Predică la Întîmpinarea Domnului
( 2 februarie )

Versiune fara diacritice
Home Page

Acum slobozește pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău, în pace, că văzură ochii mei mîntuirea Ta... (Luca 2, 29-32)

Iubiți credincioși,

Astăzi cînd se împlinesc 40 de zile de la Nașterea Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, prăznuim unul din cele douăsprezece praznice împărătești, cunoscut sub numele de "Întîmpinarea Domnului".

Despre acest moment principal din viața pămîntească a lui Hristos spune Sfîntul Evanghelist Luca următoarele: Cînd s-au împlinit zilele curățirii lor, după Legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului, precum este scris în Legea Domnului, că orice întîi născut de parte bărbătească să fie închinat Domnului și să dea jertfă, precum s-a zis în Legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel (Levitic 12, 2-8; Ieșire 13, 2-12; Numerii 3, 13; 8, 16).

Și iată era un om în Ierusalim, cu numele Simeon; și omul acesta era drept și temător de Dumnezeu, așteptînd mîngîierea lui Israel, și Duhul Sfînt era asupra lui. Și lui se vestise de către Duhul Sfînt că nu va vedea moartea pînă ce nu va vedea pe "Hristosul Domnului". Și din îndemnul Duhului a venit în templu. Și cînd părinții au adus înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să facă pentru El după obiceiul Legii, el L-a primit în brațele sale și a binecuvîntat pe Dumnezeu și a zis: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău, în pace, că văzură ochii mei mîntuirea Ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău Israel.

Iar Iosif și mama Lui se mirau de ceea ce se vorbea despre Prunc. Și i-a binecuvîntat Simeon și a zis către Maria, mama Lui: Iată Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stîrni împotriviri, și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gîndurile din multe inimi (Luca 2, 34).

Așadar, astăzi se împlinesc 40 de zile de la nașterea Domnului. Astăzi este adus la templul din Ierusalim Pruncul Iisus să fie închinat lui Dumnezeu-Tatăl, după rînduiala Legii Vechi. Astăzi Fiul lui Dumnezeu întrupat este purtat în brațe de către Fecioara Maria și de bătrînul Simeon. Astăzi Simeon vede cu ochii pe Iisus Hristos Mîntuitorul lumii și de bucurie strigă: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău, în pace, că văzură ochii mei mîntuirea Ta! Mare a fost bucuria Maicii Domnului că S-a învrednicit să nască pe Hristos. Mare a fost bucuria dreptului Simeon că s-a învrednicit să țină în brațe pe Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ține în mîinile Sale cerul și pămîntul. Mare este bucuria lumii și a noastră a tuturor că a venit Dumnezeu la noi, că avem un Mîntuitor și Mijlocitor înaintea Tatălui.

Dar cine a fost Sfîntul și dreptul Simeon și cum s-a învrednicit să poarte în brațele sale pe Iisus Hristos, Mesia Cel mult așteptat?

Sinaxarele și Tradiția Bisericii noastre, unii Sfinți Părinți, ca și marii istorici bizantini: Hegesip și Nichifor Calist, spun că dreptul Simeon era preot la templul din Ierusalim și mare cărturar al Legii Vechi. El s-a născut cu trei sute de ani înainte de nașterea Domnului și avea o viață sfîntă. Și iată că în acel timp, adică cu 250 de ani înainte de Hristos, era faraon, adică împărat al Egiptului, Ptolemeu Filadelful, un om foarte învățat. El a hotărît să traducă din limba ebraică în limba greacă Sfînta Scriptură, adică Vechiul Testament ce se păstra cu mare sfințenie la templul din Ierusalim. Pentru aceea a adus în Egipt 70 de înțelepți și cărturari iudei, printre care se număra și Simeon, care avea pe atunci peste 70 de ani. Împărțind între ei textul Sfintei Scripturi, lui Simeon i-a fost rînduit de Dumnezeu să traducă pe profetul Isaia.

Cînd a ajuns să traducă profeția despre întruparea Domnului, adică cuvintele acestea: Iată fecioara va lua în pîntece și va naște fiu și vor chema numele Lui Emanuel, care înseamnă "cu noi este Dumnezeu" (Isaia 7, 14), Simeon socotea că aici ar fi o greșeală în text. Căci se întreba: "Cum poate să nască o fecioară fără de bărbat și să rămînă fecioară?" De aceea Simeon a ras textul de pe original și l-a corectat astfel: "O tînără tăinuită de bărbatul ei va lua în pîntece..." A doua zi, cînd a vrut să continue traducerea, a găsit acest verset îndreptat de o mînă nevăzută, mai frumos ca la început: Iată fecioara va lua în pîntece... Deci, nedumerindu-se, credea că unul dintre ceilalți cărturari i-a corectat textul; apoi a șters și schimbat textul a doua oară, iar dimineața iar l-a găsit îndreptat ca mai înainte.

A treia oară, cînd voia să schimbe textul după mintea lui, arhanghelul Gavriil l-a apucat de mînă la porunca lui Dumnezeu și i-a spus: "Stai, Simeoane, și nu te îndoi de această taină, că la Dumnezeu nici un lucru nu este cu neputință. Că Dumnezeu care a făcut femeia din bărbat, adică pe Eva din coasta lui Adam, oare nu poate să nască bărbat, pe Fiul lui Dumnezeu, din fecioară fără bărbat și fără stricăciune? Iată, pentru că n-ai crezut acest cuvînt proorocit de Duhul Sfînt, nu vei muri, zice Dumnezeu, pînă nu se vor împlini cuvintele acestea și pînă nu vei vedea și purta în brațele tale pe Hristosul Domnului!"

Acest cuvînt al lui Gavriil arhanghelul s-a împlinit întru totul, căci a trăit Simeon peste 300 de ani, pînă S-a născut Hristos în Betleemul Iudeii. Astfel a așteptat prea bătrînul Simeon pe Mesia Cel făgăduit și se mirau de el toți locuitorii Ierusalimului de ce nu mai moare, căci nu știau taina că a fost legat de Duhul Sfînt să nu guste paharul morții pînă nu va vedea cu ochii săi pe "Hristosul Domnului". Iar după nașterea lui Hristos, la 40 de zile a fost dus Pruncul Iisus de către Fecioara Maria și dreptul Iosif să-L închine în templul din Ierusalim, aducînd cu ei ca jertfă de curățire doi pui de porumbel, după rînduiala Legii Vechi. Această rînduială se păstrează și în Biserica Ortodoxă cînd pruncul și cu mama lui se îmbisericesc, adică se binecuvintează amîndoi de către preot în biserică și se închină la 40 de zile.

Cînd Fecioara Maria a intrat cu Iisus Pruncul în templu, în clipa aceea Duhul l-a îndemnat pe dreptul Simeon să vină la templu ca să vadă pe Hristos, Mîntuitorul lumii. Și a venit cu mare credință să-L vadă pe Domnul, să-L ia în brațe și să fie dezlegat de către El de legăturile trupului, cu care fusese legat de arhanghelul Gavriil pentru că nu crezuse în profeția lui Isaia. Intrînd Sfîntul Simeon în templu, cu totul bătrîn și gîrbov, a văzut strălucind ca fulgerul o rază de lumină deasupra Fecioarei cu Pruncul.

Atunci a înțeles că aceea este fecioara care a născut Prunc pe Emanuel, din Duhul Sfînt, cum spune Isaia și, umplîndu-se de negrăită bucurie, s-a închinat Lui pînă la pămînt. Apoi, ca un preot ce era, a luat pe Iisus Hristos în brațe, zicînd cu lacrimi aceste cuvinte: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău, în pace, că văzură ochii mei mîntuirea Ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor... (Luca 2, 29-32). Adică cerea iertare de la Dumnezeu pentru îndoiala sa în credință și dezlegare cu pace de legăturile trupului, ca să se odihnească cu sufletul dincolo în odihna cea veșnică: "Dezleagă-mi, Stăpîne, păcatele, dezleagă-mi legăturile bătrîneții care mă apasă, dezlea-gă-mi cu pace sufletul de trup și-mi dă odihnă întru împărăția Ta".

Mari erau credința, nădejdea și răbdarea dreptului Simeon. Să aștepți cu răbdare trei secole, cu nădejdea că vei vedea cu ochii pe Fiul lui Dumnezeu, Mîntuitorul lumii. Să suferi povara bătrîneții îndelungate cu atîta pace în suflet și credință în inimă că Cel făgăduit va veni, că Mesia nu va întîrzia, că Fiul lui Dumnezeu se va face Fiul Fecioarei Maria, pentru a răscumpăra neamul omenesc din robia păcatului și a morții veșnice.

Dar bătrînul Simeon, prin cuvintele rostite în templu: că văzură ochii mei mîntuirea Ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor..., vedem că era nu numai drept și temător de Dumnezeu, ci era încă și prooroc. El vedea în întruparea Domnului mîntuirea și salvarea, nu numai a poporului ales, ci a tuturor popoarelor lumii, pe care o vedea cu duhul strălucind ca o stea călăuzitoare, ca o lumină spre descoperirea neamurilor. Iată deci care este salvarea, mîntuirea și lumina lumii: credința în Iisus Hristos, Mîntuitorul și în Evanghelia adusă de El pe pămînt. Căci credința în Dumnezeu eliberează conștiințele oamenilor de povara păcatelor și slobozește sufletele noastre, ale celor ce credem în El, din temnița cea întunecată a iadului.

Apoi, spune Luca evanghelistul, că Simeon, după ce a purtat în brațe pe Hristos Domnul, Care ține în brațele Sale cerul și pămîntul, stelele și vînturile, apele, munții și întreaga zidire, a dat Pruncul Fecioarei Maria și i-a binecuvîntat Simeon și a zis către Maria, mama Lui: Iată, Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stîrni împotriviri. La urmă a adăugat: Și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gîndurile din multe inimi (Luca 2, 35). În aceste puține cuvinte Sfîntul Simeon s-a dovedit un mare prooroc. El a profețit aici de necredința iudeilor și de căderea ereticilor care aveau să răstălmăcească Evanghelia, cum fac sectanții în zilele noastre. De la fața lui Hristos mai cad cei mîndri, că zice apostolul: Dumnezeu, celor mîndri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har (Iacob 4, 6). De la fața Lui cad cei ce hulesc pe Dumnezeu, necredincioșii, desfrînații și toți cei care zac în păcate. Că auzim pe Apostolul Pavel, zicînd: Nu vă amăgiți: nici desfrînații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu (I Corinteni 6, 9-10). Apoi a profețit tainic despre patima lui Hristos, cînd avea să treacă sabia suferinței și a durerii de mamă prin sufletul Maicii Domnului.

Dar pe cine binecuvintează Simeon? Pe Maica Domnului și pe Pruncul ce-L ține în brațe. Vedeți și aici smerenia lui Hristos? Vedeți bunătatea Lui cea fără de margini? Se lasă binecuvîntat de un om drept, Cel ce binecuvintează toate popoarele pămîntului, toate țarinile și toate viile. Cela ce a zidit toate cele văzute și nevăzute, pe îngeri și pe oameni și toate viețuitoarele din apă, de pe uscat și din aer, se lasă binecuvîntat de un om care avea harul preoției. Vedeți cît de mare este harul preoției? Duhul Sfînt dă preoția preotului, ca să sfințească și să binecuvinteze pe toți și pe toate. Aici însă vedem că și Dumnezeu Însuși S-a smerit, ca să fie binecuvîntat de preot, de dreptul Simeon. Dumnezeu-Cuvîntul Care a făcut cerul și pămîntul, vine să se facă prunc întru smerenie și blîndețe și, tăcînd, se lasă binecuvîntat de un preot al Legii Vechi. Dar atunci cu cît este mai mare un preot al Legii harului? De aceea preotul trebuie cinstit de către credincioși pentru harul pe care îl are, căci arhiereii și preoții în lumea aceasta sînt "izvoarele binecuvîntării", spun Sfinții Părinți.

Deci fericit și de trei ori fericit este acela care dorește pururea să fie binecuvîntat de arhiereu și de preot. Credincioșii cînd trec pe lîngă un preot sînt datori să-i dea îndoită cinste și să-i zică cu evlavie: "Binecuvintează, părinte!" Căci zice dumnezeiescul Ioan Gură de Aur: "A preotului este numai a deschide gura, că harul le lucrează pe toate". Mai zice Sfîntul Ioan Gură de Aur: "Sfîntă este limba preotului și preasfîntă este gura lui". Deci, cînd te-ai dus direct la preot și te-a binecuvîntat, Domnul te-a binecuvîntat, Domnul te-a umplut de toată binecuvîntarea Duhului Sfînt cu care este îmbrăcat.

Iată deci ce pildă de adîncă smerenie ne-a dat Mîntuitorul la sărbătoarea de astăzi. El, Care binecuvintează în cer pe toți sfinții și arhiereii, pe toți îngerii și heruvimii, Se binecuvintează pe pămînt de un preot, de un bătrîn cinstit al Legii Vechi.

Iubiți credincioși,

Spune Tradiția Bisericii că dreptul Simeon, după ce a rostit acele cuvinte profetice despre Hristos și despre Maica Domnului, și-a dat duhul acolo în templu, iar oasele lui s-au risipit și au fost îngropate afară, lîngă zidul templului. După aproape o mie de ani, împăratul bizantin Roman i-a adus osemintele la Constantinopol. Iată bunătatea și mila lui Dumnezeu pînă unde se pogoară, că vrea să fie binecuvîntat de om, vrea să fie purtat de om în brațe și în inimi, în nemărginita Lui dragoste, ca și noi la vreme să dorim binecuvîntarea Lui și să-L purtăm pe El în inimile noastre.

Acum se cuvine să ne întrebăm: Oare purtăm și noi pe Iisus Hristos în inimile noastre? Oare numai bătrînul Simeon L-a purtat? Ba nu, fraților. Noi Îl purtăm în noi pe Hristos mai mult decît Sfîntul Simeon prin taina Sfîntului Botez. Sufletul omului are chipul și asemănarea lui Dumnezeu, căci are minte, gînd și cuvînt. Mintea noastră, sufletul nostru, sînt chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care stă în minte și în inimă și s-a vărsat în toată firea trupului ca focul prin fier, cum arată Sfîntul Damaschin. Deci, fiecare creștin care s-a botezat, s-a și îmbrăcat în Hristos, după cum cîntă Biserica: Cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aliluia. De aceea ne numim cu toții creștini, căci purtăm pe Hristos în noi împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfînt.

Să nu uităm că Sfîntul Simeon L-a purtat pe Hristos în brațe, iar noi Îl purtăm pururea în inimă și în minte, prin Botez, prin rugăciune, prin dragoste și Sfînta Împărtășanie. Toți creștinii botezați în numele Preasfintei Treimi, sîntem purtători de Dumnezeu, cum spune Sfîntul Ignatie. Odată l-a întrebat împăratul Traian: "Dar de ce te numești tu Ignatie Teoforul? adică "purtătorul de Dumnezeu". Și el i-a răspuns: "Nu te nedumeri, împărate, mă numesc teofor pentru că port pe Dumnezeu în mine; căci toți creștinii care s-au botezat poartă pe Dumnezeu în ei".

Deci, frații mei, dacă purtăm pe Dumnezeu în noi și acesta este adevărul pe care nimeni nu poate să-l tăinuiască, atunci cum trebuie să ne fie viața și faptele noastre? Cum trebuie să trăim pe pămînt ca să păstrăm pe Hristos în inimile noastre?

Să iubim pe toți oamenii, să iertăm pe cei ce ne greșesc și să ne rugăm neîncetat la biserică și acasă, că rugăciunea este scara ce urcă la cer pe om și coboară în inimă pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfînt. Apoi să ne smerim, că Dumnezeu celor smeriți le dă har, și să ne facem vrednici de Trupul și Sîngele Domnului, căci prin toate acestea devenim biserici vii ale Duhului Sfînt și purtători de Dumnezeu, adică teofori.

De vom împlini cu credință, cu dragoste și cu smerenie toate faptele bune, ne vom învrednici să purtăm și noi în brațele și în inimile noastre pe Hristos Mîntuitorul, și vom putea închide ochii cu pace, rostind împreună cu dreptul Simeon: Acum slobozește pe robul Tău, Stăpîne, după cuvîntul Tău, în pace, că văzură ochii mei mîntuirea Ta... Amin!


Home Page


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.