîte sînt supuse morții și prefacerii, toate se nasc și iarăși pier. Numai Dumnezeu rămîne veșnic și neschimbat. El este, după cum au zis Sfinții Părinți: "Unitate în Treime și Treime în Unitate". Ființă de Sineși, existînd prin Sineși, pururea nemișcată, dar care pe toate le mișcă. El este motorul cel duhovnicesc al universului care mișcă toate zidirile Sale și, prin prefacere, le schimbă și le înnoiește. Deci tăierea împrejur cea duhovnicească și adevărată este tăierea și lepădarea simțirilor pătimașe, adică a mișcării sufletului către toate cele ce se nasc și pier. Și care sînt acelea? Abuzul de mîncare și băutură, slava deșartă, mînia, bogăția și încă multe altele ca acestea. Toate se nasc și pier. Sufletul creștinului trebuie să le taie de la el pe toate acestea. Această tăiere duhovnicească împrejur a minții și a inimii omului, taie de la el păcatele ori de ce natură ar fi ele, fie din partea rațională, fie din partea poftitoare a sufletului său, fie dinăuntru sau dinafară, de la zidire sau de la trup, pe toate le taie și nu are nici o aplecare către ele.

Aceasta este adevărata tăiere împrejur a inimii în duh, cum am spus mai sus, adică tăierea din rădăcină a tuturor păcatelor și simțirilor rele. Dar în Sfînta Scriptură se vorbește de o îndoită tăiere împrejur. Cînd s-a întîmplat a doua? Cînd Isus a lui Navi a intrat în pămîntul făgăduinței, i-a spus Dumnezeu să facă o nouă tăiere împrejur căci, cît au umblat evreii 42 de ani prin pustiul Arabiei, au murit toți cei ce au cîrtit împotriva lui Moise că i-a scos din Egipt și toți cei buni de război. Iar poporul născut pe cale în pustie, după ieșirea din Egipt, nu era încă tăiat împrejur. Așa arată Sfînta Scriptură și Sfinții Părinți. Pentru aceea Isus a lui Navi a primit poruncă de la Dumnezeu, după ce a trecut Iordanul, mai înainte de a lua și a dărîma Ierihonul: Fă cuțite tăioase de cremene și taie împrejur pe fiii lui Israel a doua oară (Iosua 5, 2). Și aceasta s-a chemat "tăierea tăierii împrejur" în pămîntul făgăduinței.

În Legea harului, însă, alt înțeles are tăierea tăierii împrejur. A doua tăiere împrejur în sens duhovnicesc înseamnă desăvîrșirea creștină, care formează a doua treaptă a urcușului duhovnicesc. Este ceea ce se numește de Sfîntul Maxim Mărturisitorul, "seceriș al secerișului sufletului rațional" sau "sîmbăta sîmbetelor", în teologia lui cea despre sîmbătă. (Filocalia II și III).

Dacă tăierea împrejur cea duhovnicească înseamnă lepădarea simțirilor pătimașe ale sufletului nostru către cele ce se nasc și pier, apoi tăierea tăierii împrejur este mult mai înaltă.

Sfîntul Maxim Mărturisitorul spune că a doua treaptă a urcușului duhovnicesc "este desăvîrșita lepădare și tăiere a voilor trupului și a pornirilor sufletești, chiar și a celor firești, către cele ce se nasc și pier". În această treaptă creștinul nu se leapădă numai de păcatul cel făcut prin lucrare, ci și de cel prin gînd. Căci numai de gîndim cele pătimașe, este păcat la Dumnezeu. Tăierea tăierii împrejur este desăvîrșita lepădare a tuturor poftelor pătimașe și a mișcărilor pătimașe ale sufletului și ale mișcărilor firești ale lui. Sufletul și trupul au mișcările lor firești de a mînca, de a bea, de a se odihni, de a se mîhni și a se bucura. Prin tăierea tăierii împrejur, care este cea mai înaltă și duhovnicească treaptă creștină, omul se oprește, nu numai cu lucrul de la aceste mișcări firești ale trupului, ci și cu gîndul, ca omul să iubească numai și numai pe Dumnezeu printr-o viață exemplară și prin contemplarea naturală în duh. Aceasta este treapta a doua a urcușului duhovnicesc, după toți dumnezeieștii Părinți. Iar treapta a treia este "îndumnezeirea" după har și "teologia mistică", adică cunoașterea tainică a lui Dumnezeu, la care ajung numai sfinții.

Fraților, pentru că vorbim de lucruri așa de mari, să ne ajute Mîntuitorul să tăiem de la noi poftele păcătoase: patimile, înclinarea noastră spre ură, spre iubirea de argint, spre iubirea de plăceri, spre răzbunare, beție, mînie sau orice răutate. Cînd vom tăia din mintea și inima noastră toate acestea și vom lepăda tot păcatul de la noi, încît nici cu gîndul să nu greșim ceva înaintea lui Dumnezeu, atunci sîntem tăiați la inimă în duh cu tăierea cea nefăcută de mînă a lui Hristos Dumnezeul nostru. Atunci ne-am făcut o făptură nouă, oameni noi și creștini cu adevărat, nemaiavînd nevoie de tăierea împrejur a Legii Vechi, care se mărginea doar la atît, cum spune Sfîntul Apostol Pavel: "Să aibă nevoie să se laude de trupul nostru!"

Despre evrei zice Sfîntul Arhidiacon și Apostol Ștefan, mai înainte de moartea sa: Voi, cei tari în cerbice și netăiați împrejur la inimă și la urechi, voi pururea stați împotriva Duhului Sfînt; precum părinții voștri, așa și voi... (Fapte 7, 51). Așa i-a mustrat Sfîntul Apostol Ștefan pe farisei și cărturari, înainte de a-și da duhul, că ei sînt netăiați împrejur la inimă și la urechi, adică orbi și surzi și împietriți și nu văd răutatea și zavistia care-i mănîncă și-i ucid, neprimind adevărul de la Iisus Hristos. Dacă hulim, zavistuim și urîm pe aproapele, dacă iubim răutatea, banii, desfrîul, beția, lăcomia și tot păcatul, atunci nu sîntem tăiați împrejur nici noi creștinii, adică nu avem tăierea împrejur cea duhovnicească. Deși ne-am lepădat de satana și ne-am botezat în numele Preasfintei Treimi, totuși, prin păcat, sîntem și noi netăiați la inimă, la urechi și la ochi, căci sîntem orbiți de satana și de momelile lui și nu ne putem mîntui decît prin lacrimi și pocăință.

Iubiți credincioși,

Odată cu praznicul Tăierii Domnului împrejur, mai prăznuim astăzi Anul Nou, prima zi a unui nou an din viața noastră și din viața lumii. S-a sfîrșit încă un an din viața noastră, cu bucuriile și încercările lui. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, începem un nou an, plin de speranțe și de promisiuni pentru ziua de mîine.

În calitatea noastră de creștini și de fii ai Bisericii lui Hristos, sîntem datori să ne rugăm din toată inima lui Dumnezeu ca să ne ierte păcatele cele cu voie și fără de voie săvîrșite în anul care a trecut. Apoi să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Care a venit în lume să împace pe oameni cu Dumnezeu, ca să reverse duhul păcii pe pămînt, să împace inimile și conștiințele noastre; să împace pe soți unul cu altul, să împace pe părinți cu copiii lor, pe creștini cu frații și vecinii lor, pe oameni între ei; să facă pace între toate popoarele pămîntului.

Astăzi a venit Fiul lui Dumnezeu la noi ca prunc să ne mîntuiască și să ne lase nouă pacea Sa cea dumnezeiască. Familia creștină este lovită de neînțelegeri între soți, între părinți și copii, între rude și vecini. La fel și lumea întreagă este greu lovită de secte, de necredință și de tulburare. În toate bisericile din țară se fac astăzi, în prima zi a Anului Nou, rugăciuni speciale de mulțumire lui Dumnezeu, că am ajuns cu sănătate la începutul acestui an și rugăciuni de pace și luminare pentru toate popoarele pămîntului. Dar nu numai la biserică, ci și acasă sînteți datori să vă rugați, iubiți credincioși, pentru ca Dumnezeul păcii să scape lumea de războaie, de foamete, de cutremure, de primejdii, de boli cumplite, de moarte înfricoșată și de războiul cel dintre noi.

Tot astăzi, la 1 ianuarie, mai prăznuim pe marele Ierarh și dascăl al Bisericii lui Hristos, pe Sfîntul Vasile cel Mare. El s-a născut în Cezareea Capadociei, în anul 330, dintr-o familie creștină foarte evlavioasă cu zece copii, dintre care cinci au devenit sfinți prin viața lor aleasă și îi avem în calendar. De asemenea, și părinții lui, Vasile și Emilia, ca și bunica lui Macrina sînt numărați în rîndul sfinților. Iată, deci, din ce familie binecuvîntată și aleasă s-a născut Sfîntul Vasile cel Mare.

După ce a învățat multă carte la Atena, a primit botezul la Iordan, apoi s-a făcut călugăr și preot în patria sa, Cezareea Capadociei și s-a dus la o mînăstire în Pont. După cîțiva ani de nevoință Sfîntul Vasile cel Mare a ajuns mitropolit al Cezareei, pe care o păstorește timp de nouă ani, făcînd multe minuni, apărînd dreapta credință ortodoxă împotriva numeroaselor erezii și scriind mai multe canoane și cărți de învățătură. În anul 379, cînd avea vîrsta de 49 de ani, Sfîntul Vasile cel Mare și-a dat sufletul cu pace în mîinile Marelui Arhiereu Iisus Hristos și se pomenește în întreaga Biserică la 1 ianuarie.

Iată, deci, cît de mare și importantă este sărbătoarea de astăzi. Să ne rugăm lui Dumnezeu, Mîntuitorul nostru, ca să ne înnoiască viața prin mai multă dragoste și fapte bune, odată cu începerea unui an nou. Apoi să taie din inimile noastre tot păcatul, să binecuvinteze lumea cu pace prin rugăciunile Sfîntului Vasile cel Mare și ale tuturor sfinților și să mîntuiască sufletele noastre. Amin.


Home Page


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.