Predică la Nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul
( 24 iunie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Amin zic vouă: Nu s-a ridicat între cei născuți din femei, unul mai mare ca Ioan Botezătorul (Matei 11, 11)

Iubiți credincioși,

Apropiindu-se zorile mîntuirii neamului omenesc și Hristos, Soarele dreptății, voind a veni pe pămînt pentru mîntuirea neamului omenesc din robia diavolului, mai înainte de lumină a răsărit luceafărul cel înaintemergător, dumnezeiescul și marele Prooroc Ioan Botezătorul.

Minunată și binevestită de Arhanghelul Gavriil i-a fost nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul, după cum și trăirea lui pe pămînt i-a fost îngerească și mai presus de om. Dumnezeiasca Scriptură ne arată luminat în ce fel a fost nașterea lui Ioan, zicînd: "Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia, din ceata preoțească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron și se numea Elisabeta. Și erau amîndoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblînd fără de prihană în toate poruncile și rînduielile Domnului. Dar nu aveau copii, deoarece Elisabeta era stearpă și amîndoi erau înaintați în zilele lor. Și, pe cînd Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu în rîndul săptămînii sale, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să tămîieze, intrînd în altarul Domnului, iar toată mulțimea poporului, în ceasul tămîierii, era afară și se ruga.

Și i s-a arătat îngerul Domnului, stînd de-a dreapta altarului tămîierii. Și, văzîndu-l Zaharia, s-a tulburat și frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și-l vei numi Ioan. Și bucurie și veselie vei avea și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului; vin și sicheră nu va bea și încă din pîntecele maicii sale se va umple de Duhul Sfînt și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. Și va merge înaintea Lui cu duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre fii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților, ca să gătească Domnul un popor desăvîrșit" (Luca 1, 13-17).

Acestea sînt cuvintele Sfintei Scripturi în legătură cu nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul. Sînt încă și alte cuvinte ce urmează în această privință în Sfînta Evanghelie de la Luca, dar noi, oprindu-ne aici, vom pune o întrebare la mărturia Arhanghelului Gavriil, marele binevestitor și trimis al Preaînaltului Dumnezeu, care zice despre Ioan că va fi mare înaintea Domnului (Luca 1, 15).

Cu adevărat, frații mei, mulți din sfinții lui Dumnezeu au fost mari și slăviți de Domnul. Mare a fost fericitul patriarh Avraam, căci a crezut în Dumnezeu și i s-a socotit aceasta ca dreptate (Facere 15, 6). El s-a învrednicit a primi pe Sfînta Treime în chip de trei oameni, la stejarul Mamvri (Facere 18, 2). El a adus jertfă lui Dumnezeu pe singurul său fiu, Isaac, și atît de mult a plăcut lui Dumnezeu, încît a auzit de la El aceste cuvinte: Juratu-M-am pe Mine Însumi, zice Domnul, că de vreme ce ai făcut aceasta și nu ai cruțat nici pe singurul tău fiu pentru Mine, de aceea te voi binecuvînta cu binecuvîntarea Mea și voi înmulți foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului și ca nisipul de pe malul mării, și va stăpîni neamul tău cetățile dușmanilor tăi și se vor binecuvînta prin neamul tău toate popoarele pămîntului pentru că ai ascultat glasul Meu (Facere 22, 16-18).

Mare a fost patriarhul Isaac, căci prin mijlocirea îngerului Domnului și-a luat femeie din neamul lui Avraam (Facere 24, 4, 7, 40, 51). Mare a fost și patriarhul Iacob, că a fost binecuvîntat întîi de tatăl său Isaac (Facere 27, 28-30). El a fost tatăl celor doisprezece patriarhi (Matei 1, 2) și împreună cu Avraam, strămoș după trup al Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.

Mare a fost Moise, căci cu el vorbea Dumnezeu gură către gură, la arătare și aievea, iar nu în ghicituri, și el vedea fața Domnului (Numerii 12, 8). Acest mare și slăvit prooroc al lui Dumnezeu era cel mai blînd om de pe fața pămîntului (Numerii 12, 3). Prin el Dumnezeu a făcut mari, înfricoșate și preamărite minuni, prin care a bătut Egiptul cu atîtea feluri de pedepse (Ieșire 4, 11) și a scos din robia egiptenilor pe poporul Său, Israel (Ieșire 12, 30-33). Mare a fost și Isus al lui Navi, urmașul lui Moise la conducerea poporului lui Israel (Iosua 1, 1-17), căci prin el a uscat Dumnezeu Iordanul și a adus în pămîntul făgăduinței pe poporul ales (Iosua 3, 13-17).

Mare a fost și Samuil, cel născut prin rugăciune și post, care a uns la împărăție pe Saul și pe David (I Regi 1, 10-13; 10, 1-2). Mare a fost Ilie, cel ce sufla cu foc și care de trei ori a pogorît foc din cer (III Regi 18, 38; IV Regi 1, 10) și a încuiat cerul să nu plouă pe pămînt trei ani și șase luni, apoi, prin rugăciunea lui, iar s-a deschis cerul și a dat Dumnezeu ploaie pe pămînt (III Regi 18, 44-45). Mare a fost și sfîntul prooroc și împărat David, cel după inima lui Dumnezeu (I Regi 16, 7) și strămoș după trup al Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.

Dar ce vom zice de ceilalți sfinți și aleși ai lui Dumnezeu care au fost împodobiți de Dumnezeu cu felurite daruri și puteri? Însă pe toți i-a întrecut în sfințenie și cinste Sfîntul și dumnezeiescul Prooroc Ioan, Înaintemergătorul și botezătorul Domnului. Acest adevăr l-a arătat nu numai Arhanghelul Gavriil, cînd a zis către Zaharia, tatăl Sfîntului Ioan, "căci va fi mare înaintea lui Dumnezeu", ci și Însuși Mîntuitorul nostru Iisus Hristos cînd a zis: Amin zic vouă, nu s-a ridicat între cei născuți din femei, unul mai mare ca Ioan Botezătorul (Matei 11, 11).

Acestea le-am spus pentru slava și cinstea cea mare pe care i-a dat-o Dumnezeu Sfîntului Ioan Botezătorul. Acum se cuvine să arătăm ce s-a întîmplat după bunăvestirea Arhanghelului Gavriil, la nașterea Sfîntului Ioan. Iată ce ne spune Sfînta Evanghelie: Și a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaște acestea? Căci eu sînt bătrîn și femeia înaintată în zilele ei. Și îngerul, răspunzînd, i-a zis: Eu sînt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu, și sînt trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea. Și iată vei fi mut și nu vei putea vorbi pînă în ziua cînd vor fi acestea, pentru că nu ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor (Luca 1, 18-20).

Iubiți credincioși,

Dacă cercetăm Sfînta și dumnezeiasca Scriptură, aflăm că, chiar unii dintre cei mai mari sfinți și aleși ai lui Dumnezeu au avut cîte o greșală. Dar Preabunul Dumnezeu nu a voit pentru o greșală sau două săi piardă, ci le-a dat oarecare canon pentru greșala lor în lumea aceasta, spre a nu-i pedepsi împreună cu cei răi în osîndă veșnică. Astfel vedem pe patriarhul Avraam, cînd i s-a arătat Dumnezeu și i-a zis: Eu sînt Domnul care te-a scos din Urul Caldeei, ca să-ți dau pămîntul acesta de moștenire (Facere 15, 7). Iar Avraam a zis: Stăpîne, Doamne, după ce voi cunoaște că-l voi moșteni? (Facere 15, 8). Acest cuvînt al lui Avraam este îndoială și, pentru această îndoială, Dumnezeu îi arătă că neamul lui va fi robit în Egipt patru sute de ani (Facere 15, 13).

La fel au greșit Moise și Aaron, după cum Însuși Dumnezeu arată, zicînd: Pentru că ați greșit înaintea Mea în mijlocul fiilor lui Israel, la apele Meribei, la Cadeș, în pustiul Sim și pentru că nu ați arătat sfințenia Mea întru fiii lui Israel, numai de departe veți vedea pămîntul pe care Eu îl voi da fiilor lui Israel, dar de intrat nu veți intra în pămîntul acela (Deuteronom 32, 51-52).

A greșit și marele împărat David și a numărat poporul. Pentru aceasta trei pedepse i s-au vestit de la Dumnezeu prin Proorocul Gad (II Regi 24, 13) și i s-a poruncit lui să-și aleagă una din trei.

S-a îndoit Petru apostolul, cînd Mîntuitorul i-a poruncit să vină la El pe apă. Pentru această îndoială a început a se scufunda și a strigat, zicînd: Doamne, scapă-mă!, iar Mîntuitorul l-a mustrat pentru greșala lui și i-a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? (Matei 14, 26-31).

La fel s-a îndoit de cuvintele îngerului și Proorocul Zaharia, tatăl Sfîntului Ioan, cînd a zis către el: După ce voi cunoaște aceasta, căci eu sînt bătrîn și femeia mea înaintată în zilele ei? (Luca 1, 18).

După aceste cuvinte de îndoială îndată i s-a dat canon prin îngerul Domnului, care i-a zis: Iată, vei fi mut și nu vei putea să vorbești, pînă în ziua cînd vor fi acestea, pentru că nu ai crezut în cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor (Luca 1, 20).

În acele zile, Elisabeta, femeia Sfîntului Zaharia, a rămas însărcinată și cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicînd: Că așa mi-a făcut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice ocara mea dintre oameni (Luca 1, 25). Altă minune preaslăvită în legătură cu nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul s-a arătat cînd el, încă fiind în pîntecele mamei sale, Elisabeta, a săltat de bucurie, cînd Preasfînta Fecioară Maria a venit să salute pe Elisabeta, rudenia ei. (Luca 1, 41).

Cînd s-a împlinit vremea să nască Elisabeta, s-a făcut altă preaslăvită minune. În ziua a opta după naștere se tăia împrejur pruncul după porunca Legii. Cei ce erau de față au voit să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său, iar Sfînta Elisabeta, fiind soție de prooroc și avînd în ea pe Duhul Sfînt, a zis: Nu! Ci se va chema Ioan! (Luca 1, 60). Iar cei de față au zis: Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta (Luca 1, 61). Au făcut semn tatălui său, care era mut și nu putea vorbi tocmai de la vestirea nașterii de către Gavriil. Deci Zaharia, neputînd să vorbească, a făcut semn să-i dea o tăbliță și, dîndu-i-se o tăbliță, a scris pe ea: Ioan este numele lui! (Luca 1, 63). Și toți s-au mirat. În clipa aceea încă o minune s-a făcut. S-a dezlegat gura și limba Proorocului Zaharia, și vorbea binecuvîntînd pe Dumnezeu și frică mare a cuprins pe toți cei ce locuiau împrejurul lor și în tot ținutul muntos al Iudeei s-au vestit toate aceste cuvinte și cei care le auzeau le puneau la inimă, zicînd: Ce va fi oare acest copil? (Luca 1, 66).

Vestea nașterii dumnezeiescului Ioan Botezătorul a ajuns pînă la regele Irod care stăpînea atunci pe iudei și, auzind, se mira și zicea: Ce va fi cu pruncul acesta? Iar cînd S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos în Betleemul Iudeii și au venit magii de la răsărit, întrebînd de împăratul cel de curînd născut, atunci Irod, trimițînd ostași în Betleem să ucidă pe toți pruncii de acolo, și-a adus aminte și de Ioan, fiul lui Zaharia, despre care auzise aceste minuni și a zis către sine: Oare acela va fi împăratul Iudeii?

Deci, gîndind să ucidă pruncul, a trimis ostași la Hebron, în casa lui Zaharia, dar trimișii n-au găsit pe Sfîntul Ioan căci, auzind Sfînta Elisabeta de mînia lui Irod, a luat pruncul și a fugit în munții Iudeii din apropiere. Iar Sfîntul Zaharia, cum se scrie în viața lui, a rămas la Ierusalim, slujind după obicei la templu, în rînduiala săptămînii sale, care se întîmplase tocmai atunci.

Ascunzîndu-se Elisabeta cu fiul ei Ioan în acel munte, se ruga cu lacrimi lui Dumnezeu să-i apere copilul de ucigași. Dar, cînd a văzut că ostașii care căutau mame cu copii ascunși în munți s-au apropiat de ea, a strigat către un munte de piatră din fața ei: "Munte al lui Dumnezeu, primește pe maica cu fiul său". Atunci îndată s-a desfăcut muntele acela cu voia lui Dumnezeu și, primind-o înlăuntrul lui, a ascuns-o de cei ce o căutau. Așa a izbăvit Dumnezeu de moarte pe Elisabeta și pe fiul ei Ioan.

Atunci Irod s-a mîniat și mai mult și a trimis ostași la Zaharia în biserică, zicînd: "Dă-mi pe fiul tău!" Sfîntul Zaharia i-a răspuns: "Eu acum slujesc Domnului Dumnezeului lui Israel, iar despre fiul meu nu știu unde este". Irod, mîniindu-se, a trimis la dînsul a doua oară și a poruncit că dacă nu-i va da copilul, să-l ucidă pe el. Deci s-au dus acolo niște ucigași sălbatici ca niște fiare și au zis cu mînie către preotul lui Dumnezeu: "Unde ai ascuns pe fiul tău? Să ni-l dai nouă că așa a poruncit împăratul. Iar dacă nu-l vei da, vei muri îndată!" Sfîntul Zaharia a răspuns: "Voi îmi veți ucide trupul, dar Domnul îmi va primi sufletul!"

Atunci ucigașii, la porunca lui Irod, l-au ucis pe Sfîntul Zaharia între biserică și altar, iar sîngele lui s-a vărsat pe marmură, s-a închegat și s-a făcut tare ca piatra, spre mărturia lui Irod și spre veșnica lui osîndă. Așa s-a făcut martir Sfîntul Zaharia, și n-a dat la moarte pe fiul său. Iar soția lui, Elisabeta, împreună cu Ioan, erau ascunși în muntele ce se desfăcuse, prin poruncă dumnezeiască, căci li se făcuse acolo o mică peșteră. Lîngă munte curgea un izvor de apă și un finic plin de roade crescuse înaintea peșterii. Cînd era vremea mîncării, acel pom se pleca în jos și își dădea roadele sale spre mîncare, apoi iar se ridica în sus.

După patruzeci de zile de la uciderea Sfîntului Zaharia, Elisabeta, mama Înaintemergătorului Ioan, a murit în peștera aceea, iar Sfîntul Ioan, rămînînd singur, a fost hrănit de îngeri și păzit în pustie pînă în ziua arătării sale către Israel. Astfel acoperea mîna Domnului pe Sfîntul Ioan, ca să meargă înaintea lui cu duhul și cu puterea lui Ilie, spre a-l găti pentru calea venirii lui Hristos în lume.

Iubiți credincioși,

Astăzi s-a născut pe pămînt cel mai mare om din femeie. Astăzi s-a născut apostolul pocăinței, cel mai mare sihastru și postitor din cîți au fost vreodată. Astăzi prăznuim nașterea Sfîntului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul.

Ați văzut ce naștere minunată și ce părinți sfinți a avut? Ați văzut ce viață îngerească a dus în munții Iudeei pînă la vîrsta de 30 de ani, cînd este trimis de Dumnezeu în pustiul Iordanului să propovăduiască botezul pocăinței și să arate oamenilor pe Hristos, Mesia cel mult așteptat, pe Mielul și Fiul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii?

Nașterea Sfîntului Ioan s-a pus la 24 iunie, după solstițiul de vară, cînd ziua începe să scadă și noaptea se mărește. Nașterea Domnului s-a pus la 25 decembrie, după solstițiul de iarnă, cînd ziua se mărește și noaptea scade. De ce au rînduit așa Sfinții Părinți? Pentru că nașterea Sfîntului Ioan a avut loc la sfîrșitul Legii Vechi, cînd învățătura ei scade și în locul ei vine în lume lumina lui Hristos care biruiește întunericul necredinței și aruncă noaptea neștiinței și a păcatului și aduce pe pămînt o lege nouă, Legea Harului. Aceasta o spune chiar Sfîntul Ioan Botezătorul: Acela trebuie să crească, iar eu să mă micșorez (Ioan 3, 30).

Apoi vedeți ce naștere aleasă a avut Sfîntul Ioan? El nu s-a născut la vreme, cînd oamenii pot naște copii; ci s-a născut la bătrînețe, prin minune și rînduială dumnezeiască. Cît au plîns, cît s-au rugat și au postit părinții lui ca să nască un copil! Sfîntul Ioan este rod al credinței, al rugăciunii și al postirii părinților săi. Apoi, la zămislirea și la nașterea sa a luat parte Însuși Dumnezeu, Care, primind lacrimile părinților, le-a vestit nașterea lui prin Arhanghelul Gavriil. Nu un înger oarecare a trimis Dumnezeu, ci pe un arhanghel, care va vesti și Fecioarei Maria că va naște pe Hristos.

Cîți dintre creștinii noștri se mai roagă să le dea Dumnezeu copii? Cîți dintre ei postesc și se roagă pentru a le da Domnul fii buni, credincioși și sănătoși? Cîți copii nu se zămislesc cînd părinții sînt în stare de beție și robiți de păcate? Tocmai de aceea copii se nasc greu și unii sînt suferinzi. Însă, dacă facem totul în viață cu rugăciune și cu post, nu se poate să nu ne audă și să nu ne împlinească Dumnezeu cererea după inimă. Învățați de la părinții Sfîntului Ioan cum trebuie să vă rugați și cum să nașteți copii; copiii buni se nasc de obicei din părinți buni și credincioși.

Copii sfinți se nasc din părinți cu viață sfîntă și neîntinată. Căci în majoritatea cazurilor, cum sînt părinții, așa sînt și copiii, care sînt copia părinților. Zămislirea copiilor nu este un act irațional, de păcat, de plăcere, spre osîndă. Acest act este rînduit de Dumnezeu pentru înmulțirea neamului omenesc, dar trebuie și el stăpînit de credință și de voință. Zămislirea copiilor trebuie să fie un act creștin, adică făcut cu înfrînare, spre nașterea de fii, iar nu un act animalic, spre ucidere de copii, spre plăcere și osîndă. Tot ce este făcut în numele lui Dumnezeu, cu rugăciune și bună rînduială, este bun, binecuvîntat, folositor și ne aduce pace în conștiință. Iar cel ce-și bate joc de căsnicie, de soție, de legea morală dată de Dumnezeu și trăiește în desfrînare și în ucideri de copii, acela nu va scăpa de osînda dreptului Judecător.

Să fugim de desfrînare și de ucidere și să nu facem trupul nostru casă de ucidere și de desfrînare. Aici este taina divină a familiei creștine. Să nu vă stăpînească desfrînarea și uciderea de copii, că aceste două grele păcate macină familia, slăbește societatea, degenerează omul, această ființă dumnezeiască zidită după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păstrați cinstea casei, onoarea de creștini și fii ai lui Dumnezeu. Păziți-vă trupul curat și patul neîntinat de fărădelegea desfrînării și a uciderii. Că dacă Zaharia numai puțin a greșit lui Dumnezeu și a amuțit nouă luni de zile, ce răspuns vor da creștinii vinovați de desfrînare și de uciderea copiilor? Cum nu vor amuți veșnic asemenea părinți și mame în ceasul întrebărilor și al dării de răspuns, că pentru toate vom fi judecați?!

Luați aminte și la numele pe care le puneți copiilor. Nu le puneți nume străine, neortodoxe și neromânești. Puneți-le nume de sfinți care au zi de sărbătoare în calendar, ca să aibă în cer cine se ruga pentru dînșii. Să știți că numele copiilor la creștini, ca și în Legea Veche, se pune de către preoți la biserică, cu sfătuire, iar nu cum vrea fiecare. Numele Sfîntului Ioan a fost pus de Dumnezeu, prin Arhanghelul Gavriil, și înseamnă "plin de har".

Dar de părinții Sfîntului Ioan Botezătorul ce vom putea spune noi? Căci ce tată și ce mamă duc o viață mai curată ca părinții lui Ioan? Sau ce părinți creștini de astăzi își mai dau viața ca niște martiri, pentru copiii lor, cum au făcut sfinții Zaharia și Elisabeta? Fericiți sînt acei părinți care nasc copii și nu-i ucid, nici înainte de naștere, prin avort, nici după naștere, prin sminteală și lipsă de educație creștină! Fericite sînt acele mame care se jertfesc și-și riscă sănătatea și viața pentru copii, căci nu li se iartă numai păcatele, dar și asemenea cu mucenicii se vor număra! Ne bucurăm că mai avem nu puține asemenea mame martire prin satele noastre, care nu ucid viața, nu ucid copiii pe care i-a creat Dumnezeu și le poartă de grijă Dumnezeu. Aceste mame bune înnoiesc familia, împlinesc Evanghelia și sînt o cunună de pietre prețioase a Bisericii și a neamului.

Au fost și vor fi mulți Irozi ucigași de prunci, fie trupește, fie sufletește. Dar nu vă temeți de ei, nici nu sacrificați copiii din frică, din nevoie, din lipsă sau din comoditate, pentru a trăi dumneavoastră mai mult și mai bine. Fugiți de Irod cel nevăzut și de slugile lui! Fugiți de păcat și iubiți-vă copiii, singura și cea mai sigură cale de mîntuire a celor căsătoriți. Iar cei necăsătoriți, fugiți de desfrînare și iubiți rugăciunea, postul și curăția, cea mai prețioasă cale de mîntuire a creștinilor fără familie.

Nu sacrificați copiii pentru mîncare și bani, pentru nimic pe lume, că ei sînt ca niște îngeri și cele mai nevinovate ființe omenești. Pe aceștia i-a iubit Hristos. Pe aceștia i-a chemat la Sine și i-a luat în brațe, dînd poruncă tuturor și pentru toate secolele, zicînd: Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți, că a unora ca acestora este împărăția cerurilor! (Marcu 10, 14). Deci să lăsăm copiii să vină la viață, să se bucure de viață, să guste și ei din bucuriile și necazurile vieții. Că nu noi, ci Dumnezeu i-a creat, i-a născut și-i va hrăni. Iar cine nu vrea copii, să nu se căsătorească, ca să nu profaneze Taina căsătoriei și să-și agonisească o grea osîndă.

Fraților, nu uitați că sîntem în postul Sfinților Apostoli și avem datoria toți să ne spovedim la duhovnici, iar care au dezlegare, să se și împărtășească cu Trupul și Sîngele Domnului. La fel, aduceți la biserică și la spovedanie pe toți membrii familiei, că fără dezlegarea păcatelor și fără Sfînta Împărtășanie nu este mîntuire, nu putem avea viață în Hristos.

Vă reamintesc că astăzi, 24 iunie, are loc hramul Sfîntului Ioan cel Nou de la Suceava, cînd vin în pelerinaj mii de credincioși din toate colțurile țării. Să rugăm pe Sfîntul Ioan Botezătorul, pe Sfinții Zaharia și Elisabeta, și pe toți sfinții, să ne fie rugători și călăuze spre Hristos. Amin!


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.