Predică la Nașterea Domnului
( 25 decembrie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de ființă naște și pămîntul peștera, Celui neapropiat, aduce.
Îngerii cu păstorii slavoslovesc și magii cu steaua călătoresc. Că pentru noi S-a născut
Prunc tînăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci.
(Condacul praznicului)

Iubiți credincioși,

Încă de la începutul lumii simțite și văzute, Preabunul și Preaînduratul Dumnezeu i-a mîngîiat pe strămoșii noștrii Adam și Eva, care căzuseră în păcate, cu nădejdea izbăvirii și mîntuirii, făgăduindu-le un Răscumpărător. A căzut mai întîi femeia în păcat și s-a făcut pricină de moarte și lui Adam și la tot neamul omenesc. Adam, aducîndu-și aminte de cuvintele lui Dumnezeu pe care le-a zis către el, că în ziua cînd veți mînca din pomul oprit, cu moarte veți muri (Facere 2, 17), era foarte întristat și deznădăjduit, căci credea că îndată va muri și el și femeia lui. Dar, auzind de la Dumnezeu cuvîntul pe care l-a zis către șarpe că sămînța femeii va zdrobi capul șarpelui (Facere 3, 15), a înțeles că nu va muri îndată, ci mai are de trăit și va naște fii.

Deci, înțelegînd că prin sămînța femeii se va izbăvi din tirania șarpelui, s-a bucurat și din covîrșitoarea bucurie ce a luat această tainică înțelegere, a numit pe soția sa "Eva", adică viață (Facere 3, 20). Și acest lucru l-a făcut strămoșul nostru Adam pentru două pricini: mai întîi avea să fie maica tuturor celor vii (Facere 3, 20); iar al doilea, că din ea, prin Fecioara Maria, avea să se nască Iisus Hristos viața noastră, Care face vii pe toți cei omorîți cu păcatele, dar care cred în El.

Deci iată, fraților, că cele ce atunci în chip tainic se închipuiau, astăzi cu totul se luminează și se împlinesc. Astăzi bucuria cea veche a lui Adam se înnoiește și bucuria lui se face bucurie de obște la tot neamul omenesc, fiindcă astăzi Fiul lui Dumnezeu și Fiul Fecioarei a venit în lume, prin Care șarpele cel înșelător, adică diavolul, s-a biruit. Astăzi, prin Eva cea tainică, Maria, Hristos Viața noastră a intrat în lume. Astăzi Adam cel Nou vine să mîntuiască pe cel vechi și Fiul lui Dumnezeu se face Fiul Omului (Ioan 13, 31), ca să ne facă pe noi oamenii fii ai lui Dumnezeu după har (Ioan 1, 12). Astăzi Cel ce Se naște cu trup, Cel nezidit Se zidește și Cel neîncăput Se face încăput. Astăzi Mesia Hristos vine la noi cu fire străină de a Sa, adică cu fire omenească.

Să ne aducem aminte cum și în cel fel a binevoit Dumnezeu a Se apropia de poporul lui Israel pe muntele Sinai, ca să-i dea Legea cea veche. Dumnezeiasca Scriptură ne arată prealuminat, că acolo a venit Dumnezeu cu slavă și nesuferită spaimă la poporul Său; cu tunete, cu fulgere, cu sunet de trîmbiță, cu nori deși și cu ucidere de pietre; cu săgeți și cu moarte a amenințat Dumnezeu pe cei ce se vor apropia de muntele Sinai, întru care se pogorîse (Ieșire 19, 12-16). Dar cînd vine Hristos Dumnezeu pe pămînt să plinească Legea (Psalm 18, 8) și altă Lege nouă să dea neamului omenesc, că cele vechi au trecut, se apropie de noi pe o cale cu totul nouă față de cea din muntele Sinai.

Atunci Dumnezeu Și-a ales un munte pentru a se apropia de poporul Său, iar acum o Fecioară preasfîntă și preacurată; acolo s-a coborît pe vîrful muntelui (Ieșire 19, 20), iar aici în pîntecele cel preacurat al Fecioarei Maria se sălășluiește, în peșteră smerită Se naște și în ieslea dobitoacelor Se așează (Luca 2, 7), ca pe noi oamenii să ne mîntuiască prin harul Său și de dobitoceasca viață să ne izbăvească. Acolo se coboară cu mare slavă și spaimă, iar aici, în Betleemul Iudeii, se apropie de neamul omenesc cu neasemănată blîndețe și smerenie, ca un Prunc nevinovat.

Acolo pe Sinai, poporul lui Israel s-a cutremurat și s-a înspăimîntat foarte tare, de glasul tunetelor și al trîmbițelor care răsunau cu tărie și de fumegarea muntelui (Ieșire 19, 16); iar aici Se naște Hristos în liniștea nopții și o stea pe cer vestește magilor că Împăratul slavei S-a pogorît la noi. Acolo, tunete și fulgere și nori întunecați, precum și trîmbițe ce răsunau cu glas tare, vestesc apropierea Domnului de poporul Său, iar aici la nașterea din Betleem, îngerii, păstorii, magii și steaua vestesc lumii întruparea lui Dumnezeu.

Poruncește în Sinai lui Moise să oprească poporul ca să nu se apropie să vadă slava Lui și să nu moară mulțime dintre ei (Ieșire 19, 21); iar aici, un înger cu multă blîndețe se apropie de păstorii cei ce făceau pază împrejurul turmelor de oi și le zice: Nu vă temeți, căci iată vestesc vouă bucurie mare, care va fi la tot poporul. Astăzi în cetatea lui David vi S-a născut un Mîntuitor, Care este Hristos Domnul (Luca 2, 9-11). Și odată cu vestirea îngerului Gavriil, îngerii din cer cu mare bucurie slăveau pe Dumnezeu, zicînd: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pămînt pace, între oameni bunăvoire (Luca 2, 14).

Acolo nimeni, afară de Moise, nu se putea apropia de Dumnezeu, de frică să nu moară (Ieșire 19, 21); iar aici, o Fecioară nevinovată strînge în brațele sale pe Atotțiitorul Dumnezeu, iar fericitul Iosif, în peștera cea săracă, găsește un loc Celui ce pretutindeni este neîncăput, Care are cerul scaun și pămîntul așternut picioarelor Sale (Fapte 7, 49). Dobitoacele cele necuvîntătoare stau în peșteră aproape de Domnul și Făcătorul a toate și nu se ard, nici nu se mistuiesc de Dumnezeul nostru, Care este foc mistuitor. (Ieșire 3, 2).

Magii și păstorii vin cu evlavie și se închină lui Dumnezeu Celui întrupat și nu se ucid cu pietre, nici nu se ard cu fulgere. Cel ce a dat legea lui Moise în muntele Sinai, acum nu Se mai ascunde în negură și nori întunecați, ci Se arată Prunc preablînd și preanevinovat. Cel ascuns, acum Se arată; Cel nevăzut atunci, acum Se vede; Cel neapropiat, Se apropie de noi și prea aproape de noi Se face, Cel înfricoșat și necuprins cu mintea nu mai vine înconjurat de foc, de negură și de lumină ca pe muntele Sinai, ci vine înfășurat în scutece copilărești, prea sărace pentru Dumnezeu, și toți care voiesc pot să-L privească pe Hristos și să vorbească cu El fără nici o frică. Atunci, din cer vorbea Dumnezeu casei lui Iacov și fiilor lui Israel (Ieșire 20, 22); iar acum, pe pămînt pogorîndu-Se Dumnezeu, semnele pogorîrii Sale ni se vestesc nouă prin cele de sus; prin îngeri păstorilor și prin stea magilor, ca să înțelegem că, chiar și jos pogorîndu-Se Mîntuitorul, cele de sus Îi slujesc ca unui Dumnezeu, Care pretutindenea este și toate le stăpînește.

Acestea cugetîndu-le noi, să mărim din inimă milostivirea și blîndețea cea nemăsurată cu care preabunul și preamilostivul nostru Dumnezeu S-a pogorît din cer la noi, și a venit să Se facă asemenea cu robii Săi, ca pe toți din robia cea amară să ne izbăvească. Slavă milei și milostivirii Lui, slavă bunătății Lui celei fără de margini și îndurării Lui! Cu adevărat se cuvine să zicem: Mare este Domnul nostru și mare este tăria Lui și priceperea Lui nu are hotar (Psalm 146, 5). Și iarăși zicem: Dumnezeul nostru este în cer; și pe pămînt toate cîte a voit a făcut (Psalm 113, 11).

Iubiți credincioși,

Dar care a fost pricina acestei pogorîri negrăite a lui Dumnezeu la neamul omenesc? Cine a silit pe Cel nesilit să Se pogoare și să vină la noi, să Se facă asemenea nouă și prea aproape de noi? De vom întreba Sfînta și dumnezeiasca Scriptură, ea ne va răspunde nouă că singură dragostea cea nemărginită a lui Dumnezeu a fost pricina pogorîrii Sale la neamul omenesc, cum auzim pe Sfîntul Evanghelist Ioan, zicînd: Că așa a iubit Dumnezeu lumea, încît pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat, ca tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică (Ioan 3, 16).

Dar și marele Apostol Pavel adeverește aceasta, cînd zice: Dumnezeu Și-a arătat dragostea Sa către noi prin aceea că, Hristos a murit pentru noi, cînd încă eram păcătoși (Romani 5, 8). De această nemăsurată dragoste a lui Dumnezeu față de neamul omenesc vorbește și Sfîntul Fotie, care zice: "Preamult sîntem datori noi oamenii a iubi pe Dumnezeu, Care ne-a iubit pe noi". Pentru ce? Pentru că mai întîi El ne-a iubit pe noi, acei care eram vrăjmașii Lui și ne războiam cu El. Apoi zice: "O, dragoste care a înspăimîntat pe îngeri și pe oameni i-a înălțat la cer și tirania diavolilor a surpat-o! Cine nu va iubi pe Acest iubitor? Iar mai ales cine, lucrînd ceva vrednic de darul cel atît de mare, va săvîrși sau măcar cît de puțină datorie va plăti? Că măcar de nenumărate ori de ar muri și tot nimic mare nu a făcut. Că pentru făcătorul de bine, pentru iubitorul o face, iar nu pentru vrăjmași și războinici, precum Hristos a pătimit".

La fel Fericitul Augustin, arătînd că numai dragostea a fost pricina coborîrii lui Dumnezeu la neamul omenesc, zice: "Dumnezeu din dragoste vine la noi și se face om; Dumnezeu Cel nevăzut din dragoste S-a făcut asemenea robilor Săi, din dragoste S-a rănit pentru fărădelegile noastre, din dragoste a trimis pe Fiul Său ca să răscumpere pe robi și a trimis și pe Duhul Sfînt ca să facă fii după har pe robi. Pe Fiul Său L-a dat ca dar al răscumpărării noastre, iar pe Sfîntul Duh pentru întîietatea dragostei față de noi. Și pe Sineși se face om spre moștenirea învierii noastre. Dumnezeu pentru om S-a făcut om, ca să fie El și Ziditor și Izbăvitor. Căci pentru ca să se nască oamenii din Dumnezeu, S-a născut întîi Dumnezeu din oameni".

Deci, fraților, să înțelegem și cu statornicie să credem că nimeni nu a putut să-L silească pe Dumnezeu și să-L îndemne a Se coborî pe pămînt pînă la smerenia noastră, fără numai dragostea și bunătatea Lui cea fără de margini. Din această negrăită dragoste Iisus Hristos Se naște în peșteră din Fecioara Maria ca Prunc, Se înfașă în scutece, Se culcă în iesle, crește sub ascultarea omului, primește botez de la om și ia asupra Sa toate patimile firești și neprihănite ale noastre, ca să mîntuiască pe toți oamenii, iar în vremea Sfintelor și Preacuratelor Sale Patimi, atît împreună pogorîre a primit și atît S-a deșertat de slava Sa, pentru dragostea oamenilor, încît, după cum zice marele teolog Grigorie: "S-a părut că aproape S-a făcut pe Sine afară de vrednicia dumnezeirii Sale" (Cuvînt la Nașterea Domnului).

Dar oare, această pogorîre neasemănată a lui Dumnezeu Cuvîntul I-a pricinuit Lui vreo micșorare sau scădere din slavă? Nicidecum! Ci mai degrabă I-a adus dumnezeiască slavă, mărire și cinste. Acest adevăr îl arată Sfîntul Apostol Pavel, zicînd: La înfățișare aflîndu-Se ca un om, S-a smerit pe Sine, ascultător făcîndu-Se pînă la moarte și încă moarte de cruce (Filipeni 2, 7-8). Și care a fost slava ce a urmat acestei pogorîri a lui Hristos Dumnezeu? Același mare Apostol ne spune: Pentru aceea și Dumnezeu L-a preaînălțat și I-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece: al celor cerești, al celor pămîntești și al celor de dedesubt; și să mărturisească toată limba că Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl (Filipeni 2, 9-11). Încă se cuvine să știm că prin această iconomie în timp a Domnului, adică prin nașterea Sa pe pămînt din Fecioara Maria, mai mult ca prin toate lucrurile lui Dumnezeu, s-a cunoscut preacovîrșitoarea și nemăsurata Sa putere, bunătatea, înțelepciunea și dreptatea Sa. Căci, după mărturia dumnezeieștilor Părinți, aceste patru însușiri au lucrat mai mult la taina mîntuirii neamului omenesc.

Deci, cu mare cuviință se cade astăzi a ne bucura de bunătatea lui Dumnezeu, de înțelepciunea Sa, de dreptatea și de puterea Sa, prin care a binevoit a lucra pentru mîntuirea noastră. Cu adevărat, toate sînt preaminunate și de negrăit cele săvîrșite astăzi la Nașterea Domnului cînd vedem pe Fecioara că a născut pe Emanuel (Isaia 7, 14). Aceasta ne arată că nașterea lui Hristos este mai presus de naștere, că Fecioara Maria, care a zămislit prin auz de la Duhul Sfînt, astăzi naște după legile firii și, în același timp, mai presus de firea noastră, pe Mîntuitorul lumii. Naște fără dureri și fără de stricăciune, fiindcă nici dulceață și nici ispită de bărbat nu a cunoscut. Astăzi vedem minuni noi urmînd celor vechi. Firea dă împrumut firii. Adam a născut la început femeie fără femeie (Facere 2, 22) și a rămas întru feciorie, iar acum Prea Sfînta Fecioară naște bărbat fără de bărbat, rămînînd pururea fecioară. Mai presus de înțelegere și de cuvînt Însuși Dumnezeu a lucrat la taina întrupării Sale.

Iubiți credincioși,

Mare este praznicul împărătesc de astăzi. S-a născut Hristos Domnul din Fecioara Maria în peștera cea săracă din orașul Betleem. Astăzi a venit Fiul lui Dumnezeu pe pămînt ca să ne îndumnezeiască, să ne izbăvească de întunericul necredinței și de legătura păcatelor și să ne ridice din nou la cinstea cea dintîi. Astăzi se împlinesc aproape două mii de ani de cînd S-a întrupat Mîntuitorul lumii, de cînd S-a culcat în iesle, de cînd L-au cinstit magii cu daruri - aur, smirnă și tămîie -, de cînd Îl căuta Irod să-L ucidă, de cînd I s-au închinat păstorii din Betleem și de cînd I-au cîntat îngerii primul colind, prima cîntare îngerească de bucurie și împăcare. Imnul păcii și al împăcării între cer și pămînt, între Dumnezeu și oameni pe care l-au cîntat îngerii la Betleem este acesta: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pămînt pace, între oameni bunăvoire.

Astăzi și Biserica noastră Ortodoxă saltă de frumusețea cîntărilor care au început să se cînte cu mult mai înainte de Crăciun: Hristos Se naște, slăviți-L; Hristos din cer, întîmpinați-L; Hristos pe pămînt, înălțați-vă. Cîntați Domnului tot pămîntul! (Catavasiile Nașterii Domnului).

Astăzi copiii cu steaua vestesc bucuria Nașterii Domnului în casele noastre, iar creștinii cîntă pe tot pămîntul colinde sfinte care veselesc inimile credincioșilor și slăvesc pe Iisus Hristos, Care a venit la noi să ne împace și să ne mîntuiască.

Astăzi clopotele vestesc Nașterea Domnului pe pămînt, iar Sfintele Biserici, pline de credincioși, saltă de bucurie și de frumusețea slujbelor, căci astăzi a venit la noi Iisus Hristos, Mîntuitorul lumii. Astăzi toți creștinii buni, împăcați unii cu alții și dezlegați de păcate, vin la biserică să cînte, să se roage, să-L întîmpine pe împăratul Hristos și să se împărtășească cu Trupul și Sîngele Domnului.

Să știți, fraților, că Hristos S-a născut cu trupul numai o dată la Betleem, dar duhovnicește Se naște permanent în inimile și sufletele noastre, prin biserică, prin rugăciune, prin Sfînta Liturghie și prin Sfintele Taine. Căci peștera din Betleem s-a transformat în nenumărate biserici creștine, răspîndite astăzi în toată lumea. Ieslea în care S-a culcat Hristos este înlocuită astăzi cu Sfintele Altare în care se săvîrșește Sfînta Liturghie și se sfințește Trupul și Sîngele Domnului. Fecioara Maria închipuiește Biserica Legii harului întemeiată de Hristos, pe care nici porțile iadului nu pot s-o biruiască (Matei 16, 18). Iosif închipuiește Legea Veche, care nu poate mîntui pe oameni. Steaua de la răsărit, care călăuzea pe magi, este învățătura Sfintei Evanghelii, care călăuzește spre Dumnezeu pe calea mîntuirii toată lumea. Magii închipuiesc toate neamurile pămîntului chemate la credința creștină. Păstorii oilor de la Betleem închipuiesc pe toți păstorii Bisericii Ortodoxe - episcopi, preoți și diaconi - care păstoresc turma lui Hristos spre mîntuire. Iar darurile aduse de magi închipuiesc toate faptele bune pe care trebuie să le facem și să le închinăm lui Hristos.

Fără păstori sufletești, fără Biserică, fără Sfînta Liturghie, fără Sfintele Taine, fără credință dreaptă și fapte bune, Hristos nu vine la noi, nu Se naște în inimile și casele noastre și nu ne putem mîntui. Deci, să iubim Biserica precum iubim pe Iisus Hristos Domnul. Să ascultăm de preoți și episcopi așa cum ascultăm de Dumnezeu. Să trăim în dragoste unii cu alții, că toți sîntem frați și copiii lui Hristos. Să cîntăm astăzi cîntări de laudă Pruncului Iisus Care S-a născut pe pămînt pentru mîntuirea noastră și să ne rugăm împreună ca Domnul păcii să facă pace în sufletele noastre, să facă pace între toate popoarele pămîntului, ca să ne izbăvim de războaie și de moarte și să putem cînta cu toții cîntarea pe care o cîntau îngerii la Betleem: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pămînt pace și între oameni bunăvoire. Amin.


Home Page


Copyright © 1999 BullSoft. All Rights Reserved.