Predică la Sfinții 40 de Mucenici
( 9 martie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Prin răbdarea voastră veți dobîndi sufletele voastre (Luca 21, 19)

Iubiți credincioși,

Dacă ar veni aici 40 de ritori împodobiți cu darul bunei vorbiri, nu ar fi în stare să ne vorbească îndeajuns despre viața și pătimirea Sfinților 40 de Mucenici, a căror sfîntă prăznuire o facem astăzi. Și dacă patruzeci nu ar putea face lucrul acesta, cum aș putea eu singur, cel cu totul neiscusit în frumoasa vorbire, să vă spun și să vă zugrăvesc, prin cuvînt, o icoană atît de minunată despre chinurile, suferințele, răbdarea și nevoințele acestor 40 de ostași viteji și nebiruiți ai lui Hristos de la Sevastia?

Totuși, cerînd ajutorul lui Dumnezeu, voi încerca să arăt după a mea slabă putere, istoria sfîntă a pătimirii acestor 40 de Mucenici, pe care Sfînta noastră Biserică Ortodoxă îi cinstește cu o deosebită prăznuire de aproape două mii de ani. Sfinții 40 de Mucenici au pătimit pentru credința lui Hristos pe vremea păgînului împărat Liciniu, în orașul Sevastia Armeniei, de la un eparh sălbatic și pierzător cu numele Agricolae. Acești sfinți au fost cu toții ostași ai împăratului pămîntesc, viteji în războaie, care mai pe urmă s-au arătat și ostași aleși ai împăratului ceresc. Trei dintre ei cu numele de Chirion, Candid și Domnos, erau foarte iscusiți în dumnezeieștile Scripturi, și aflîndu-se despre ei că sînt creștini, voievodul cel păgîn i-a prins și îi silea să se închine idolilor neînsuflețiți, prin care păgînii aduc jertfe diavolilor.

Aducîndu-i la judecată, tiranul Agricolae, mai întîi i-a lăudat cu viclenie, ca să-i înșele; apoi, văzînd că nu se supun, le-a spus să respecte împărăteștile legi și să jertfească zeilor, ca să nu fie munciți și pedepsiți cu moartea. Iar ostașii Împăratului ceresc au răspuns: "Dacă pentru împăratul pămîntesc am arătat atîta vitejie în războaie, precum știi, apoi cîtă vitejie și jertfă se cuvine să aducem noi Împăratului Celui fără de moarte, Ziditorul tuturor?" Iar păgînul eparh, văzînd statornicia lor în credință, le-a zis: "Una din două alegeți: Ori să vă închinați zeilor și să le aduceți jertfe, ca să luați daruri de la împăratul, ori, dacă nu vă supuneți, veți fi lipsiți de dregătorie și veți suferi munci amare".

"Noi sîntem creștini, au răspuns ei, și pentru Împăratul nostru Iisus Hristos sîntem gata a ne jertfi și a muri". Acestea zicînd sfinții, au fost aruncați în temniță, pînă ce eparhul se va gîndi cu ce fel de moarte să-i piardă. Iar sfinții, intrînd în temniță ca într-o biserică, și-au plecat genunchii la rugăciune, zicînd: "Scoate-ne pe noi, Doamne, din ispită și din smintelile celor ce fac fărădelege".

La miezul nopții, pe cînd se rugau, li s-a arătat Domnul, zicîndu-le: "Bun este începutul nevoinței voastre. Iar cel ce va răbda pînă la sfîrșit, acela se va mîntui" (Matei 10, 22). Acest glas de sus auzindu-l toți, s-au bucurat și s-au rugat pînă dimineața.

După șapte zile Sfinții au fost scoși din temniță și aduși la judecata nedreaptă. Pe cale, fericitul Chirion fiind mai tare în credință îi sfătuia pe prietenii săi, zicînd: "Fraților, să nu ne temem! Oare nu ne-a ajutat Dumnezeu în războaie, cînd Îl chemam și îi biruiam pe vrăjmași care erau atît de mulți? Dar acum numai trei s-au ridicat asupra noastră: Satana, Liciniu și Agricolae, eparhii Armeniei, sau mai bine zis numai satana, vrăjmașul nostru cel nevăzut. Oare unul singur va putea să ne biruiască pe noi patruzeci? Să nu fie!"

Deci i-a întrebat eparhul dacă se leapădă de Hristos ca să jertfească idolilor. Dar ei nici n-au vrut să audă. Apoi le-au promis dregătorii și averi, numai să împlinească porunca împăratului. Ei însă strigau într-un glas: "Noi sîntem ostașii lui Hristos și sîntem gata să murim pentru El. Iar averile și cinstea împăratului nu ne trebuie, căci așteptăm răsplata vieții viitoare".

Atunci eparhul a poruncit să-i bată cu pietre și să-i arunce din nou în temniță. Aici s-au rugat sfinții lui Dumnezeu pînă tîrziu, iar la miezul nopții au auzit un glas de sus: "Cel ce crede în Mine, de va și muri, va fi viu. Îndrăzniți și nu vă temeți de munci, că în curînd se vor sfîrși. Ci răbdați puțin și veți primi cununi de biruință!"

A doua zi Sfinții 40 de Mucenici au fost scoși din nou la judecată. Ei însă au răspuns eparhului într-un glas: "Făceți-ne orice voiți, că noi sîntem creștini și nu ne vom închina idolilor!" Auzind aceasta eparhul, s-a sfătuit cu ai săi și a hotărît să-i arunce în temniță pînă seara. Apoi a dat sentință de moarte și anume să fie dezbrăcați de haine și aruncați în lacul Sevastiei din apropiere, ca să moară de frig, fiind iarnă și ger.

Auzind Sfinții Mucenici hotărîrea de condamnare la moarte prin înghețare, au dat laudă lui Dumnezeu și s-au rugat cu lacrimi să le dea putere a răbda chinurile pînă la sfîrșit. Apoi, îmbărbătîndu-se unul pe altul, s-au sfătuit în ce loc doresc să li se așeze cinstitele moaște după ce vor lua cununa muceniciei.

La îndemnul celor mai viteji dintre ei, Meletie, "ostașul lui Hristos", împreună cu alți doi, a scris o scrisoare de mărturisire și de îndemnare către frații lor de acasă. Scrisoarea s-a păstrat pînă astăzi sub numele de "Testamenul Sfinților 40 de martiri ai lui Hristos, care s-au săvîrșit în Sevastia".

La asfințitul soarelui, Sfinții 40 de Mucenici au fost dezbrăcați de haine și aruncați goi în lacul înghețat al Sevastiei. Era ger cumplit și se chinuiau de iuțimea frigului. Dar ei strigau la Dumnezeu să le dea putere și răbdare pînă la sfîrșit. Unii mai slabi strigau: "Iute este gerul". Iar cei mai tari, răspundeau: "Dulce este raiul!" Alții ziceau: "Rece este gheața!" Ceilalți îi îmbărbătau, zicînd: "Fierbinte este dragostea de Dumnezeu!" Și așa se întăreau unii pe alții, luptîndu-se cu frigul și durerea.

Pe malul lacului se afla o baie cu apă caldă, ca cei ce se vor lepăda de Dumnezeu să scape acolo de moarte. Și iată că un ostaș din cei patruzeci, slăbind de ger, a alergat la acea baie și cum a deschis ușa a căzut jos mort, pentru că se depărtase Duhul Sfînt de la el. Pe la miezul nopții o rază dumnezeiască s-a revărsat din cer, a topit gheața și a încălzit pe Sfinții Mucenici. Apoi s-au coborît din văzduh 40 de cununi strălucitoare peste capetele ostașilor lui Hristos. Una, însă, plutea deasupra, căci unul din ei se lepădase. Atunci un ostaș ce păzea pe mucenici, văzînd cununa a strigat: "Și eu sînt creștin". Apoi, dezbrăcîndu-se, s-a aruncat în lac și cununa s-a așezat pe capul lui.

Dimineața cei 40 de martiri au fost scoși vii din lac și li s-au zdrobit fluierele picioarelor cu toiege pînă ce și-au dat sfintele lor suflete în mîinile lui Hristos. Numai cel mai tînăr dintre ei, anume Meliton, nu murise. Păgînii au așezat trupurile Sfinților în care, să le ducă afară din cetate ca să le ardă. Dar mama Sfîntului Meliton, văzînd că fiul ei rămîne jos, îmbărbătîndu-se de Duhul Sfînt, l-a luat în spate și alerga după carele acelea, ca să nu fie despărțit de ceilalți ostași ai lui Hristos. "Vreau să fiu mamă de mucenic!" striga ea, îndemnîndu-și fiul să rabde pînă la capăt. Pe cale Sfîntul Meliton s-a săvîrșit în spatele mamei sale și s-a adăugat celorlalți.

Trupurile sfinților au fost arse într-un cuptor, iar cenușa lor a fost aruncată în apă. Puținele rămășițe din moaștele lor au fost adunate pe ascuns și duse la o biserică spre cinstire, cum ceruseră Sfinții în testamentul lor.

Iubiți credincioși,

Iată ce înfricoșate chinuri au răbdat Sfinții 40 de Mucenici, pentru dragostea lui Hristos. I-au bătut și închis în temniță, dar ei nu s-au înfricoșat. I-au aruncat goi, iarna, în lacul înghețat, dar ei nu s-au lepădat de credința în Dumnezeu. Strigau păgînii care îi chinuiau: "Închinați-vă zeilor și veți lua de la noi cinste și averi". Iar ei răspundeau: "Noi sîntem creștini și nu ne trebuie cinste și avere pe pămînt. Averea noastră este credința în Hristos și viața veșnică!" Apoi le ziceau: "Ieșiți din apa înghețată și intrați în baie, ca să fiți vii și să jertfiți idolilor!" Iar ei strigau: "Nu ne lepădăm de Hristos! Rămînem în ger să murim pentru El, decît să trăim în baie împreună cu diavolul!"

Vedeți, fraților, credința mucenicilor, răbdarea și bărbăția lor? Vedeți cît de greu s-a apărat dreapta credință în Dumnezeu pînă astăzi? I-au bătut, i-au aruncat goi în lacul înghețat, i-au ispitit cu cinste, cu averi și baia cea caldă, dar ei nicidecum nu s-au lepădat de Hristos. Le-au zdrobit picioarele pînă și-au dat sufletele, iar ei strigau pînă în ultima clipă: "Sîntem creștini și nu ne lepădăm de Hristos!" Numai unul s-a lepădat și a murit, dar Dumnezeu a ales pe altul în loc. Fericiți sînt Sfinții 40 de Mucenici, căci, cu răbdarea și credința lor, ne-au îmbărbătat pe toți să ne apărăm dreapta credință de secte și de necredință! Fericiți sînt cei ce rabdă necazurile vieții cu curaj și nădejde în Dumnezeu. Fericiți cei ce nu-și vînd sufletul diavolului pentru averi și cinste trecătoare!

Vedeți credința și bărbăția mamei Sfîntului Meliton? Ea nu plîngea că fiul ei moare pentru Hristos, ci se temea să nu se lepede de El și să nu fie lepădat din ceata Sfinților Mucenici. Curajul acestei mame este aproape unic în Biserica noastră. Să învățăm mult din tăria și bărbăția ei. Mamele creștine să nu-și ucidă copiii, ci să-i nască și să le dea o bună creștere duhovnicească. Să-i păzească de păcate și de ispitele înșelătoare ale tinereții, care le aduc boală și moarte. Să-i învețe de mici dreapta credință, rugăciuni și ascultare de păstori, de Biserică și de mai marii lor.

În țara noastră Sfinții 40 de Mucenici sînt mult cinstiți și pomeniți. În această zi credincioșii aduc la biserică 40 de colaci în formă de 8, după numărul Sfinților 40 de Mucenici, care se cheamă popular "sfinți" sau "mucenici". Să știți că acești 40 de colăcei împletiți simbolizează cele 40 de cununi care le-au luat din cer pentru credința și răbdarea lor. Sînt făcuți din pîine dulce și în formă de 8, pentru că acest semn simbolizează veșnicia și dulceața vieții veșnice din ceruri.

Numele acestor 40 de sfinți sînt: Kirion, Candid, Domnos, Isihie, Iraclie, Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantis, Iulian, Lisinie, Aghie, Altie, Flavie, Acachie, Eodit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gae, Leontie, Atanasie, Kiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filactimon, Severian, Andion, Meliton și Aglae. Sfinții 40 de Mucenici ai lui Hristos au fost prinși spre pătimire la 26 februarie și și-au dat sufletele în mîinile Domnului la 9 martie, pe vremea păgînului împărat Liciniu, împărățind peste noi Domnul și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfînt, în vecii vecilor. Amin.


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.